SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

34.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16. i 114/22. – u daljnjem tekstu: ZJN) i članka 48. („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 16. sjednici održanoj 28. lipnja 2023. donosi

PRAVILNIK

o provedbi postupaka jednostavne nabave

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju postupci, pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga u Općini Vinodolskoj općini (u daljnjem tekstu: Općina) čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) manja od 26.540,00 eura, te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) manja od 66.360,00 eura (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) na koju se, sukladno odredbi članka 12. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ( u daljnjem tekstu: ZJN 2016), Zakon ne primjenjuje.

(2) U provedbi postupaka nabave robe, usluga i radova iz prethodnog stavka, osim ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske propise te interne akte Općine koji se odnose na pojedini predmet nabave, uzimajući u obzir načela javne nabave.

(3) U provedbi jednostavne nabave koristi se mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije, kao i korištenje sredstava koja nisu elektronička ili njihova kombinacija.

(4) Pojmovi i izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NAČELA JAVNE NABAVE

Članak 2.

(1) U provedbi postupaka nabave iz ovoga Pravilnika, Općina je obvezna poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

(2) Općina kao javni naručitelj obvezan je primjenjivati odredbe ovog Pravilnika na način koji omogućava učinkovitu nabavu te ekonomično, svrhovito i zakonito trošenje proračunskih sredstava.

III. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 3.

(1) U svrhu sprječavanja sukoba interesa u postupcima jednostavne nabave na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ZJN 2016.

IV. PLANIRANJE JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 4.

(1) U Planu nabave Općine za proračunsku godinu navode se svi predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 2.650,00 eura (bez PDV-a).

(2) Plan nabave Općine za proračunsku godinu, kao i sve njegove kasnije izmjene i dopune, donosi općinski načelnik Općine (u daljnjem tekstu: načelnik), sukladno prethodno pribavljenim prijedlozima svih odsjeka Jedinstvenog upravnog tijela Općine.

(3) Plan nabave za proračunsku godinu, kao i sve njegove kasnije izmjene i dopune, Općina je obvezna objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave (u daljnjem tekstu: EOJN RH).

V. POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 5.

(1) Postupci jednostavne nabave u smislu ovoga Pravilnika jesu:

a) izravno ugovaranje - postupci nabave robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od 15.000,00 eura,

b) prikupljanje ponuda - postupci nabave robe i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 15.000,00 eura, a manja od 26.540,00 eura te nabave radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 15.000,00 eura, a manja od 66.360,00 eura.

VI. POKRETANJE I PRIPREMA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 6.

(1) Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave provode službenici Jedinstvenog upravnog odjela kao ovlašteni predstavnici Općine Vinodolska općina. Načelnik može internom odlukom imenovati kao ovlaštene predstavnike Naručitelja i stručne osobe koje nisu zaposlenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina.

(2) Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika Naručitelja su:

- priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije i uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika, propisivanja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata, uvjeta za isključenje, kriterija za odabir gospodarskih subjekata, uvjeta sposobnosti, kriterija za odabir ponude, jamstava i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu,

- provedba postupka jednostavne nabave: slanje Poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima na dokaziv način (elektroničkom poštom, putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe i slično), a može se objaviti na internetskoj stranici Općine, ili u modulu jednostavne nabave EOJN RH, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjena ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, prijedlog za odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom / uputama za prikupljanje ponuda ili poništenje postupka.

Članak 7.

(1) U pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave za procijenjene vrijednosti iznad 15.000,00 eura za nabavu roba, usluga i radova, moraju sudjelovati najmanje 3 (tri) ovlaštena predstavnika Naručitelja - člana stručnog povjerenstva za provođenje postupka jednostavne nabave (dalje u tekstu: stručno povjerenstvo) koje imenuje načelnik odlukom o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja

(2) Članovi stručnog povjerenstva ne moraju biti zaposlenici Općine.

(3) Cijeli tijek postupka jednostavne nabave mora biti dokumentiran.

VII. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST MANJA OD 15000,00 EURA - IZRAVNO UGOVARANJE

Članak 8.

(1) Izravno ugovaranje neposredno se organizira i provodi za nabavu roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti manje od 15.0000,00 eura.

(2) Postupak jednostavne nabave izravnim ugovaranjem provodi se izdavanjem narudžbenice odnosno sklapanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru, sukladno planiranim proračunskim sredstvima i potrebama Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

(3) Narudžbenica ili poziv za sklapanje ugovora upućuje se gospodarskom subjektu u pravilu elektroničkom poštom na temelju podnesene ponude gospodarskog subjekta.

(4) Ponuda mora sadržavati sve podatke potrebne za izradu narudžbenice odnosno sklapanje ugovora (primjerice podatak o roku valjanosti ponude, roku i načinu isporuke robe/pružanja usluga/izvođenja radova, nazivu i adresi sjedišta ponuditelja, i sl.).

(5) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o vrsti roba, radova ili usluga koje se nabavljaju uz specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, ili poveznicu na ponudu gospodarskog subjekta temeljem koje je narudžbenica izdana, i koja sadrži navedene specifikacije.

(6) Narudžbenicu potpisuje načelnik ili pročelnik.

(7) Ugovor obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama koje sklapaju ugovor, mjestu sklapanja ugovora, predmetu ugovora, cijeni, prema potrebi jamstva za uredno izvršenje ugovora i za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku te o ostalim bitnim sastojcima ugovora sukladno zakonu kojim se uređuju obvezni odnosi.

(8) Ugovor potpisuje načelnik.

(9) Za izdavanje narudžbenice ili sklapanje ugovora za nabavu robe, usluga i radova iz stavka 1. ovoga članka dovoljna je jedna valjana ponuda.

(10) U postupku izravnog ugovaranja može se izraditi odluka o odabiru koja se dostavlja putem elektroničke pošte bez zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

VIII. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 15.000,00 EURA, A MANJA OD 26.540,00 EURA ZA ROBU I USLUGE/ 66.360,00 EURA ZA RADOVE

- PRIKUPLJANJE PONUDA

Članak 9.

(1) Prikupljanje ponuda je postupak nabave u kojem na temelju objavljenog poziva za prikupljanje ponuda svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.

(2) Prikupljanje ponuda provodi se, u pravilu, za nabavu robe i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 15.000,00 eura, a manja od 26.540,00 eura te za te za nabavu radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 15.000,00 eura, a manja od 66.360,00 eura.

(3) Poziv za prikupljanje ponuda upućuje se putem elektroničke pošte na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta, a može se objaviti i na internetskoj stranici Općine.

(4) Poziv iz stavka 1. ovoga članka može se objaviti i na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (u daljnjem tekstu: EOJN RH) u modulu jednostavne nabave.

(5) Ponude zaprimljene na temelju objave poziva i upućivanja istog putem elektroničke pošte na adrese gospodarskih subjekata imaju jednaki status u postupku pregleda i ocjene ponuda.

(6) Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave, određen je u pozivu na dostavu ponuda i ne smije biti kraći od pet dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda, osim u slučaju žurne nabave.

(7) Ponuda mora biti u skladu s uvjetima i zahtjevima navedenim u pozivu na dostavu ponuda.

(8) Ponude u postupku nabave iz ovoga članka i članka 8. dostavljaju se u pravilu putem elektroničke pošte, osim dijelova koji se dostavljaju u pisarnicu Općine neposrednom predajom putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga (jamstva, uzorak...) ili druge odgovarajuće kurirske službe odnosno na drugi dokaziv način, a kako je određeno pozivom na dostavu ponuda.

(9) U postupcima jednostavne nabave ne provodi se javno otvaranje ponuda.

(10) O otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik koji potpisuju članovi stručnog povjerenstva, koji ne moraju posjedovati važeći certifikat u području javne nabave

Članak 10.

(1) Stručno povjerenstvo pregledava, ocjenjuje i rangira ponude prema kriteriju za odabir ponude, izrađuje zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te na temelju rezultata daje prijedlog odgovornoj osobi naručitelja odnosno općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili odluke o poništenju postupka jednostavne nabave.

(2) Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili odluku o poništenju postupka jednostavne nabave donosi općinski načelnik na temelju prijedloga stručnog povjerenstva.

(3) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave u pravilu sadrži najmanje sljedeće podatke: podatke o naručitelju, predmet nabave, evidencijski broj nabave (ako je primjenjivo), CPV oznaku, naziv i adresu sjedišta ponuditelja čija je ponuda odabrana, OIB odabranog ponuditelja, cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupnu cijenu ponude s PDV-om, razloge odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude u slučaju kriterija ENP-a, razloge odbijanja ponuda, datum donošenja odluke i potpis načelnika.

(4) Odluka o odabiru ili odluka o poništenju objavljuje se zajedno s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda u postupku javnog prikupljanja ponuda, bez odgode, na internetskoj stranici Općine i/ili se dostavlja putem elektroničke pošte ponuditeljima u postupku jednostavne nabave i/ili se dostavlja putem EOJN RH u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, osim ako je u dokumentaciji o nabavi određen duži rok.

(5) Protiv odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili odluke o poništenju postupka jednostavne nabave nije dopuštena žalba.

(6) Na odluku o odabiru ili poništenju ne primjenjuje se rok mirovanja.

(7) S odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o jednostavnoj nabavi koji mora biti u skladu s uvjetima i zahtjevima određenima u pozivu na dostavu ponude i s odabranom ponudom ili se može izdati narudžbenica.

(8) Ugovor i narudžbenicu potpisuje općinski načelnik.

IX. IZUZEĆA

Članak 11.

(1) Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na:

- nabavu usluga od ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti (konzultantske usluge, konzervatorske usluge, usluge vještaka, specijalističke usluge, tehnički razlozi i sl.)

- nabavu usluga pripreme i prijave na natječaje projekata i programa koji se financiraju iz Europskih fondova, sredstava Europskih banaka i ministarstava,

- nabavu robe zbog posebnih okolnosti ili po posebnim uvjetima

- kada zbog umjetničkih razloga i/ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni ponuditelj

- nabavu javnobilježničkih usluga, odvjetničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, usluga hotelskog smještaja, restoranskih usluga i usluga cateringa

- kada u postupku prikupljanja ponuda nije dostavljena nijedna ponuda, a postupak jednostavne nabave se ponavlja

- žurne nabave uzrokovane događajima koji se nisu mogli unaprijed predvidjeti odnosno kada zbog nepredviđenih okolnosti, na koje Općina nije mogla utjecati, nije moguće provesti postupak jednostavne nabave koji je propisan ovim Pravilnikom (npr. zbog zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenika, nastanka štete na materijalnoj imovini, više sile i sl.)

(2) U slučajevima navedenim u stavku 1. ovoga članka Općina može zatražiti jednu ponudu odnosno ugovor o nabavi može se sklopiti izravnim ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom ili se može izdati narudžbenica.

(3) Za nabave koje su izuzeća, odobrava načelnik ili osoba koju on ovlasti.

(4) Poziv za izdavanje narudžbenice ili sklapanje ugovora upućuje se u pravilu elektroničkom poštom jednom gospodarskom subjektu.

(5) U slučaju potrebe sklapanja ugovora izravnim ugovaranjem iz drugih objektivno opravdanih razloga vezanih uz prirodu predmeta nabave ili izvršenje ugovora, osim u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, suglasnost za sklapanje ugovora ili izdavanje narudžbenice daje načelnik na temelju obrazloženog prijedloga voditelja odsjeka/pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

(6) Odredbe ovoga članka ne smiju se primjenjivati radi izbjegavanja postupanja po ovom Pravilniku.

X. SADRŽAJ POZIVA NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPCIMA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 12.

(1) U postupku jednostavne nabave javnim prikupljanjem ponuda, poziv na dostavu ponude mora sadržavati najmanje podatke o naručitelju (naziv, sjedište, OIB), naziv i opis predmeta nabave, oznaku CPV nomenklature (ako je primjenjivo), evidencijski broj predmeta nabave iz plana nabave (ako je primjenjivo), procijenjenu vrijednost predmeta nabave, tehničke specifikacije i/ili troškovnik, kriterij za odabir ponude, rok za dostavu ponude, način dostave ponude, osobu/e i/ili službu zaduženu za kontakt s ponuditeljima, bitne i posebne uvjete za izvršenje ugovora, ako je primjenjivo, druge potrebne podatke, dokumente i informacije koje gospodarskom subjektu omogućavaju izradu i dostavu ponude.

(2) Poziv na dostavu ponuda može sadržavati kriterije za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnosti) te vrstu i oblik jamstva što ovisi o složenosti predmeta nabave za koji se provodi postupak jednostavne nabave.

(3) U postupku jednostavne nabave izravnim ugovaranjem, poziv na dostavu ponude može se uputiti jednom gospodarskom subjektu s podacima navedenima u stavku 1. i stavku 2. ovoga članka.

(4) U postupku jednostavne nabave u slučaju izuzeća iz članka 11. ovog Pravilnika, poziv na dostavu ponude može se uputiti jednom gospodarskom subjektu s podacima navedenim u stavku 1. ovoga članka.

(5) Starost dokaza koji se odnose na kriterije za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta odnosno kriterij za odabir gospodarskog subjekta sukladna je provedbenim propisima iz područja javne nabave.

XI. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE U POSTUPCIMA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 13.

(1) Kriterij za odabir ponude u postupcima jednostavne nabave može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

(2) Ukoliko je kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti i drugi kriteriji povezani s predmetom nabave kao što su: kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, rok isporuke ili rok izvršenja, jamstveni rok i drugo.

XII. PONIŠTENJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 14.

(1) Općina zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima ili zainteresiranim gospodarskim subjektima.

(2) Naručitelj može poništiti postupak jednostavne nabave ako:

- postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka jednostavne nabave da su bile ranije poznate;

- postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg Poziva na dostavu ponuda da su bile poznatije ranije;

- postoje drugi opravdani razlozi sukladno odlukama Naručitelja.

(3) Naručitelj će poništiti postupak nabave ako:

- nije dostavljena niti jedna ponuda;

- nakon isključenja odbijenih ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda;

- je u postupku zaprimljena jedna ponuda čija je cijena veća od osiguranih sredstava za

nabavu, a nije moguće osigurati dodatna sredstva za njezin odabir.

XIII. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA

Članak 15.

Ugovor o jednostavnoj nabavi sklopit će se s odabranim ponuditeljem najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave odluke o odabiru ponude svim ponuditeljima, osim ako nije drugačije određeno pozivom na dostavu ponude.

Članak 16.

(1) Ugovor sklopljen na temelju provedenog postupka jednostavne nabave mora se izvršavati u skladu s uvjetima i zahtjevima iz poziva na dostavu ponuda te odabranom ponudom.

(2) Odsjek za financije i proračun Jedinstvenog upravnog odjela Općine obvezan je kontrolirati izvršenje sklopljenih ugovora o jednostavnoj nabavi, kao i izdanih narudžbenica.

XIV. REGISTAR UGOVORA

Članak 17.

(1) U registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Općine navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 2.650,00 eura.

(2) Registar ugovora, kao i sve njegove kasnije promjene Općina je obvezna objaviti putem EOJN RH.

(3) Odsjek za proračun, financije i društvene djelatnosti Općine Vinodolske općine obvezan je voditi i ažurirati registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci, te ga objaviti na internetskim stranicama Općine.

XV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Postupci jednostavne nabave pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga („Službene novine Primorsko- goranske županije“ br. 27/17), koja je bila na snazi u vrijeme započinjanja postupka nabave.

Članak 19.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga („Službene novine Primorsko- goranske županije“ br. 27/17).

Članak 20.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Primorsko- goranske županije“.

(2) Ovaj Pravilnik objavit će se i na internetskoj stranici Općine Vinodolske općine.

KLASA: 024-02/23-01/3

URBROJ: 2170-34-02-23-195

Bribir, 28. lipnja 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=91253&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr