SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

52.

­Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i  98/19) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 11. sjednici održanoj 3. srpnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o pokretanju postupka stavljanja
izvan snage dijela UPU 2 – Njivice (NA1) – obuhvat budućeg urbanističkog plana UPU 18 - područja ugostiteljsko-turističke namjene Njivice
(T1-2 /T1-2-1, T1-2-2, T1-2-3/ i T3-2)

Članak 1.

U Odluci o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela UPU 2 – Njivice (NA1) – obuhvat budućeg urbanističkog plana UPU 18 - područja ugostiteljsko-turističke namjene Njivice (T1-2 /T1-2-1, T1-2-2, T1-2-3/ i T3-2), („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/21), u članku 1. dodaje se stavak 3. koji glasi: „Obuhvat budućeg urbanističkog plana UPU 18 određen Prostornim planom uređenja Općine Omišalj („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 52/07, 33/09, 14/10, 37/11-ispr., 19/13, 43/14 - pročišćeni tekst, 17/15 i 09/17 - u daljnjem tekstu: PPUO) sukladan je granici građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene, prikazan na kartografskim prikazima PPUO i to: 3A. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite i 4.4. Građevinska područja naselja u mjerilu 1:5000. Granice građevinskog područja u Planu nisu usklađene s onima iz PPUO, pa je potrebno iste prilikom stavljanja predmetnog dijela Plana izvan snage uskladiti s planom višeg reda te posljedično izvršiti manje izmjene (korekcije) u grafičkom dijelu Plana.“

Članak 2.

U članku 2. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Pravna osnova za usklađivanje granica građevinskog područja u grafičkom dijelu Plana sa PPUO su odredbe čl. 13. i čl. 61. Zakona.“

Članak 3.

U članku 5. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Manje korekcije u grafičkom dijelu Plana zbog usklađenja granica građevinskog područja sa PPUO izvode se u kontaktnom području neposredno izvan granice obuhvata budućeg UPU18.“

Članak 4.

U članku 7. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Usklađenje granica građevinskog područja sa PPUO neće bitno promijeniti planske postavke i stanje u obuhvatu Plana.“

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=51513&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr