SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
GRAD OPATIJA

35.

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22) te članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09-ispr., 7/13, 3/18, 5/18-ispr., 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 11. svibnja 2023. godine, donijelo je

Program

potpora poljoprivredi na području
Grada Opatije za 2023. godinu

I. OPĆI UVJETI

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Opatija u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Program) dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Opatije.

Članak 2.

Korisnici ovog Programa mogu biti poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika, odnosno u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Primorsko-goranskoj županiji i to: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG), obrti registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te osobe upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, koji imaju sjedište i prebivalište na području Grada Opatije (u daljnjem tekstu: korisnik).

Članak 3.

Podnošenje zahtjeva traje do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Opatije za 2023. godinu, a najkasnije do 31.12.2023. godine. Korisnik koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak. Priznaju se troškovi nastali nakon 1. siječnja 2023. godine.

Korisnik ne smije isti trošak za koji je ostvario sufinanciranje iz nekog drugog izvora tijekom tekuće godine prijaviti za dodjelu potpora od strane Grada Opatije.

Potpore po ovom Programu neće se odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Članak 4.

Potpore male vrijednosti po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbe komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba).

Sukladno članku 1. Uredbe, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.

Sukladno članku 2. Uredbe, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EU) br. 104/2000.

Sukladno članku 6. Uredbe, podnositelj zahtjeva mora priložiti izjavu o korištenim potporama male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Programa.

Grad Opatija u obvezi je korisniku dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi.

Članak 5.

Grad Opatija će u 2023. godini dodjeljivati potpore iz članka 1. ovog Programa, sukladno Uredbi, za sljedeće mjere:

Mjera 1. Potpora razvoju poljoprivredne proizvodnje

Potpora se dodjeljuje korisnicima navedenim u članku 2. ovog Programa za nabavu nove poljoprivredne opreme, strojeva, uvođenje novih tehnologija i ulaganja u prerađivačke kapacitete, nabavu opreme za sustav navodnjavanja zemljišta, za nabavu zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira), žičanih ograda (mreža) i repelenata za smanjenje štete od divljači te postavljanje priključaka za poljoprivrednu vodu.

Iznos potpore po korisniku je refundacija do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 2.000,00 EUR po korisniku godišnje.

Mjera 2. Sufinanciranje troškova potrošnje vode iz poljoprivrednog priključka

Potpora se dodjeljuje korisnicima navedenim u članku 2. ovog Programa za sufinanciranje troškova potrošnje vode iz poljoprivrednog priključka za zalijevanje tla u periodu od 01.06.2023. do 30.09.2023. godine.

Iznos potpore po korisniku je refundacija do 50 % stvarnih troškova, a najviše do 265,00 EUR mjesečno.

Mjera 3. Potpora pčelarima za prihranu pčelinjih zajednica i nabavu ambalaže za pčelinje proizvode

Potpora se dodjeljuje korisnicima navedenim u članku 2. ovog Programa upisanim u Evidenciju pčelara i pčelinjaka sa sjedištem i prebivalištem na području Grada Opatije za prihranu pčelinjih zajednica i nabavu ambalaže za pčelinje proizvode, uključujući i naljepnice za prodajnu ambalažu.

Iznos potpore po korisniku je refundacija do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 2.000,00 EUR po korisniku
godišnje.

Mjera 4. Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu

Potpora se dodjeljuje korisnicima navedenim u članku 2. ovog Programa za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu (npr. edukacija sadnje, rezidbe, cijepljenja, prerade voća i slično).

Iznos potpore po korisniku je refundacija do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 200,00 EUR po jednom polazniku godišnje.

Isplata sredstava vrši se nakon završene edukacije i stručnog osposobljavanja, odnosno tečaja o čemu podnositelj zahtjeva dostavlja dokaz prilikom predaje zahtjeva za isplatu zajedno sa iznosom troškova.

Mjera 5. Potpora za kupnju prodajne ambalaže za voće, povrće, cvijeće i ostale poljoprivredne prerađevine

Potpora se dodjeljuje korisnicima navedenim u članku 2. ovog Programa za kupnju prodajne ambalaže za voće, povrće, cvijeće i ostale poljoprivredne prerađevine.

Iznos potpore po korisniku je refundacija do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 300,00 EUR po korisniku godišnje.

Mjera 6. Potpora za analizu poljoprivrednog zemljišta

Potpora se dodjeljuje korisnicima navedenim u članku 2. ovog Programa za analizu tla i preporuka za gnojidbu na poljoprivrednim gospodarstvima s ciljem povećanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća, povrća, cvijeća i ostalih poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljiva je analiza i preporuka provedena od ovlaštenih institucija, za uzorke tla uzete nakon 1. siječnja 2023. godine.

Visina potpore po korisniku je refundacija do 50 % troškova analize tla i preporuke za gnojidbu, a najviše do 300,00 EUR po korisniku godišnje.

Mjera 7. Potpora za ekološku proizvodnju

Potpora se dodjeljuje OPG-ovima koji imaju sjedište OPG-a i prebivalište nositelja OPG-a na području Grada Opatije za troškove stručne kontrole i certificiranja ekološke proizvodnje, odnosno izdavanja potvrdnice/certifikata u ekološkoj proizvodnji za 2023. godinu.

Visina potpore po korisniku je refundacija do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 300,00 EUR po korisniku godišnje.

Mjera 8. Potpora za nabavu višegodišnjih sadnica

Potpora se dodjeljuje korisnicima navedenim u članku 2. ovog Programa za nabavu deklariranog sadnog materijala u svrhu podizanja novih trajnih nasada te obnove postojećih.

Visina potpore po sadnici iznosi:

- za sadnice pitomog kestena do 50 % nabavne cijene sadnice, a maksimalno do 20,00 EUR po sadnici,

- za sadnice masline do 50 % nabavne cijene sadnice, a maksimalno do 10,00 EUR po sadnici,

- za sadnice voćki (npr. trešnja, smokva, nar, limun, jabuka, šljiva, breskva, dunja, nektarina, marelica, kruška, višnja, malina, borovnica, kupina i slično) do 50 % nabavne cijene sadnice, a maksimalno do 10,00 EUR po sadnici,

- za cjepove vinove loze do 50 % nabavne cijene sadnice, a maksimalno do 5,00 EUR po sadnici.

Uz zahtjev za dodjelu potpore potrebno je dostaviti račun o kupnji sadnica iz kojeg je vidljivo: vrsta, sorta, broj komada, jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač.

Sufinanciranje nabave sadnog materijala može iznositi najviše do 2.000,00 EUR po korisniku godišnje.

Mjera 9. Potpora za nabavu gnojiva, deklarirane zemlje i sredstava za zaštitu biljaka

Potpora se dodjeljuje korisnicima navedenim u članku 2. ovog Programa za nabavu gnojiva, deklarirane zemlje te sredstava za zaštitu biljaka.

Iznos potpore po korisniku je refundacija do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 300,00 EUR po korisniku godišnje.

Mjera 10. Potpora za početak obavljanja djelatnosti OPG-a

OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji.

Fizička osoba koja zbog samostalnog obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede odabere organizacijski oblik OPG-a, a ima ekonomsku veličinu gospodarstva veću od 3000 eura i/ili koja je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit sukladno posebnim propisima, upisuje se u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova) sukladno Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, broj 29/18 i 32/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o OPG-u).

Potpore za početak obavljanja djelatnosti OPG-a mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Opatije, a koje su u 2023. godini započele obavljanje djelatnosti obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a).

Iznos potpore čini jednokratna potpora u iznosu od 2.000,00 EUR.

Potpora za početak obavljanja djelatnosti OPG-a ne može se odobriti osobama koji su po prethodnim Programima Grada Opatije koristile potpore za početak obavljanja registrirane djelatnosti OPG-a ili obrta ili slobodnih zanimanja.

Korisnik je obvezan obavljati djelatnost, imati prebivalište te sjedište OPG-a na području Grada Opatije najmanje 24 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu potpore po ovom Programu.

U slučaju da korisnik, unutar roka od 24 mjeseca počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu potpore, prestane obavljati djelatnost, promjeni prebivalište, promjeni sjedište OPG-a izvan područja Grada Opatije, obvezan je Gradu Opatiji vratiti isplaćena sredstva po osnovi ove potpore u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije ili izvrši povrat sredstva protekom navedenog roka, na iznos potraživanja obračunat će se zatezna kamata od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije, temeljem članka 29. Zakona o obveznim odnosima.

Korisnik je obvezan nakon isteka ugovorne obveze, u svrhu opravdanja ugovora o dodjeli potpora u poljoprivredi dostaviti izvadak o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te presliku osobne iskaznice.

II. POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE

Članak 6.

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi za mjeru 1. mora dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- za prethodnu suglasnost za odobrenje potpore

1. Zahtjev za dodjelu potpore poljoprivredi na području Grada Opatije u 2023. g. (obrazac 1)

2. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (obrazac 2)

3. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika / Upisnik OPG-ova i izvadak o upisu u odgovarajući registar

4. Presliku osobne iskaznice

5. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne stariju od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate

6. Predračun i/ili ponudu za nabavu nove poljoprivredne opreme ili strojeva, odnosno za ulaganje u prerađivačke kapacitete, uvođenje novih tehnologija i ulaganja u prerađivačke kapacitete, nabavu opreme za sustav navodnjavanja zemljišta, za nabavu zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira), žičanih ograda (mreža) i repelenata za smanjenje štete od divljači ili troškovnik za postavljanje priključaka za poljoprivrednu vodu

7. Fotodokumentaciju (moguće iz ponude, internetskih stranica ili kataloga proizvođača ili prodavatelja)

- za potvrdu o potpunosti podnesenog zahtjeva temeljem prethodne suglasnosti o odobrenoj potpori potrebno je priložiti:

1. Račun za nabavu nove poljoprivredne opreme ili strojeva, odnosno za ulaganje u prerađivačke kapacitete, uvođenje novih tehnologija i ulaganja u prerađivačke kapacitete, nabavu opreme za sustav navodnjavanja zemljišta, za nabavu zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira), žičanih ograda (mreža) i repelenata za smanjenje štete od divljači te za postavljanje priključaka za poljoprivrednu vodu,

2. Dokaz o uplati i/ili presliku izvoda transakcijskog računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje

Članak 7.

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi za mjeru 2. do mjere 9. mora dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Zahtjev za dodjelu potpore poljoprivredi na području Grada Opatije u 2023. g. (obrazac 1)

2. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (obrazac 2)

3. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika / Upisnik OPG-ova i izvadak o upisu u odgovarajući registar

4. Potvrdu o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka (samo za Mjeru 3.)

5. Račun koji glasi na ime korisnika navedenih u članku 2. ovog Programa sa specifikacijama proizvoda i usluga, odnosno troškova

6. Potvrdu o uplati troškova

7. Presliku osobne iskaznice

8. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne stariju od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate

Članak 8.

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi za mjeru 10. za početak obavljanja djelatnosti OPG-a mora dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Zahtjev za dodjelu potpore poljoprivredi na području Grada Opatije u 2023. g. (obrazac 1)

2. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (obrazac 2)

3. Rješenje o upisu u Upisnik OPG-ova

4. Presliku osobne iskaznice

5. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne stariju od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate

Članak 9.

S korisnicima koji udovoljavaju uvjetima ovog Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, temeljem potvrde Upravnog odjela za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo o potpunosti podnesenog zahtjeva, gradonačelnik zaključuje Ugovor o dodjeli potpora u poljoprivredi.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, podnositeljima zahtjeva koji udovoljavaju uvjetima ovog Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, a koji su uz zahtjev za dodjelu potpore poljoprivredi za Mjeru 1. ovog Programa priložili predračun ili ponudu ili troškovnik, gradonačelnik izdaje prethodnu suglasnost za odobrenje potpore. Nakon dostave dokumentacije o izvršenom ulaganju korisnika, temeljem potvrde Upravnog odjela za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo o potpunosti podnesenog zahtjeva, gradonačelnik zaključuje Ugovor o dodjeli potpora u poljoprivredi.

Potpora se smatra dodijeljenom u trenutku kada korisnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti.

Korisnik za početak obavljanja djelatnosti OPG-a obvezan je dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ili bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava. Trošak ovjere zadužnice ili bjanko zadužnice kod javnog bilježnika snosi korisnik.

Članak 10.

Pojedinom korisniku može se na temelju ovog Programa odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini, ali do maksimalnog iznosa od 2.500,00 EUR.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, pojedinom korisniku koji je ostvario pravo na potporu za početak obavljanja djelatnosti OPG-a, može se na temelju ovog Programa odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini, ali do maksimalnog iznosa od 4.500,00 EUR.

III. KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 11.

Korisnik je dužan omogućiti Gradu Opatiji kontrolu utroška dobivene potpore.

Ukoliko je korisnik priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju korisnik mora vratiti primljena sredstva u Proračun Grada Opatije u roku od osam dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka ili izvrši povrat sredstava protekom roka iz stavka 2. ovog članka, provest će se prisilna naplata, a na iznos potraživanja obračunat će se zatezna kamata od dana doznake sredstava do dana povrata sredstava potpore temeljem članka 29. Zakona o obveznim odnosima.

Članak 12.

Korisnik se obvezuje po posebnom zahtjevu Grada Opatije dostaviti dokumentaciju i druge podatke kao i izvješća vezana uz realizaciju Programa te omogućiti Gradu Opatija kontrolu i nadzor nad provedbom ovog Programa.

Članak 13.

Za sve obveze koje se preuzmu provedbom ovog Programa, a koje će dospjeti u idućim godinama, sredstva će se osigurati u Proračunu Grada Opatije.

Obrasci zahtjeva za dodjelu potpora, izjava o potporama male vrijednosti primljenim u prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini sastavni su dio ovog Programa.

Članak 14.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a potpore se dodjeljuju nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede.

 

KLASA: 403-01/23-01/6

URBROJ: 2170-12-09/01-23-8

Opatija, 11. svibnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dino Žigulić, v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=10006&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr