SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 28. Petak, 4. kolovoza 2023.
OPĆINA PUNAT

24.

Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 107/20) i članka 32. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 36/22), a nakon provedenog postupka za davanje koncesije i Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2023/S 01K-0015608, Općinsko vijeće Općine Punat na 14. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2023. godine donosi

ODLUKU

o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat

I.

Davatelj koncesije, Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, OIB: 59398328383, pokrenula je postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat, evidencijski broj koncesije K - 1/23. Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 13. travnja 2023. godine pod brojem 2023/S 01K-0015608.

II.

Općinsko Vijeće Općine Punat sukladno članku 11. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 26/19, 41/20 i 17/22) i članku 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) odabire ponudu ponuditelja MLD-USLUGE d.o.o., I.Generalića bb, 48000 Koprivnica, OIB:48278869268 i daje imenovanom ponuditelju koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat.

III.

Prava i obveze Općine Punat kao davatelja koncesije i ponuditelja MLD-USLUGE d.o.o., I.Generalića bb, 48000 Koprivnica, OIB:48278869268, kao koncesionara, određena su dokumentacijom za nadmetanje u postupku davanja koncesije za obavljane dimnjačarskih poslova na području Općine Punat, KLASA: 363-02/23-01/2, URBROJ: 2170-31-03/17-23-8, a stječu prava i preuzimaju obveze koje proizlaze iz Ugovora o koncesiji sklapanjem predmetnog ugovora.

IV.

Predmet koncesije je komunalna djelatnost – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat. Vrsta koncesije je koncesija za javne usluge. Dodjeljuje se jedna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat, a u skladu i prema uvjetima određenim dokumentacijom za nadmetanje u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat, KLASA: 363-02/23-01/2, URBROJ: 2170-31-03/17-23-8, Ponudom ponuditelja od dana 13. svibnja 2023. godine i pripadajućim cjenikom dimnjačarskih usluga na području Općine Punat.

V.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti - obveza kontrole i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje sukladno Odluci o dimnjačarskim poslovima („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 7/97 i 25/09).

VI.

Tijekom trajanja koncesije odabrani koncesionar dužan je predmetnu javnu uslugu obavljati trajno i kvalitetno u skladu sa svim pozitivnim propisima koji se odnose na tu djelatnost, a naročito u skladu sa posebnim propisima u svezi zaštite od požara te općim aktima davatelja koncesije.

VII.

Koncesija se daje na rok od 5 godine računajući od dana sklapanja ugovora, a rok se može produžiti sukladno odredbama Zakona o koncesijama.

VIII.

Koncesionar je u obvezi plaćati Općini Punat godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 1.065,00 EUR. Naknada za koncesiju je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o koncesiji, a plaća se na žiro račun Općine Punat i to:

- prva rata do 30. lipnja,

- druga rata do 31. prosinca,

- osim u 2023. godini kada je koncesionar obvezan platiti razmjerni dio naknade jednokratno do 30. listopada 2023. godine.

Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Općine Punat na žiro račun broj: HR8724020061836000009, koji se vodi kod Erste Steiermarkische Bank, d.d. s pozivom na broj 68 - 5738 – OIB, s naznakom: „Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat “.

Ako Koncesionar ne plati naknadu za koncesiju u roku određenom Ugovorom o koncesiji svakom slijedećom uplatom, neovisno o tome što je Koncesionar označio što se tom uplatom plaća, smatra se da se najprije podmiruje zaostali dug po redoslijedu dospijeća i to tako da se prvo podmiruju troškovi, zatim iznos obračunate zakonske zatezne kamate i napokon iznos dospjele naknade za koncesiju sukladno članku 58. Zakona o koncesijama. U slučaju zakašnjenja u plaćanju naknade za koncesiju, Davatelj koncesije obračunat će Koncesionaru zakonsku zateznu kamatu.

IX.

Davatelj koncesije sklopit će ugovor o koncesiji po isteku razdoblja mirovanja koje iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke, a u skladu sa dokumentacijom za nadmetanje u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat, KLASA: 363-02/23-01/2, URBROJ:2170-31-03/17-23-8, Ponudom ponuditelja od dana 13. svibnja 2023. godine i pripadajućim cjenikom dimnjačarskih usluga na području Općine Punat te podacima iz Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene u EOJN RK pod brojem 2023/S 01K-0015608 sukladno odredbama Zakona o koncesijama, odredbama posebnih zakona i propisa kojima se uređuju obvezni odnosi.

Davatelj koncesije mora odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi sklapanje ugovora o koncesiji najkasnije u roku od 10 dana od trenutka kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat će u ime Davatelja koncesije Koncesionaru dostaviti na sklapanje Ugovor o koncesiji u roku od deset dana od dana izvršnosti ove Odluke.

U ime Davatelja koncesije, Ugovor o koncesiji sklopit će općinski načelnik Općine Punat.

X.

Koncesionar je dužan prije sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno prije stupanja na snagu ugovora o koncesiji, priložiti jamstvo u obliku bjanko zadužnice u iznosu od najmanje 1.000,00 EUR (s PDV-om) ispunjenu u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12, 82/17 i 154/22) i ovjerenu od strane javnog bilježnika.

XI.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku dodjele koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova KLASA: 363-02/23-01/2, URBROJ: 2170-31-03/17-23-12 od 15. svibnja 2023. godine nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

Zapisnik nije predmet objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

XII.

Ova Odluka objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i „Službenim novinama Primorsko- goranske županije“.

O b r a z l o ž e n j e

Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, kao davatelj koncesije, pokrenula je postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat. Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2023/S 01K-0015608.

Do isteka određenog roka, 15. svibnja 2023. godine do 10:00 sati, pristigla je jedna ponuda ponuditelja MLD-USLUGE d.o.o., I.Generalića bb, 48000 Koprivnica, OIB:48278869268.

U postupku pregleda i ocjene ponuda, o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda KLASA: 363-02/23-01/2, URBROJ:2170-31-03/17-23-12, utvrđeno je da je dostavljena ponuda valjana u smislu oblika, sadržaja i cjelovitosti, da ne postoje razlozi za isključenje ponuditelja i da je ponuditelj temeljem dostavljenih dokaza sposobnosti dokazao postojanje sposobnosti za obavljanje javne usluge koja je predmet postupka.

Članovi stručnog povjerenstva za davanje koncesije na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponude predložili su odgovornoj osobi Naručitelja da u postupku provedbe koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat, evidencijski broj nabave K - 1/23, broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 2023/S 01K-0015608, odabere ponudu ponuditelja MLD-USLUGE d.o.o., I.Generalića bb, 48000 Koprivnica, OIB:48278869268.

Na temelju tako provedenog postupka odlučeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVOM LIJEKU

Žalbeni postupak provodi se sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Zakonu o općem upravnom postupku. Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana primitka odluke o davanju koncesije, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Uz žalbu žalitelj je dužan priložiti i dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka u propisanom iznosu sukladno članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

KLASA:024-05/23-01/3

URBROJ:2170-31-01-23-10

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2283&mjesto=51521&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr