SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 28. Petak, 4. kolovoza 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

39.

Temeljem članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 165.t.2. i t.3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (“Službene novine PGŽ” br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18, 9/21) i članka 1.Odluke o davanju suglasnosti za izgradnju komunalne infrastrukture („Službene novine PGŽ“br. 38/17, 44/18, 35/19, 33/20) i članka 1. Odluka (33/21 i 46/22) na svojoj sjednici dana 25. srpnja 2023. godine, Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja donosi sljedeću

ODLUKA

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA IZGRADNJU

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Utvrđeno je da postoji zajednički interes Grada Malog Lošinja i Jadranka turizma d.o.o. o izgradnji komunalne infrastrukture na predjelu Čikata na dionici od spomenika A. Haračiću do objekta Lanterne, a sve sukladno Odluci o davanju suglasnosti za izgradnju komunalne infrastrukture (Službene novine PGŽ br. 38/17, 44/18, 35/19, 33/20) i Odluci (Službene novine PGŽ br. 33/21, 46/22).

2. Jadranka turizam d.o.o. izgraditi će javnu rasvjetu na k.č. 13337/4, 13337/5, 7539/1 i 7460/2 sve na k.o. Mali Lošinj.

3. Grad Mali Lošinj će kao investitor ishoditi građevinsku dozvolu za izgradnju javne rasvjete o trošku Jadranka turizam d.o.o., a Jadranka turizam d.o.o. izvesti će radove na izgradnji i predati javnu rasvjetu kao donaciju Gradu Malom Lošinju, sa svim pripadajućim dokumentima. Iznos investicije procjenjuje se na 46.500,00 eura s PDV om.

4. Rokovi realizacije izgradnje i primopredaje za dio javne rasvjete planirane vrijednosti 46.500,00 eura određuje se do 30. 06.2024.godine.

5. Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Malog Lošinja da sklopi Dodatak Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza na izgradnji komunalne infrastrukture sukladno ovoj Odluci.

6. Ova se Odluka objavljuje u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

 

 

 

 

 

KLASA: 360-05/23-01/28

URBROJ: 2170-10-01-23-5

Mali Lošinj, 25. srpanja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRAD MALI LOŠINJ

Predsjednik:

Dubravko Devčić, dr. med. vet., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2283&mjesto=10005&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr