SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 28. Petak, 4. kolovoza 2023.
OPĆINA PUNAT

26.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10 i 114/22) i članka 32. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 36/22) Općinsko vijeće Općine Punat na 14. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2023. godine donosi

PROVEDBENI PLAN

unapređenja zaštite od požara na području

Općine Punat za 2023. godinu

I.

S ciljem unapređenja zaštite od požara za područje Općine Punat, donosi se Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Punat za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.

Tijekom 2023. godine potrebno je provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

1. ORGANIZACIJSKE MJERE

1.1. Vatrogasne postrojbe

a) Područje Općine Punat pokriva Područna vatrogasna zajednica otoka Krka, Javna vatrogasna postrojba Grada Krka i Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk - vatrogasno odjeljenje Punat. Teritorijalno je nadležna Javna vatrogasna postrojba Grada Krka kao središnja profesionalna vatrogasna postrojba i Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk - vatrogasno odjeljenje Punat kao dobrovoljna vatrogasna postrojba.

Izvršitelj: JVP Grada Krka i DVD Krk-odjeljenje Punat

b) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti DVD Krk-odjeljenje Punat

Izvršitelj: DVD Krk-odjeljenje Punat i JVP Grada Krka

c) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo. U razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna organizirati redovite vatrogasne ophodnje.

Izvršitelj: DVD Krk-odjeljenje Punat, Hrvatske šume d.o.o.-Šumarija Krk, Javna ustanova

“Priroda”

d) Izvršiti edukativne akcije u skladu s Planom upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i Programom upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara

Izvršitelj: DVD Krk-odjeljenje Punat i Općina Punat

1.1. Normativni ustroj zaštite od požara

a) Redovito usklađivati Plan zaštite od požara Općine Punat

Izvršitelj: Općina Punat

b) Redovito usklađivati Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora

Izvršitelj: Općina Punat

1. TEHNIČKE MJERE

1.1. Vatrogasna oprema i tehnika

a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim zakonskim propisima

Izvršitelj: JVP Grada Krka, DVD Krk

1.1. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

a) Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca potrebno je u tehničkom smislu osigurati trajno i učinkovito funkcioniranje dojavnih operativnih centara na broj 193 i 112.

Izvršitelj: ŽC 112 Rijeka, PVZ otoka Krka

b) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara svela na najmanju moguću mjeru.

Izvršitelj: PVZ otoka Krka, DVD Krk, Općina Punat

1. URBANISTIČKE MJERE

a) U postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije, ovisno o razini prostornih planova, obvezno utvrditi mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima i zahtjevima javnopravnih tijela

Izvršitelj: Općina Punat

b) Sustavno poduzimati mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

Izvršitelj: Općina Punat, komunalno društvo Črnika d.o.o., Punat, Županijska uprava za ceste PGŽ, pravne osobe vlasnici većih kompleksa

c) Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u hidrantskoj mreži sukladno važećim propisima. Postojeću hidrantsku mrežu održavati i uskladiti s važećim propisima.

Izvršitelj: Ponikve voda d.o.o., Krk

d) Izvršiti pregled odlagališta komunalnog otpada te poduzimati mjere za sprječavanje divljih odlagališta

Izvršitelj: Općina Punat, Ponikve eko otok Krk d.o.o.

1. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara

Izvršitelj: Općina Punat

b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak i sl.) sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara

Izvršitelj: Općina Punat, PVZ otoka Krka, DVD Krk

c) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganju svoju opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprečavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.

Izvršitelj: pravne osobe u neposrednoj blizini požara

d) Potrebno je provoditi nadzor nad županijskim i nerazvrstanim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprečavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Obvezno je čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od zapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj: Županijska uprava za ceste PGŽ, Općina Punat, komunalno društvo Črnika d.o.o., Punat

e) Potrebno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za gašenje požara.

Izvršitelj: Općina Punat, komunalno društvo Črnika d.o.o., Punat

f) U dobrovoljnom vatrogasnom drušvu osigurati dežurstva i ophodnju u vrijeme povećane opasnosti od požara. Radi sprečavanja nastajanja i suzbijanja požara redovito provoditi šumsko-uzgojne mjere, uklanjati lako zapaljiv materijal i uređivati protupožarne putove. Prometnom regulacijom i stalnim kontrolama na terenu osigurati neometan pristup i prolazak vatrogasnih vozila. Redovitim kontrolama spriječiti divlje kampiranje i loženje vatre na otvorenom.

Izvršitelj: Općina Punat, DVD Krk - odjeljenje Punat, komunalno društvo Črnika d.o.o., Punat

g) Poljoprivredno zemljište mora se obrađivati uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se propisuje njegovo korištenje na način da se ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom korištenja poljoprivrednog zemljišta obvezno je uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala. Potrebno je uklanjati suhe biljke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. svibnja tekuće godine te suhe biljne ostatke nakon berbe najkasnije u roku od 15 dana. Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na poljoprivrednom zemljištu može se obavljati isključivo uz poduzimanje mjera zaštite od požara propisanih zakonom i propisima donesenim na temelju zakona uz prethodno obavještavanje vatrogasne postrojbe o namjeri spaljivanja.

Izvršitelj: Općina Punat, korisnici šuma i poljoprivrednih zemljišta

III.

Sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana osigurana su u Proračunu Općine Punat za 2023. godinu.

IV.

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA:024-05/23-01/3

URBROJ:2170-31-01-23-12

OPĆINA PUNAT OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2283&mjesto=51521&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr