SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 28. Petak, 4. kolovoza 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

38.

Na temelju članka 74.Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine PGŽ” br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 25. srpnja 2023. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture

za 2022. godinu

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu na području Grada Malog Lošinja ( Službene novine PGŽ br. . 33/21,26/22,46/22) planiran je i izvršen kako slijedi:

Financijski prikaz planiranih i izvršenih sredstava i izvora:

Članak 2.

Prikaz:komunalnih djelatnosti, planiranog iznosa i izvora sredstava/ izvršeno:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Poslovi su odrađeni sveukupno 91,58 % u odnosu na Planove i Programe, a kako slijedi :

Javna rasvjeta- plaćanje utroška i distribucije el. energije i tekućeg održavanja zamjene žarulja, lampi, stupova, prigušnica i ostalih radnji za područje Grada Malog Lošinja i proširenje JR). U iznos je uključena osposobljavanje postojeće iluminacije ( 25%) te dobava i postava božićne iluminacije u svim MO 10 mjesta, ispred tri sakralna objekta, na Trgu RH u Malom Lošinju.

Održavanje građevina javne odvodnje izvršeno je čišćenjem rešetki i slivnika te održavanjem pumpi za oborinsku odvodnju,uz konstantno mjerenje rada pumpi. rešetke i slivnici, rešetke i rigoli su očišćeni u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama. Izvršeno prema planu.

Održavanje čistoće javnih površina odnosi se na čišćenje ulica , nogostupa, održavanje obale i plaža u iznosu 4.392.427,57 kn.

Održavanje javnih zelenih površina ( zaštita bilja, sadnja, košnja, orezivanje i sl.) u okviru kojih je održavanje dječjih igrališta, te čišćenje staza i puteva i zaštita od palmine pipe u ukupnom iznosu od 3.573.722,96 kn.

Održavanje groblja od strane Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o. :zidovi, stazice i ostalo u iznosu 203.333,41 kn.

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene od strane Lošinj usluga d.o.o. odnose se prema ukupnom izvršenju 934.514,62 kn :

1.na održavanje i postavljanje ograda i rukohvata po javnim površinama ( trgovima, ulicama, stepenicama-izrada pregradnih ograda) i na pomorskom dobru ( na šetnicama, stazama itd)

2. na održavanje el. mreže i ormarića na javnim površinama za potrebe funkcioniranja javnih površina i njihovom korištenju štandova, sajmova, i u svim mjestima, ateste, te na pogonsku pripravnost u sl. hitne intervencije.

3.Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene prema obavljanju djelatnosti odnose se na:

čišćenje javnih sanitarija , održavanje autobusnih čekališta i komunalne opreme, održavanje, čišćenje i poliranje male i velike fontane, potrebni radovi na fontani, te postavljanje, skidanje i održavanje plažne i ostale opreme ( tuševi, stepenice, rukohvati, kabine za presvlačenje i sl.)

U okviru pozicije je iskazan utrošak vode na javnim slavinama, tuševima u iznosu 39.359,13 kn.

Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima izvršena je:

Na pomorskom dobru i obali:, sanacija obalnog zida i šetnice u Nerezinama,sanacija obalnog zida na Poljani, izvedba zida i staze u Osoru- prema Bijaru, izvedba novog podesta za tuš u Osoru, sanacija sunčališta Lipa u Nerezinama, čišćenje plaže na Susku, te čišćenje puteva, izvedba rampe- ulaz u more u Kandiji, sanacija šetnice u Pogani i Dragi, dohrana svih plaža, uređenje za postavu tuša i svlačionice na Unijama i nadzor, sveukupno 1.185.853,43 kn.

U kopnenom dijelu izvedene su pripreme i podesti za postavu klupa i stupova JR,doprema materijala za stazu na Unijama, nova ograda i stupovi u Koromačnom u Beleju, sanacija kamenog zida prema Galboki, sanacija javne površine u ulici B. Vidulić, sanacija septičke jame u Ustrinama, sanacija ulice Slavojna u Velom Lošinju, izrada rampe kod javnog WC-a u Velom Lošinju, sanacija za vodni priključak i bunar kod groblja u PK izvedba nogostupa na Privlaci, uređenje ulice V. Nazora u Velom Lošinju, , sanacija staze na Rovenskoj intervencije po nalogu kom. redara sveukupno 962.151,50kn.

Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno održavanje bijelih cesta Liski, Artatore, Kandija i Nerezine , te asfaltiranje prilaz Kalvariji, kod marketa u Nerezinama i prilazna cesta kod parkirališta u Nerezinama , krpanje rupa u Malom Lošinju i nadzor sveukupno 409.907,25 kn.

Regulacija prometa uključuje održavanje semafora, održavanje u Velom Lošinju, rampe, usporivače prometa i sl. i iznosi 137.034,38 kn.

Prometna signalizacija je vertikalno ocrtavanje ulica, a horizontalna se odnosi na postavljanje znakova, upozorenja, zabrani i sl. Sveukupno prometna signalizacija iznosi 152.105,91 kn.

Usluge programa praćenja prometnog redarstva u iznosu 84.989,58 kn su knjižene na stavci regulacije prometa.

DDD (Pestic d.o.o.); VHS usluge mjesečni poslovi, odnosno prema Programu Zavoda za javno zdravstvo i potreba , sterilizacija mačaka i mikročipiranje i obavezno postupanje sa psima lutalicama. Veterinarska stanica Rijeka,NZJZ , sveukupno 174.981,17 kn.

Članak 4.

Ovo Izvješće se objavljuje u Službenim novinama PGŽ, a stupa na snagu 8 dana od objave.

KLASA: 361-08/23-01/01

URBROJ: 2170-10-01-23-4

Mali Lošinj, 25. srpnja 2023.

Gradsko vijeće Grad Mali Lošinj

Predsjednik:

Dubravko Devčić, dr. med. vet., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2283&mjesto=10005&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr