SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 28. Petak, 4. kolovoza 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

42.

Temeljem članka 13., stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22), Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Mali Lošinj (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj ) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – proč.tekst, 9/18, 9/21), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 25. srpnja 2023. godine, donosi

PROVEDBENI PLAN

unapređenja zaštite od požara za područje

Grada Mali Lošinj, za 2023.godinu

I.

U cilju postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Malog Lošinja, Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Malog Lošinja za 2023. godinu, izrađen temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Mali Lošinj (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 44/20) i Plan zaštite od požara za područje Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 44/20).

Ovim Planom propisuju se tehničke i organizacijske mjere koje je potrebno provesti, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara i tehnoloških eksplozija smanjila na najmanju moguću razinu na području Grada, a sukladno činjeničnom stanju utvrđenom u Procjeni.

Temeljem Zaključka, stručne obrade činjeničnih podataka i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene, utvrđene su mjere koje je potrebno provesti kako bi se smanjila opasnost od nastajanja i širenja požara na najmanju moguću razinu.

Stoga, dužni su svi subjekti koji sudjeluju u zaštiti od požara i tehnoloških eksplozija, svatko u svojoj domeni provesti sve zakone propisane tehničke i organizacijske mjere, s ciljem unaprijeđenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.

Posebno se ističe provedba sljedećih mjera iz Procjene, s naznakom izvršitelja i vremena izvršenja zadaća i to kako slijedi u nastavku:

1. Na temelju Procjene ugroženosti od požara za Grad Mali Lošinj, potrebno je osigurati opremu i vrste vatrogasnih vozila koje mora posjedovati dobrovoljna vatrogasna postrojba, kao što je potrebno i osigurati sredstva za osuvremenjivanje prostora, kako za osobe tako i za (spremišta) za vozila i opremu, te instalirati sustave žične i bežične veze.

Izvršitelj: Grad Mali Lošinj

2. Temeljem Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske (NN 25/01, 125/19), potrebno je odrediti pogodne lokacije i prostore te izvršiti sve potrebne predradnje radi uspostave zapovjednih mjesta kod zapovjedanja i koordinacije u gašenju velikih požara otvorenog prostora.

Nastaviti s nadogradnjom sustava komunikacije u mobilnom zapovjednom vozilu.

Izvršitelj: DVD Lošinj, DVD Susak.

3. Redovito ažuriranje akata kojima se propisuju potrebne mjere za uređivanje i održavanja poljoprivrednih rudina i provesti ih u djelu koji se odnosi na zaštitu od požara, sukladno odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (NN 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22).

Izvršitelj: Grad Mali Lošinj

4. Na temelju Procjene ugroženosti od požara potrebno je utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara, te utvrditi popis pravnih osoba s pregledom raspoložive teške građevinske mehanizacije te ostalih oblika logističke potpore s razrađenim planom aktiviranja.

Izvršitelj: Javna vatrogasna postrojba Mali Lošinj, DVD Lošinj, DVD Susak.

5. Organizirati informativno – savjetodavne sastanke s pravnim osobama koje su dužne provoditi mjere zaštite od požara. Posebnu pozornost usmjeriti informiranju stanovništva o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru tijekom požarne sezone.

Izvršitelj: Grad Mali Lošinj, Hrvatske šume

6. Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj, nalazi se u krajnje neadekvatnim smještajnim prostorima za djelatnike i opremu pa je nužno hitno pronaći novu lokaciju za izgradnju novog Vatrogasnog doma za JVP i DVD Lošinj, kao i vršiti ulaganja u izgradnju novog vatrogasnog doma.

Izvršitelj: Grad Mali Lošinj, JVP Mali Lošinj

7. Nastaviti sa ulaganjima u dobrovoljna vatrogasna društva, posebno za nabavu vozila i tehnike, te uređenje vatrogasnih domova.

Izvršitelj: Grad Mali Lošinj, Gradska vatrogasna zajednica Mali Lošinj.

8. Organizirati vatrogasna natjecanja djece i mladeži u smislu promidžbe vatrogastva, organizirati sportska natjecanja s ciljem promicanja zdravlja i tjelesne spreme vatrogasaca.

Izvršitelj: Grad Mali Lošinj, GVZ Mali Lošinj.

9. Od komunalnog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. tražiti redovito provođenje ažuriranja podataka o javnoj hidrantskoj mreži (položaj i ispravnost hidranata), redovito provođenje geodetskog snimanja vanjskih hidranata, ucrtavanja lokacija hidranata kao i segmenta naselja na odgovarajuće karte te dostavu istih na korištenje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Mali Lošinj.

Izvršitelji: JVP Mali Lošinj, Grad Mali Lošinj.

Sudionici: DVD Lošinj i DVD Susak.

10. Osiguranje odgovarajuće dimnjačarske službe na području Grada Malog Lošinja.

Izvršitelj: Grad Mali Lošinj

Sudionici: JVP Mali Lošinj, DVD Lošinj i DVD Susak.

II.

Ovaj Plan dostaviti će se svim izvršiteljima i sudionicima.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko – goranske županije'.

KLASA: 245-01/23-01/03

URBROJ:2170-10-01-23-19

Mali Lošinj, 25. srpnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRAD MALI LOŠINJ

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. vet. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2283&mjesto=10005&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr