SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

134.

Na temelju članka 20. stavaka 2. i 6. i članka 22. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 16. stavka 12. točke 4. i članka 62. stavka 5. točke 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 18. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o II. izmjeni i dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje luke posebne namjene
sportske luke Stara Voda, Općina Kostrena

Članak 1.

U Odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Stara Voda, Općina Kostrena („Službene novine“ broj 14/11 i 8/21 – dalje u tekstu: Odluka) u članku 3. Odluke tekst: „od 10 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji“ mijenja se i glasi: „do 1. srpnja 2026. godine“.

Članak 2.

U članku 6. Odluke u stavku 1. dodaje se tekst: „Najpovoljniji ponuditelj dužan je u razdoblju od 1. srpnja 2023. godine do 1. srpnja 2026. godine uložiti minimalno 30.000,00 eura u pomorsko dobro sportske luke.“

Članak 3.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru Športskoj udruzi „Lučica Stara Voda“ iz Kostrene, Ive Šodića 30, OIB: 56553138155, ponuditi sklapanje II. Dodatka ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: II. Dodatak ugovoru).

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše II. Dodatak ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja II. Dodatka ugovoru.

Za Davatelja koncesije II. Dodatak ugovoru potpisuje
Župan.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Športska udruga „Lučica Stara Voda“ dostavila je Zahtjev za produljenje roka trajanja postojeće koncesije, odnosno za II. izmjenu Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Stara Voda, Općina Kostrena („Službene novine“ broj 14/11 i 8/21 – dalje u tekstu: Odluka) i sklapanje II. Dodatka Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru – dalje u tekstu: II. Dodatak Ugovora, iz razloga što je za pokretanje postupka davanja nove koncesije potrebno prethodno izmijeniti prostorno – plansku dokumentaciju Općine Kostrena.

Slijedom navedenih činjenica Koncesionar je zatražio II. izmjenu Odluke i sklapanje II. Dodatka ugovoru na način da se produlji rok do 1. srpnja 2026. godine.

Davatelj koncesije analizirao je Zahtjev Koncesionara i utvrdio da:

• predmet koncesije se ne mijenja, te će se i dalje obavljati ugovorene djelatnosti,

• potreba za izmjenom nastala je nakon sklapanja Ugovora o koncesiji,

• vrijednost izmjene koncesije ne premašuje 50% vrijednosti sadašnje koncesije, odnosno vrijednost koncesije se ne mijenja.

Primjenom odredbi članka 62. stavka 5. točke 3. ZOK-a, proizlazi da Davatelj koncesije ne mora pokretati novi postupak davanja koncesije nego može po stupanju na snagu ove Odluke sklopiti II. Dodatak ugovoru obzirom da je udovoljeno prethodno navedenim uvjetima.

U narednom razdoblju od tri godine Koncesionar je u obvezi uložiti minimalno 30.000,00 eura u pomorsko dobro sportske luke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je proslijeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 024-04/23-01/4

URBROJ: 2170-01-01/5-23-44

Rijeka, 29. lipnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=00001&odluka=134
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr