SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 28. Petak, 4. kolovoza 2023.
OPĆINA PUNAT

22.

Na temelju članka 51. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22) i odredbe članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 36/22), Općinsko vijeće Općine Punat, na 14. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2023. godine, donosi

ODLUKU

o prometovanju cestovnog turističkog vlaka
na području Općine Punat

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom na
području Općine Punat te uvjeti i postupak izdavanja Rješenja za obavljanje prijevoza putnika cestovno - turističkim vlakom.

Cestovni – turistički vlak je sklop jednog vučnog vozila i do četiri priključne prikolice namijenjene za prijevoz putnika na određenim relacijama radi turističkog razgledavanja.

Vožnja cestovnim – turističkim vlakom brzina se ograničava na najviše do 20 km/h, a sve prema članku 55. stavak 6. Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 2.

Prijevoz putnika cestovnim turističkim vlakom obavlja se na temelju Rješenja za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom (u daljnjem tekstu: Rješenje).

Rješenje izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Punat (u daljnjem tekstu: JUO), po provedenom javnom pozivu.

Članak 3.

Rješenje se izdaje na vrijeme od 5 godina uz plaćanje godišnje naknade.

Broj rješenja je ograničen na jedno rješenje.

Rješenje nije prenosivo.

Članak 4.

Relacija prometovanja cestovnog turističkog vlaka je šetnica u Puntu, od hotela Falkensteiner, ulica Obala 102, do okretišta na Punta de biju.

Općinski načelnik može promijeniti relaciju prometovanja cestovnog turističkog vlaka za vrijeme trajanja Rješenja.

Članak 5.

Godišnji vremenski raspored prometovanja cestovnog turističkog vlaka određuje prijevoznik sukladno sezonskom karakteru posla, s time da je obvezan obavljati prijevoz putnika cestovnim turističkim vlakom u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna.

Dnevni vremenski raspored prometovanja cestovnog turističkog vlaka određuje se od 9,30 do 24,00 sata.

Članak 6.

Općinski načelnik može zaključkom, u vrijeme održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih, političkih, humanitarnih i sličnih manifestacija, odobriti prometovanje cestovnog turističkog vlaka bez provođenja javnog poziva, na vrijeme od najviše 7 dana, na temelju kojeg zaključka će JUO izdati Rješenje.

Članak 7.

Najniži iznos godišnje naknade određuje općinski načelnik, a to je ujedno i početni iznos naknade za javni poziv.

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM

Članak 8.

Odluku o raspisivanju i objavi javnog poziva donosi općinski načelnik.

Javni poziv raspisuje JUO.

Postupak javnog poziva provodi Povjerenstvo za provedbu javnog poziva koje imenuje općinski načelnik (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Članak 9.

Javni poziv se provodi prikupljanjem pisanih zahtjeva.

Prikupljanje pisanih zahtjeva je postupak u kojem podnositelji zahtjeve dostavljaju u pisanom obliku sa naznakom: «NE OTVARATI – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM» na adresu Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat.

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana.

U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji budu zaprimljeni u pisarnici Općine unutar roka bez obzira na način dostave.

Članak 10.

Obavijest o raspisanom javnom pozivu objavljuje se u dnevnom tisku, a javni poziv na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Javni poziv mora sadržavati:

1. djelatnost za koju se isti raspisuje

2. početni godišnji iznos naknade

3. način, mjesto i rok za podnošenje zahtjeva

4. iznos jamčevine koji treba položiti svaki podnositelj

5. naznaku da podnositelj koji odustane od zahtjeva nakon javnog otvaranja zahtjeva gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine

6. rok plaćanja naknade

7. naznaku da se nepotpuni zahtjevi neće uzeti u obzir

8. isprave koje su potrebne kao prilog zahtjevu

9. mjesto i vrijeme javnog otvaranja zahtjeva

10. uvjete za odabir najpovoljnijeg zahtjeva

11. cijenu usluge prijevoza

12. relaciju i vrijeme prometovanja.

Općinski načelnik može u Odluci iz članka 9. ove Odluke propisati i druge uvjete koji mogu biti od značenja za provođenje javnog poziva.

Članak 11.

Zahtjev mora sadržavati:

1. osobne podatke,

2. iznos naknade,

3. dokaz o uplaćenoj jamčevini,

4. dokaz da podnositelj posjeduje sredstvo za obavljanje djelatnosti, tj. da u svom vlasništvu ima turistički vlak ili da ima sklopljen ugovor o korištenju cestovnog turističkog vlaka,

5. isprave kojima podnositelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom (izvadak iz Registra Trgovačkog suda ili Obrtnog registra) – ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog poziva

6. potvrda porezne uprave, da je kao domaća osoba ispunila sve obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva

7. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (prometna dozvola za vučno vozilo i priključna vozila),

8. dokaz da ponuditelj fizička ili pravna osoba, odnosno vlasnik ili osnivač društva, ima položen vozački ispit za prometovanje turističkim vlakom,

9. druge potvrde i dokaze u svezi sa uvjetima koje mora zadovoljavati cestovni turistički vlak sukladno ovoj Odluci i Pravilniku o tehničkim uvjetima za turističko vozilo („Narodne novine“, broj 86/15).

Isprave se mogu dostaviti u izvorniku, ovjerenoj preslici ili običnoj preslici uz uvjet da se izvornici ili ovjerene preslike, po pozivu, moraju dati na uvid.

Podnositelji zahtjeva, moraju po svim osnovama imati podmirene dospjele obveze prema Općini Punat do trenutka otvaranja ponuda.

Članak 12.

Javni poziv se provodi javnim otvaranjem pristiglih zahtjeva.

O postupku otvaranja zahtjeva sastavlja se zapisnik.

Postupku otvaranja zahtjeva mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe podnositelja uz predočenje pisanog dokaza ovlasti i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlaštene ili opunomoćene osobe podnositelja.

Najpovoljniji zahtjev utvrdit će se, uz ispunjenje uvjeta iz javnog poziva, na temelju kriterija najvišeg ponuđenog iznosa godišnje naknade.

Članak 13.

Prijedlog Rješenja sa odabirom najpovoljnijeg podnositelja zahtjeva sa zapisnikom o provedenom javnom pozivu, Povjerenstvo u roku od najviše osam (8) dana od javnog otvaranja zahtjeva, dostavlja JUO.

JUO donosi Rješenje nakon podmirivanja ponuđene godišnje naknade (jamčevina se uračunava u iznos naknade.) Podnositelji zahtjeva biti će obaviješteni o rješenju u roku od osam (8) dana od dana donošenja istog.

Općinski načelnik zadržava pravo da ne prihvati ni jedan prispjeli zahtjev, kojem slučaju će poništiti javni poziv bez posebnog obrazloženja.

Članak 14.

Rješenje osobito sadrži:

1. naziv, adresu i OIB podnositelja zahtjeva,

2. relacije prometovanja cestovnim turističkim vlakom,

3. vrijeme na koje se izdaje,

4. iznos godišnje naknade i rok uplate.

Članak 15.

Podnositeljima zahtjeva koji ne uspiju u javnom pozivu, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaključivanja javnog poziva, dok se onom podnositelju koji bude izabran kao najpovoljniji uračunava u naknadu.

Podnositelju zahtjeva koji odustane od zahtjeva do javnog otvaranja zahtjeva, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja izjave o odustanku od zahtjeva.

Članak 16.

Rješenje se može ukinuti i prije isteka vremena na koje je izdano:

- na zahtjev prijevoznika

- ako prijevoznik kasni sa plaćanjem godišnje naknade duže od 30 dana

- prestankom pravne ili smrću fizičke osobe prijevoznika

- ako se prijevoznik ne pridržava odredbi Rješenja, ove Odluke i drugih pozitivnih propisa koji reguliraju obavljanju predmetne djelatnosti

- u slučaju potrebe privođenja relacije prometovanja nekoj drugoj namjeni sukladno potrebama Općine Punat, npr. prostorno planska namjena ili drugo.

- u slučaju da se prijevoznik ne uskladi s odredbama članka 24. ove Odluke u zadanom roku

Ukoliko se Rješenje ukine krivnjom ponuditelja, Općina Punat neće vratiti uplaćenu naknadu.

III. NAČIN OBAVLJANJA PRIJEVOZA PUTNIKA

CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM

Članak 17.

Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom, prijevoznik je dužan kod sebe imati:

- rješenje

- cjenik prijevoza.

Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom, vozač mora biti uredno odjeven ili imati uniformu i uljudno se odnositi prema putnicima, a cestovni turistički vlak mora biti uredan i čist.

Članak 18.

Vozač cestovnog turističkog vlaka nije dužan primiti putnika ako je:

- putnik fizički agresivan,

- putnik u vidno alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opojnih sredstava.

Vozač cestovnog turističkog vlaka ne smije prevoziti djecu mlađu od osam godina bez pratnje punoljetne osobe.

Članak 19.

Vozač cestovnog turističkog vlaka dužan je putniku izdati račun ili voznu kartu u skladu sa pozitivnim propisima, te ujedno izvršiti kontrolu kupljenih karata za obavljeni prijevoz.

Članak 20.

Cestovni turistički vlak mora, osim zakonom predviđenih uvjeta mora imati osigurano najmanje jedno mjesto za invalide.

Članak 21.

Okretišta i stajališta cestovnog turističkog vlaka moraju biti posebno obilježena. Posebna oznaka na okretištu i stajalištu cestovnog turističkog vlaka mora sadržavati:

- naziv prijevoznika

- natpis stajalište cestovni turistički vlak

- vrijeme polaska i dolaska

- cjenik izražen u eurima

- pored natpisa na hrvatskom mora stajati i natpis na talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Članak 22.

Prijevoznik je dužan obilježiti i postaviti oznake iz članka 22. ove Odluke o svom trošku.

Obilježavanje i postavljanje oznaka iz članka 22. ove Odluke prijevoznik mora izvršiti prema uputama JUO.

IV. NADZOR

Članak 23.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalni redar.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Prijevoznik je dužan u roku od četiri godine od dana izdavanja Rješenja iz članka 13. ove Odluke prilagoditi pogon vlaka sa nultim emisijama štetnih plinova.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:024-05/23-01/3

URBROJ:2170-31-01-23-8

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr .med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2283&mjesto=51521&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr