SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 27. Četvrtak, 27. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

146.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10 i 10/23), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), nakon savjetovanja sa Sindikalnim povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 19. sjednici održanoj 20. srpnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 36/10, 12/11-ispravak, 36/14 i 29/19), članak 2. mijenja se i glasi:

„Koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije iznose:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. listopada 2023. godine.

KLASA: 024-04/23-01/5

URBROJ: 2170-01-01/5-23-25

Rijeka, 20. srpnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2282&mjesto=00001&odluka=146
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr