SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

33.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj: 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.), te članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 16. sjednici održanoj 28. lipnja 2023., donosi

PLAN

RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE
ZA 2023. GODINU UVOD

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne (»Narodne novine« broj: 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave analiziraju stanje sustava civilne zaštite, usvajaju godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. U proračunu se osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite, te obavljaju i drugi poslovi civilne zaštite utvrđeni zakonom, na temelju navedenog (Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine za razdoblje 2022. – 2023. KLASA: 024-02/22-01/14, URBROJ: 2170-34-02-22-149 od 22. prosinca 2022., S.N. PGŽ br. 47/2022 od 28. prosinca 2022.) donosi se Plan razvoja Civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine za 2023. godinu.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja (članak 1. st. 2. Zakona o sustavu civilne zaštite).

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe (članak 5. st. 2. Zakona o sustavu civilne zaštite).

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite (članak 17. st. 6. Zakona o sustavu civilne zaštite).

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE – OPĆI DIO

Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina ja na 9. sjednici održanoj 28.ožujka 2018. godine usvojilo PROCJENU RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Nakon usvojene Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vinodolsku općinu, Općinski načelnik donio je odluku o usvajanju PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE ZA PODRUČJE OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine ja na 20. sjednici održanoj 29.svibnja 2019. godine usvojilo je reviziju PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE i na tom temelju donijelo Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine.

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini, Općina Vinodolska općina postupila je sukladno obvezama navedenim u Programu. Zaključkom Općinskog načelnika prihvatio se Plan motrenja, dežurstva i ophodnje za područje Općine Vinodolska općina – izvršitelj DVD Bribir za 2023. godinu. Također je potpisan Ugovor sa DVD Bribir čiji je predmet provođenje posebnih mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara, a sa Hrvatskim šumama d.d. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Senj potpisan je Ugovor o korištenju teške građevinske mehanizacije za izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova u slučaju nastanka većih požara na području Općine. Operativna postrojba Društva broji 20 vatrogasca s položenim ispitom i liječničkim pregledom koji su opremljeni svom potrebnom opremom za intervencije , te osigurani Policom osiguranja. U provođenju odluka Stožera civilne zaštite uključene su sve operativne snage sustava civilne zaštite pod nadzorom Stožera civilne zaštite Općine Vinodolska općina, Općinskog načelnika uz potporu operativnih članova DVD-a Bribir, Povjerenika civilne zaštite i udruga sa područja Općine Vinodolska općina.

2. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

- OPERATIVNE SNAGE

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Vinodolka općina.

U Stožer Općine Vinodolske općine imenovani su:

1. Haris Petrinović, ing.građ. predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Bribir za Načelnika stožera

2. Marin Rapaić, mag.ing.sec. zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bribir, za zamjenika načelnika Stožera,

3. Andrea Brnčić Gašparović, mag. med. biochem. ravnateljica Doma zdravlja u Crikvenici, za članicu Stožera medicinsko zbrinjavanje, evakuacija

4. Toni Mataija, Vinodolska općina, za člana Stožera, teška mehanizacija, sanacija odrona i klizšta

5. Gordana Vlastelić, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, za članicu Stožera, primarna medinicinska skrb

6. Dražen Zekić, načelnik Policijske postaje Crikvenica, PUPGŽ, za člana Stožera,

7. Franko Gržetić, univ. spec. oec., direktor Eko Murvica d.o.o. Crikvenica, za člana Stožera, komunalne djelatnosti

8. Alen Dika, Vinodolska općina, za člana Stožera, teška mehanizacija, sanacija klizišta odrona, prijevoz

9. Vesna Đujić, ravnateljica GD Crvenog križa Novi Vinodolski, za članicu Stožera,

10. Ivan Tomić, mag.educ.ing. Vinodolska općina, za člana Stožera, protupožarna zaštita, informatička podrška

11. Igor Uremović, direktor VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski, Dubrova 22., za člana Stožera, opskrba vodom, komunalne djelatnosti

12. Željko Šporer, viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje pri PUZS Rijeka, za člana Stožera

Podijeljene su dužnosti i obveze članovima po njihovim odgovornostima, učestalo se nastavilo sa održavanjem sjednica stožera i redovitim praćenjem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kao i sprovođenju mjera propisanih za područje lokalnih jedinica. Na sjednicama su predstavljene i mjere i aktivnosti koje se poduzimaju uoči požarne sezone 2023. godine.

2.1. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativa snaga sustava civilne zaštite.

2.1.1. Vatrogasna zajednica PGŽ

Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice i Dobrovoljno vatrogasno društvo Bribir članovi su Vatrogasne zajednice Primorsko - goranske županije, VII. Operativnog požarnog područja Crikvenica-Vinodol.

2.1.2. Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice

Kapaciteti (ljudski i materijalni) JVP Grada Crikvenice navedeni su u Procjeni i Planu

2.1.3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bribir

Zapovjednik operativnog sastava Društva je Marin Rapaić mag.ing.sec

Na dan 1. siječnja 2023. godine DVD Bribir brojio je redovito dva vatrogasna odjeljenja s 20 operativnih vatrogasaca s položenim ispitom.

DVD Bribir raspolaže sljedećim vozilima:

– Nissan Pick up, GPV/VT 3 90-30, šumsko navalno vozilo

– Dacia Sandero, zapovjedno vozilo, vozilo ophodnje

– Renault Trafic Kombi, tehničko vozilo

– MB ATEGO, AC2 7000, 10-2000VT., cisterna robnih rezervi

2.1.4. Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

Na području Vinodolska općina nema ustrojenih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu.

2.2. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša od rizika i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća.

2.2.1. Povjerenici civilne zaštite

Načelnik Vinodolske općine, dana 20. veljače 2018. godine, donosi Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Vinodolske općine i njihovih zamjenika:

Povjerenicima civilne zaštite Vinodolske općine, te zamjenicima povjerenika civilne zaštite, imenuju se:

A to su na dan 31.listopada 2022. godine:

1. Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Bribir

DIJANA KRŠUL, GRADAC 31, TELEFON 099 248 1777

2. Zamjenik predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Bribir

RENE ŠEVERDIJA, ŠTALE 38, TELEFON 091 620 2925

3. Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Grižane-Belgrad

ŽELJKA CRNIĆ, GRIŽANE 48 a, TELEFON 091 558 4497

4. Zamjenik predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Grižane-Belgrad

MARKO RAGUŽ, KAMENJAK 34d, TELEFON 098 1864 888

5. Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Tribalj

VEDRAN ŠVAST, PEĆCA 12, TELEFON 095 391 7970

6. Zamjenik predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Tribalj

DINO BELOBRAJIĆ, BELOBRAJIĆI 10, TELEFON 099 309 2281

7. Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Drivenik

ZORAN KLARIĆ, KLARIĆI 58, TELEFON 091 579 7297

8. Zamjenik predsjednika Vijeća Mjesnog odbora DriveniK

MARIN KLARIĆ, DRIVENIK 12 097 678 9045

2.2.2. Voditelji skloništa

Na području Vinodolske općine ne postoje skloništa osnovne zaštite.

2.3. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Na području Vinodolske općine djeluje Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Rijeka, te je i tijekom 2023. godine zaključen Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2023. godini s iznosom sufinanciranja od 10.000,00 kuna..

2.4. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA GRADA NOVI VINODOLSKI

Hrvatski crveni križ organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za navedene aktivnosti potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.

Tijekom 2023. godine Gradsko društvo crvenog križa Grada Novi Vinodolski aktivno je sudjelovalo u opskrbi potrebitih građana Općine Vinodolska općina, prikupljanju pomoći u suradnji sa DVD-om Bribir kako za stradale potresom, izbjeglica sa područja Ukrajine i njihovim smještajem.

2.5. UDRUGE GRAĐANA

Udruge građana koja sudjeluju u sustavu civilne zaštite su Lovačko društvo »Vepar« Bribir, Lovačko društvo »Medviđak« Drivenik te Lovačko društvo »Srndać« Grižane.

3. PRAVNE OSOBE KOJE SUDJELUJU U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Osim osoba koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, postoje i pravne osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite. Oni su nositelji posebnih zadaća u sustavu, a mogu pružiti usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl., od interesa za sustav civilne zaštite.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine su:

1. VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

- opskrba pitkom vodom , sanacija otpadnih voda, korištenje teške mehanizacije

2. EKO MURVICA d.o.o.

- odvoz i zbrinjavanje otpada, zbrinjavanje i ukop posmrtnih ostataka pokojnika

3. Veterinarska ambulanta Crikvenca

- zbrinjavanje životinja dezinsekcija i deratizacija

4. Sando d.o.o. Crikvenica – Javna rasvjeta

- briga o javnoj rasvjeti, elektroradovi

5. JELA d.o.o. Crikvenica

- građevinski radovi, otklanjanje urušenih i oštećenih objekata

6. CRIKVENICA – OPATIJA EKO d.o.o.

Dezinsekcija, deratizacija, zbrinjavanje lešina

7. Autoprijevoz iskopi Toni Mataija Štale 92 Bribir

- sanacija klizišta, odrona, prijevoz materijala

8. PLODINE d.o.o. NOVI VINODOLSKI

- opskrba prehrambenim i artiklima široke potrošnje

9. KONZUM Bribir

- opskrba prehrambenim i artiklima široke potrošnje

10. Narodna čitaonica Bribir

-smještaj ugroženih i potrebitih osoba

11. Osnovna škola Dr. Josip Pancić Bribir

- smještaj ugroženih i potrebitih osoba

S pravnim osobama u sustavu civilne zaštite na području Vinodolske općine zaključuju se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Općine Vinodolska općine.

Osim redovnih aktivnosti, sve navedene pravne osobe tijekom 2022. godine nisu bile aktivirane na poslovima civilne zaštite.

4. OPERATIVNE SNAGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE, A NISU U NADLEŽNOSTI OPĆINE TE POSTUPAJU PREMA VLASTITIM OPERATIVNIM PLANOVIMA

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima, te se pozivaju, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća, su:

Županijske snage

1. Zavod za hitnu medicinu PGŽ - ispostava Crikvenica

2. Dom zdravlja PGŽ - ispostava Crikvenica

3. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ,

4. Županijska uprava za ceste PGŽ

5. Županijski operativni centar PGŽ

6. »Autotrans« PJ Crikvenica.

Državne snage

7.MUP, Policijska uprava primorsko goranska, Policijska postaja Crikvenica

8. Centar za socijalnu skrb Crikvenica

9.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka

10.Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Područni odjel Rijeka

11.HEP, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Crikvenica

12.Hrvatske vode, VGO Rijeka - Vodnogospodarska ispostava za mali sliv »Kvarnersko primorje i otoci« sa sjedištem u Rijeci

13.Hrvatske šume - Uprava šuma Senj, Šumarija Crikvenica,

14.Hrvatske ceste - Ispostava Rijeka

5. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

5.1. ZAHTJEVI CIVILNE ZAŠTITE U PROSTORNIM PLANOVIMA

Prostorni plan uređenja Vinodolske općine usklađen je sa županijskim prostornim planom uređenja.Te se donosi oluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Vinodolske općine

5.2. EDUKACIJA GRAĐANA, DJECE U ŠKOLAMA I VRTIĆIMA

Tijekom 2023. godine održat će se edukacije koje se odnose na civilnu zaštitu. Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice i DVD Bribir održava redovito predavanja vezana za zaštitu od požara za predškolski i školski uzrast.

5.3. USPOSTAVA SUSTAVA UZBUNJIVANJA

U Općini Vinodolska općina postoji sirena instalirana na Vatrogasnom domu. Kao i sirene u zahvatu potopnog vala vodnog sustava Dubračina.

5.4. PLAN VJEŽBI

Sustavno u suradnji sa DVD-om Bribir provest će se zajednička vježba u oči protupožarne sezone, pregled i nabava novih sredstava za gašenje i osobnu sigurnost djelatnih vatrogasaca.

U organizaciji sa školskim ustanovama organizirat će se vježba mobilizacije iz prostora.

Provesti animaciju mlađeg vrtičkog uzrasta, kroz igre i pokazne vježbe.

5.5. OSTALO

U Općini Vinodolskoj općini sustavno će se provoditi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području Općine.

6. ZAKLJUČAK

Temeljem Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine predlaže se sljedeći zaključak:

Potrebno je kontinuirano praćenje zakonskih i podzakonskih akata, sukladno kojih je nužno donositi nove i usklađivati već donesene akte koji uređuju sustav Civilne zaštite Općine Vinodolske općine. Najvažnije je sustav Civilne zaštite adekvatno osposobljavati za djelovanje, provoditi redovito obučavanje, uvježbavanje, opremanje sustava za djelovanje, kao i provoditi preventivu te edukaciju stanovništva.

Posebnu pozornost treba obratiti na mjere usmjerene na uklanjanje posljedica klimatskih promjena (velika sušna razdoblja, poplave), koje su se naročito očitovala tijekom i krajem 2022. godine.

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine za 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA: 024-02/23-01/3

URBROJ: 2170-34-02-23-194

Bribir, 28. lipnja 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=91253&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr