SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

32.

Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 12. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj: 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.), članka 4. stavka 1. Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj: 22/19.) te članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 16. sjednici održanoj 28. lipnja 2023., donosi

ODLUKU

o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
na području Općine Vinodolske općine

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Vinodolske općine, propisuju se agrotehničke mjere za zaštitu poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno zemljište u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, ili umanjilo poljoprivrednu proizvodnju, kao i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, prema važećem prostornom planu, i u svrhu protupožarne zaštite.

II. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Članak 2.

Poljoprivrednim zemljištem sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Poljoprivredno zemljište mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati sukladno agrotehničkim mjerama ne umanjujući njegovu vrijednost.

III. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 3.

Pod agrotehničkim mjerama u smislu ove odluke smatraju se:

1. zaštita od erozije,

2. sprečavanje zakorovljenosti,

3. zabrana odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području,

4. suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,

5. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.

1. Zaštita od erozije

Članak 4.

Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije podrazumijeva se:

1. ograničenje ili potpuna zabrana siječe dugogodišnjih nasada, osim siječe iz agrotehničkih razloga,

2. ograničavanje iskorištavanja pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena i načina ispaše,

3. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima čiji je nagib veći od 15% i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,

4. zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta,

5. određivanje obveznog zatravljivanja strmog zemljišta,

6. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije na tom zemljištu.

2. Sprečavanje zakorovljenosti

Članak 5.

U cilju sprečavanja zakorovljenosti, vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta obvezni su pridržavati se osnovnih agrotehničkih mjera obrade zemljišta prema kulturi zemljišta.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su redovito kositi travu i korov, posebno u blizini međa, kako ne bi došlo do ometanja razvoja kultura na susjednom zemljištu, te spriječiti širenje zakorovljenosti na susjedne parcele.

3. Zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području

Članak 6.

Zabranjeno je svako pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta iz članka 2. stavak 1. ove odluke, kao i sadnja drvoreda na istom, naročito uz poljske putove.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji iz opravdanih razloga napuste uzgoj pojedinih kultura (žitarice, povrtlarske kulture i sl.) dužni su poljoprivredno zemljište zatraviti odgovarajućim travnim smjesama i isto nadalje održavati.

Članak 7.

Agrotehnička mjera obveze uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području provodi se na marginalnom poljoprivrednom zemljištu male proizvodne sposobnosti (uz vodotoke, na područjima s visokom razinom podzemne vode, na pješčanim područjima).

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su saditi vrbu ili drugu vrstu brzorastućeg drveća u mjeri potrebnoj za zaštitu zemljišta od erozije.

4. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina

Članak 8.

U cilju suzbijanja biljnih bolesti i štetnika obvezna je primjena zaštitnih sredstava na način određen pozitivnim propisima, kao i korištenje zaštitnim sredstava dozvoljenih osnovnim standardima proizvodnje zdravstveno ispravne hrane.

5. Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka

Članak 9.

Mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:

1. kompostiranje korisnih biljnih otpadaka,

2. obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima, najkasnije do 01. lipnja tekuće godine,

3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

Spaljivanje biljnih otpadaka i korova može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara, što podrazumijeva i obvezno ishođenje dozvole nadležnog vatrogasnog društva i njegov nadzor, u razdoblju od 31.listopada do 31.svibnja.

Uništavanje biljnog otpada paljenjem poduzima se od 31. listopada do 31. svibnja, ako nije utvrđena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje požara uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno propisima.

Članak 10.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta zabranjeno je:

- nasipati poljoprivredno zemljište građevinskim otpadom i drugim materijalom bez posebnog odobrenja,

- postavljanje ili odlaganje kamp kućica, prikolica, kontejnera i drugih pokretnih objekata i naprava

- iskop odnosno skidanje humusnog odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta, te njegovo odvoženje i prodaja.

- ograđivanje i gradnja betonskih ili zidova od opeke osim tradicijskih suhozida

- gradnja i nasipavanje puteva i cesta protivno odredbama prostornog plana i bez suglasnosti nadležnog tijela Općine Vinodolske općine.

IV. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 11.

Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuje se:

1. održavanje živica i međa,

2. održavanje poljskih putova,

3. uređivanje i održavanje kanala,

4. sprečavanje zasjenjivanja susjednih parcela i

5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.

1. Održavanje živica i međa

Članak 12.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu, dužni su je redovito održavati i orezivati.

Živice uz poljoprivredno zemljište moraju se održavati tako da svojom širinom i visinom ne zasjenjuju susjedne parcele, odnosno ometaju njihovo iskorištavanje.

Podizanje ograda mora se izvesti na dovoljnoj udaljenosti od međe tako da se omogući nesmetano korištenje susjedne parcele.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su iskrčiti živice na međama između obradivih površina, kao i na površinama koje su pogodne za poljoprivrednu proizvodnju.

Pojedinačna stabla, odnosno trajne nasade, izuzev nasada vinove loze, korisnici zemljišta moraju podizati na udaljenosti ne manjoj od 3 m od susjedne parcele.

Sadnja pojedinačnih stabala u međama je zabranjena.

2. Održavanje poljskih puteva

Članak 13.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati poljske putove koje koriste, najmanje u opsegu potrebnim za uobičajeni prijevoz poljoprivrednim vozilima i strojevima.

Pod održavanjem poljskih puteva naročito se podrazumijeva:

- nasipanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom,

- čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja oborinskih voda,

- sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz puteve. prohodnost (prosjeka 4m) sukladno protupožarnoj zaštiti.

- sječa pojedinih stabala ili grana koji otežavaju korištenje puta, prohodnost od 4m sukladno protupožarnoj zaštiti.

- sprečavanje oštećivanja puteva njihovim nepravilnim korištenjem (preopterećenje, vuča trupaca, neovlašteni građevinski zahvati, nasipanje otpadnim materijalom i sl.),

- sprečavanje uzurpacije puteva i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu.

Zabranjeno je skretanje oborinskih i dugih voda na poljske puteve.

3. Uređivanje i održavanje kanala

Članak 14.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili umjetni kanali oborinskih voda, odnosno vlasnici ili ovlaštenici tih kanala, u slučajevima kada su ti kanali građeni kao zasebni objekti, obvezni su iste čišćenjem održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, kako bi se omogućilo prirodno otjecanje oborinskih voda.

4. Sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica

Članak 15.

Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja visoko uz međe. U protivnom oštećeni vlasnici poljoprivrednih parcela mogu poduzimati radnje za nadoknadu štete sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa

Članak 16.

Pravne i fizičke osobe, vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su za svoje blokove poljoprivrednog zemljišta sačiniti program sadnje i održavanje vjetrobranskog pojasa.

Članak 17.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta obvezni su provoditi mjere propisane ovom odlukom te se pridržavati zabrana i ograničena utvrđenih ovom odlukom.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji sami ne poduzmu odgovarajuće agrotehničke mjere na svom zemljištu, dužni su to omogućiti ovlaštenim pravnim osobama.

V. ZAŠTITA OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM, ŠUMSKOM I DRUGOM ZEMLJIŠTU

Članak 18.

Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici i ovlaštenici istih dužni su: održavati i uređivati poljoprivredne površine, međe, živice i poljske putove, uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće godine, sprječavati zatravljivanje i obrastanje zemljišta višegodišnjim korovima i raslinjem.

Članak 19.

Radi sprječavanja požara na šumskom zemljištu vlasnici i posjednici, odnosno korisnici istih dužni su: suhe biljne ostatke nakon sječe i čišćenja živica, međa, poljskih putova, kanala i šuma odstraniti, a ostatke nakon sječe šume i čišćenja šume sakupiti u hrpe ili redove ravnomjerno raspoređene po cijeloj površini održavati i čistiti poljske i šumske putove najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz vatrogasnih vozila (4m), napraviti potrebne prosjeke kroz šumu i uredno ih održavati, a ukoliko to nije učinjeno, omogućiti Hrvatskim šumama d.o.o. da one to učine na svoj trošak uz prethodno pribavljenu suglasnost vlasnika i korisnika šuma te Općine Vinodolske općine.

Članak 20.

Radi sprečavanja požara na drugim površinama vlasnici i posjednici, odnosno korisnici istih dužni su: sprječavati zakorovljenost i obrastanje zemljišta, uredno održavati živice, ukloniti sve biljne ostatke preostale nakon čišćenja istih površina, na način propisan pozitivnim propisima.

Članak 21.

Biljne ostatke zabranjeno je u periodu od 1. lipnja do 1. listopada tekuće godine spaljivati na otvorenom, odnosno u periodu koji odredi Dobrovoljno vatrogasno društvo Bribir. Uništavanje biljnog otpada paljenjem, poduzima se uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno propisima zaštite od požara.

VI. NADZOR

Članak 22.

Nadzor nad provedbom odredbi ove odluke provode poljoprivredna, šumarska i vodopravna inspekcija, inspekcija zaštite od požara te komunalno redarstvo Općine Vinodolske općine.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 23.

Novčanom kaznom od 200 eura /1.505,90 kuna do 5.000 eura /37.672,50 kuna* kaznit će se za prekršaj pravna osoba - vlasnik ili ovlaštenik, a od 200 eura/1.506,90 kuna do 2.500 eura /18.836,25 kuna* fizička osoba - vlasnik ili ovlaštenik, za prekršaj ako:

- izvrši sječu višegodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga,

-iskorištava pašnjake protivno ovoj odluci,

- preore livadu, pašnjak ili neobrađene površine na strmim zemljištima i poduzme radnje radi njihovog pretvaranja u oranice s jednogodišnjim kulturama,

- ne izvrši obvezu zatravljivanja strmog zemljišta,

- proizvodi jednogodišnje kulture, odnosno ne provede obvezu sadnje višegodišnjih nasada na strmim zemljištima,

- ne provodi mjeru čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi sprečavanja odrona zemlje i zarastanja korova na način da se omogući prirodni tok oborinskih voda,

- ne ukloni suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima do 1. lipnja tekuće godine,

- ne odstrani suhe biljne ostatke nakon sječe i čišćenja živica, međa, poljskih putova, kanala i putova na šumskom zemljištu koje graniči s poljoprivrednim zemljištem,

- protivno zabrani sadi višegodišnje nasade visoko rastućih kultura (preko 5 m) koje zasjenjuju susjedne čestice tako da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama,

- ne održava zelene ograde na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove te zasjenjenje susjednih površina prerastanjem zelene ograde,

- ne održava i ne uređuje međe, zelene ograde i poljske putove tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera,

- ne održava i ne uređuje poljoprivredne površine i poljske putove tako da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, radi neometanog prolaza vatrogasnih vozila,

- protivno zabrani iz članka 21. spaljuje biljne ostatke na otvorenom,

- ne održava i ne uređuje zemljišne međe i zelene ograde tako da budu vidljivo označene te očišćene od korova i raslinja.

Novčanom kaznom od 10.000 eura /75.345,00 kuna do 20.000 eura /150.690,00 kuna* kaznit će se za prekršaj pravna osoba - vlasnik ili ovlaštenik, a od 5.000 eura/ 37.672,50 kuna do 15.00,00 eura/113,017,50 kuna* fizička osoba - vlasnik ili ovlaštenik, za prekršaj ako:

- nasipava poljoprivredno zemljište građevinskim otpadom i drugim materijalom bez posebnog odobrenja,

- postavlja ili odlaže kamp kućicu, prikolicu, kontejner i druge pokretne objekte i naprave na poljoprivredno zemljište

-vrši iskop odnosno skidanje humusnog odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta, te njegovo odvoženje i prodaja.

- vrši ograđivanje i gradnju betonskih ili zidova od opeke osim tradicijskih suhozida

- vrši gradnju i nasipavanje puteva i cesta protivno odredbama prostornog plana i bez suglasnosti nadležnog tijela Općine Vinodolske općine.

Članak 24.

Novčanom kaznom od 200 eura /1.505,90 kuna do 5.000 eura /37.672,50 kuna* kaznit će se za prekršaj pravna osoba - vlasnik ili ovlaštenik, a od 200 eura/1.506,90 kuna do 2.500 eura/18.836,25 kuna* fizička osoba - vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta ako onemogući ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje agrotehničkih mjera na zemljištu kojeg je vlasnik ili ovlaštenik.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama kao i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u smislu zaštite od požara (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 21/03.).

Članak 26.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

 

 

 

KLASA: 024-02/23-01/3

URBROJ: 2170-34-02-23-193

Bribir, 28. lipnja 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

* (fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna)

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=91253&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr