SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 28. Petak, 4. kolovoza 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

37.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine PGŽ” br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst, 9/18, 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 25. srpnja 2023. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI

Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu (u daljnjem tekstu Program) objavljen u Službenim novinama PGŽ" br. 33/21,26/22,46/22) izvršen je kako slijedi:

1.CESTE, PARKIRALIŠTA

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Izvori sredstava: komunalni doprinos

942.000,00/754.205,07 kn

vodni doprinos274.000,00/176.778,08 kn

kap.donacija420.000,00/245.651,66 kn

opći prihodi550.000,00/ 46.598,86 kn

Pristupna cesta u skladišnoservisnoj zoni odnosi se na glavne projekte , zastoj zbog žalbe u Katastru, potrebno riješiti parcelacijske elaborate i imovinsko pravno.

Projekt cesta Malin odnosi se na projekte privremenog prometnog rješenja za vrijeme izvođenja radova sabirne i stambeno servisne prometnice na raskrižje sa državnom cestom D-100.

Cesta Zagazinjine odnosi se na rješavanje imovinsko pravnih odnosa, financijski nije realizirano.

Cesta u stambenoj zoni Kalvarija odnosi se na glavni projekt. 3. faza predana na , spoj postojeće ceste prema vrtiću na građevinskoj dozvoli, prve dvije faze potrebno riješiti parcelacijski elaborat i imovinsko pravne poslove. Sa izvođenjem 3. faze rješava se prometna zagušenost ovog dijela naselja.

Cesta Kovčanje-Poljana odnosi se na geodetske usluge ( evidentiranje pomorskog dobra,a predio projektiranja je dionica uz državnu cestu između Kovčanja i Poljane, sve predato na lokacijsku dozvolu.

Cesta Galboka odnosi se na izradu glavnog projekta za predio Galboke.

Sanacija parkirališta Nerezine odnosi se na projektnu dokumentaciju, izvođenje građ.radova i usluge nadzora ( izvršena sanacija postojećeg parkirališta do marketa)

Cesta Ćunski- Kovčanje odnosi se na projektnu dokumentaciju.

Ulice i oborinska odvodnja naselja Ćunski odnosi se na završna knjiženja radova na prilaznom putu parkirališta prema crkvi i infrastrukturi i usluge nadzora. Investicija dovršena.

Ulice i oborinska odvodnja naselja Artatore odnosi se na izvedbeni projekt ceste.

Spoj ulice M.Vidulića nije realizirana u 2022.prenosi se u 2023.g.

Prilazna cesta Velopinu odnosi se na geodetski snimak stvarnog stanja, kao podloga za projektiranje, potrebno provesti evidentiranje postojeće ceste. Lokacija te ceste je od spomenika ( spoj s ulicom Conrada Clara do ulaska u buduću luku nautičkog turizma).

Cesta u Artatorama , nije realizirana u 2022.g i projektno planirana u 2023.g.

Rekonstrukcija ceste ML-187 odnosi se na preuzimanje izvedene investicije rekonstrukcije ceste temeljem Ugovora o izgradnji KI, cesta u predjelu Veloselske ( prije semafora sa spojem na državnu cestu).

2. JAVNA RASVJETA

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Izvori sredstava: komunalni doprinos

1.270.000,00/1.064.254,23 kn

namjenski primici od zaduž.250.000,00/0,00 kn

Rekonstrukcija javne rasvjete odnosi se na usluge geodezije za potrebe JR i konzult.usluga.

Izgradnja javne rasvjete Osor-Nerezine odnosi se na izgradnju i usluge nadzora JR u okviru zajedničke investicije sa HC, HEPom i Vodoopskrbom i odvodnjom Cres Lošinj d.o.o. Izgradnja dovršena u okviru izgradnje državne ceste od mosta u Osoru do benzinske stanice prije Nerezine, spoj s raskršćem.

Javna rasvjeta naselja Osor donosi se na geodetski snimak, projektnu dokumentaciju i izradu troškovnika.

3. JAVNE POVRŠINE I JAVNE ZELENE POVRŠINE

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Izvori sredstava: komunalni doprinos75.394,52 kn

donacije6.620.161,00 kn

Šetnica Susak-uvala Bok, ishođeno Rješenje o UO za graditeljstvo, spremno za izvođenje, obuhvat od cca 500 m, širine 2m)

Parterno uređenje šetnice Čikat odnosi se na preuzimanje izgrađene infrastrukture po Ugovoru o izgradnji KI ( šetnica i dio JR u uvali Čikat predio od spomenika A. Haračiću do lanterne).

Nogostup za Artatore odnosi se na sufinanciranje izgradnje nogostupa na ulaznoj cesti za Artatore LC 58103, dužina 400 m.

4. GROBLJE

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Izvori sredstava: komunalni doprinos

107.000,00/106.640,63 kn

Mrtvačnica u ML odnosi se na glavni projekt mrtvačnice, predato na građevinsku dozvolu.

5. EVIDENTIRANJE CESTA, KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

R00 20.20.1. i 058.1595.000,00/369.925,00 kn

Izvori: opći prihodi 575.000,00/353.925,00 kn i naknada za nezakonite zgrade 20.000,00/16.000,00kn

Stavka se odnosi na evidentiranje postojećih cesta prema Zakonu o cestama.

6.REKAPITULACIJA

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 9.459.609,05 kn

Što iznosi 76,85% a izvori sredstava iznose: komunalni doprinos 2.000.494,45 kn, donacije 6.865.812,66 kn , vodni doprinos 176.778,08 kn, opći prihodi 400.523,86 kn , naknada za nezakonite zgrade 16.000,00 kn.

Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u Službenim novinama PGŽ, a stupa na snagu 8 dana od objave.

 

KLASA: 361-08/23-01/02

URBROJ: 2170-10-01-23-4

Mali Lošinj, 25. srpnja 2023.

Gradsko vijeće Grad Mali Lošinj

Predsjednik:

Dubravko Devčić, dr. med. vet., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2283&mjesto=10005&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr