SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
GRAD OPATIJA

34.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09-ispr., 7/13, 3/18, 5/18-ispr., 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 11. svibnja 2023. godine, donijelo je

Program

poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja
zaleđa u 2023. godini

I. OSNOVNA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovim Programom poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Program) propisuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele poticaja Grada Opatije za razvoj malog gospodarstva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Grada Opatije u 2023. godini te obveze korisnika poticaja.

(2) Grad Opatija u cilju poticanja zapošljavanja osigurava financijska sredstva u vidu bespovratnih sredstava (potpora) u Proračunu Grada Opatije za 2023. godinu i to za poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba, poticanje obavljanja registrirane djelatnosti obrta i drugih slobodnih zanimanja, poticanje obavljanja određenih djelatnosti u zaleđu i na području pojedinih mjesnih odbora, subvencija troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika i obrtnika, subvencija troškova za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing, subvencija troškova prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz EU fondova ili nacionalnih fondova, subvencija troškova nabave i ugradnje opreme i strojeva te zamjene postojeće opreme i strojeva, subvencija kamata na kredite te savjetovanje poduzetnika.

(3) Poticaji po ovom Programu su potpore male vrijednosti i dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1) i Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7.7.2020.).

(4) Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013 pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

(5) Temeljem Uredbe, maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući i potporu dodijeljenu temeljem ovog Programa, ne smije prijeći iznos od 200.000,00 eura, a ukoliko poduzetnik obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu potpora ne smije prijeći iznos od 100.000,00 eura i ne može se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta. Potpore male vrijednosti sukladno ovom Programu dodjeljuju se u obliku bespovratnih sredstava.

(6) U slučaju spajanja i preuzimanja poduzetnika, u skladu s člankom 3. stavkom 8. Uredbe pri utvrđivanju prelazi li primjenjiva gornja granica bilo kojom novom potporom male vrijednosti dodijeljenom novom poduzetniku ili poduzetniku preuzimatelju, u obzir se uzimaju sve prethodno dodijeljene potpore male vrijednosti svim poduzetnicima uključenim u postupak spajanja.

(7) Ako se jedan poduzetnik podijeli na dva ili više zasebnih poduzetnika, u skladu s člankom 3. stavkom 9. Uredbe, potpora male vrijednosti koja je dodijeljena prije podjele, dodjeljuje se poduzetniku koji je od nje ostvario korist, što je u načelu poduzetnik koji je preuzeo djelatnosti za koje je korištena potpora male vrijednosti. Ako takva podjela nije moguća, potpora male vrijednosti se razmjerno dodjeljuje na temelju knjigovodstvene vrijednosti vlasničkog kapitala novih poduzetnika na datum stupanja na snagu podjele.

(8) Sukladno članku 6. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Programa.

(9) Davatelj potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi o potporama male vrijednosti br. 1407/2013, a svaki korisnik potpore u obvezi je prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim potporama male vrijednosti poštujući odredbe o „jednom poduzetniku“.

II. KORISNICI POTICAJA

Članak 2.

(1) Korisnici poticaja iz ovog Programu mogu biti mikro i mali subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na području Grada Opatije (u daljnjem tekstu: poduzetnici) i to:

- postojeća i nova mikro i mala trgovačka društva sa sjedištem na području Grada Opatije,

- obrtnici i slobodna zanimanja sa prebivalištem na području Grada Opatije.

(2) Poduzetnikom se smatra svaki subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnost bez obzira na njegov pravni status ili način financiranja.

(3) Pod obrtnicima iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se fizička osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost obrta, slobodnog zanimanja te domaće radinosti u svoje ime i za svoj račun, registriranih sukladno Zakonu o obrtu (»Narodne novine« br. 143/13, 127/19, 41/20).

(4) Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta:

- prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu

protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura,

- prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika,

- imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

(5) Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta:

- prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura,

- prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika,

- imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.

Članak 3.

(1) Poticaji po ovom Programu ne mogu se dodijeliti poduzetnicima čija je pretežita djelatnost, utvrđena u Obavijesti o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku, jedna od sljedećih djelatnosti iz Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (»Narodne novine« br. 58/07 i 72/07):

a) poslovanje nekretninama (NKD 2007 oznaka 68),

b) pravne djelatnosti (NKD 2007 oznaka 69.1),

c) djelatnost kockanja i klađenja (NKD 2007 oznaka 92),

d) financijske djelatnosti i djelatnost osiguranja (NKD 2007 oznake: 64, 65, 66).

(2) Poticaji po ovom Programu ne mogu se dodijeliti poduzetnicima koji poticaj traže u svrhu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

(3) Sukladno odredbama članka 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (dalje u tekstu: Uredba), poticaji se ne mogu dodijeliti poduzetnicima koji ostvaruju pravo na potporu prema posebnim aktima Europske komisije i to:

- koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture,

- koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda,

- koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u slučajevima propisanim u članku 1. Uredbe,

- za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno poticaji koji su izravno vezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranje distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću,

- za djelatnosti koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

(4) Poticaji po ovom Programu neće se dodijeliti poduzetnicima koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

(5) Korisnici poticaja po ovom Programu ne mogu biti javne ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

III. POTPORE I AKTIVNOSTI - KRITERIJI

Mjera 1. Poticaj za zapošljavanje nezaposlenih osoba

Članak 4.

(1) Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti poduzetnici iz članka 2. ovog Programa koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Opatije, a koji su u 2023. zaposlili osobe sa prebivalištem na području Grada Opatije, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 24 mjeseca, uz uvjet da te novozaposlene osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja ili im je to prvo zaposlenje, kao i da te novozaposlene osobe u protekle dvije godine nisu koristile poticaje za početak obavljanja registrirane djelatnosti i to:

a) za svaku novozaposlenu osobu s navršenih 30 godina starosti na dan zasnivanja radnog odnosa

- jednokratni poticaj u iznosu od 1.330,00 EUR i

- 12 mjesečnih poticaja u visini do 20% bruto plaće, a najviše do 330,00 EUR mjesečno.

b) za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina starosti na dan zasnivanja radnog odnosa

- jednokratni poticaj u iznosu od 1.500,00 EUR i

- 12 mjesečnih poticaja u visini do 30% bruto plaće, a najviše do 500,00 EUR mjesečno.

c) za svaku novozaposlenu osobu s invaliditetom

- jednokratni poticaj u iznosu od 2.000,00 EUR i

- 12 mjesečnih poticaja u visini do 40% bruto plaće, a najviše do 700,00 EUR mjesečno.

(2) Poduzetnici koji su po prethodnim Programima Grada Opatije već koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj već koristili.

(3) Za svaku novozaposlenu osobu može se koristiti jedan od oblika poticaja iz stavka 1. ovog članka.

(4) U slučaju da se osoba za koju se traži poticaj zapošljava na nepuno radno vrijeme ostvaruje pravo na poticaje iz stavka 1. ovog članka srazmjerno radnom vremenu za koji je zasnovan radni odnos u odnosu na puno radno vrijeme.

(5) Sredstva poticaja ne mogu se dodijeliti za zapošljavanje osoba koje se nalaze u mirovini.

(6) Poduzetnici koji su po prethodnim Programima Grada Opatije već koristili poticaj za zapošljavanje, bez obzira na godinu dodjele potpore, mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iz stavka 1. ovog članka pod uvjetom da u trenutku podnošenja zahtjeva imaju minimalno isti broj zaposlenih radnika koji su imali u vrijeme kada im je dodijeljen raniji poticaj za zapošljavanje, pri čemu se u taj broj zaposlenih radnika ne ubraja osoba za koju se traži poticaj u 2023. godini.

Članak 5.

Uz zahtjev (Obrazac 1.) za dodjelu poticaja za zapošljavanje iz članka 4. ovog Programa potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku za mikro i mala trgovačka društva

3. Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje veličine poslodavca odnosno kriterija (primjenjuje se samo za trgovačka društva):

a. godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac, ovjeren na FINA-i,

b. prijavu poreza na dobit za godinu za koju je dospjela obveza podnošenja porezne prijave s Bilancom i Računom dobiti i gubitka, ovjerenu od strane Porezne uprave.

Ukoliko poduzetnik posluje kraće od 12 mjeseci, tada će uz zahtjev priložiti vlastoručnu Izjavu umjesto financijske dokumentacije, kojom izjavljuje da udovoljava kriterijima za mikro i male poduzetnike navedenim u članku 2. stavku 4. i 5. ovog Programa, da nije srednji ni veliki poduzetnik te da će financijsku dokumentaciju dostaviti u roku od 6 mjeseca.

4. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva. Izjava mora sadržavati i podatak o broju zaposlenih osoba na neodređeno i određeno vrijeme te podatak o trajanju radnog odnosa na određeno vrijeme,

5. Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (JOPPD obrazac), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zaposlena osoba za koju se traži potpora, ovjeren od strane Porezne uprave,

6. Podatke o osobama za koje se traži potpora za zapošljavanje (Obrazac 2.),

7. Dokaz o utvrđivanju invaliditeta,

8. Presliku osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,

9. Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora,

10. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji zavoda za osobu za koju se traži poticaj iz koje mora biti vidljivo da je osoba prijavljena kod podnositelja Zahtjeva (E-radna knjižica),

11. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

12. Izjavu o primljenim potporama male vrijednosti u prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini (Obrazac 3.).

Mjera 2. Poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja

Članak 6.

(1) Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja mogu koristiti fizičke osobe koje na dan početka obavljanja registrirane djelatnosti imaju prebivalište na području Grada Opatije, nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca ili u mirovini, a koje su u periodu od 01.12.2022. do 31.12.2022. ili u 2023. godini započele obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja, i to:

- jednokratni poticaj u iznosu od 1.330,00 EUR,

- 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 265,00 EUR mjesečno.

(2) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi sa prebivalištem na području Grada Opatije, zajednički obrt može ostvariti poticaj srazmjerno broju obrtnika sa prebivalištem na području Grada Opatije u zajedničkom obrtu.

(3) Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se dodijeliti osobama koje su po prethodnim Programima Grada Opatije koristile poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja.

(4) Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se dodijeliti osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati istu registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

(5) Poticaj iz stavka 1. ovog članka može se dodijeliti osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati istu registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) nakon više od 12 mjeseci od dana prestanka, isključivo u slučaju da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.

(6) Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se dodijeliti fizičkim osobama koje istovremeno koriste poticaj za obavljanje djelatnosti u zaleđu i na području pojedinih mjesnih odbora, subvenciju troškova digitalizacije poslovanja i digitalni marketing te subvenciju troškova nabave i ugradnje opreme i strojeva te zamjene postojeće opreme i strojeva.

Članak 7.

Uz zahtjev (Obrazac 1.) za dodjelu poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja iz članka 6. ovog Programa potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

3. Ovjereni obrazac prijave u registar obveznika poreza na dohodak (RPO obrazac),

4. Presliku osobne iskaznice,

5. Izjavu da podnositelj zahtjeva nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca odnosno da nije u mirovini,

6. Izjavu o primljenim potporama male vrijednosti u prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini (Obrazac 3.),

7. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji zavoda za osobu za koju se traži poticaj iz koje mora biti vidljivo da je osoba prijavljena kod podnositelja Zahtjeva (E-radna knjižica).

Mjera 3. Poticaj za obavljanje djelatnosti u zaleđu i na području pojedinih mjesnih odbora

Članak 8.

(1) Sredstva poticaja za obavljanje djelatnosti oznake 47.1 Nacionalne klasifikacije djelatnosti - Trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama i to u obliku klasične prodavaonice ili mini marketa mogu koristiti poduzetnici iz članka 2. ovog Programa koji tu djelatnost obavljaju na području naselja Veprinac, Vela i Mala Učka, Poljane, Oprić, Dobreć i Pobri, naselja Opatija na području mjesnih odbora Kosovo, Tošina i Volosko, a u ostalim mjesnim odborima na prostoru iznad Nove ceste.

(2) Sredstva poticaja za obavljanje ugostiteljske djelatnost oznake 56.10. Nacionalne klasifikacije djelatnosti - Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane ili/i 56.30 - Djelatnosti pripreme i usluživanja pića i to u skupini Restorana, Barova, Objekti jednostavnih usluga, mogu koristiti Poduzetnici iz članka 2. ovog Programa koji te djelatnosti obavljaju na području naselja Veprinac, Poljane, Ika, Pobri, Oprić i Dobreć, te na području naselja Opatija iznad Nove ceste, pod uvjetom da se prostori nalaze u sljedećim objektima:

a. u sklopu društvenih domova ili

b. u sklopu sportskih objekata kojima upravljaju sportski klubovi (boćarije) ili

c. u sklopu objekata u kojima se nalaze klasične prodavaonice ili mini marketi i zajedno sa tim prostorima čine funkcionalnu cjelinu.

(3) Sredstva poticaja za obavljanje ugostiteljske djelatnost oznake 56.10. Nacionalne klasifikacije djelatnosti - Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane ili/i 56.30 - Djelatnosti pripreme i usluživanja pića i to u skupini Restorana, Barova, Objekti jednostavnih usluga, mogu koristiti poduzetnici iz članka 2. ovog Programa koji te djelatnosti obavljaju na području naselja Vela i Mala Učka.

(4) Poticaji za obavljanje djelatnosti sastoje se od 12 mjesečnih poticaja za subvenciju troškova korištenja prostora (zakupnine i komunalne naknade) u visini stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 265,00 EUR mjesečno.

(5) Poticaje iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka ne može se dodijeliti fizičkim osobama koje istovremeno koriste poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja.

(6) Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se dodijeliti poduzetnicima koji su po prethodnim Programima Grada Opatije koristili poticaj za obavljanje djelatnosti u zaleđu i na području pojedinih mjesnih odbora.

(7) Korisnik poticaja koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak.

Članak 9.

Uz zahtjev (Obrazac 1.) za dodjelu poticaja za obavljanje djelatnosti u zaleđu i na području pojedinih mjesnih odbora iz članka 8. ovog Programa potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku za mikro i mala trgovačka društva

3. Presliku Ugovora o korištenju prostora,

4. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

5. Izjavu o primljenim potporama male vrijednosti u prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini (Obrazac 3.).

Mjera 4. Subvencija troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika i obrtnika

Članak 10.

(1) Poticaje za troškove stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika i obrtnika mogu koristiti poduzetnici iz članka 2. ovog Programa.

(2) Sredstva poticaja se dodjeljuju za troškove nastale tijekom 2023. godine za stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika i obrtnika (u daljnjem tekstu: Polaznik) koji imaju prebivalište na području Grada Opatije, kroz formalne i neformalne oblike osposobljavanja (tečajevi, seminari, savjetovanja, radionice ili prekvalifikacija, polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog ispita i sl.) kojima se osigurava kontinuirano podizanje stručnih znanja zaposlenika i obrtnika od značaja za obavljanje poslova njihova radnog mjesta u visini do 50% iznosa opravdanih troškova, a najviše do 400,00 EUR godišnje.

(3) Korisnik poticaja se obvezuje da će Polaznik stručnog osposobljavanja i usavršavanja za kojeg se dobije poticaj uspješno završiti oblik osposobljavanja i usavršavanja te dostaviti dokaze o uspješnom završetku osposobljavanja za koje je ostvario poticaj.

(4) Poticaj se isplaćuje na temelju računa ili drugog dokumenta kojim se dokazuje obveza Polaznika stručnog osposobljavanja i usavršavanja o obvezi uplate oblika osposobljavanja, i to refundacija troškova na transakcijski račun korisnika poticaja.

(5) Neprihvatljivim se troškovima smatraju sljedeći troškovi: troškovi sudjelovanja na skupovima i kongresima, troškovi putovanja te troškovi nabave stručne literature. Troškovi nastali u okviru formalnog obrazovanja u nekoj obrazovnoj ustanovi prema definiranom nastavnom planu i programu kojima se stječu srednjoškolska ili akademska zvanja neće se priznati.

(6) Korisnik poticaja ne smije isti trošak za koji je ostvario sufinanciranje iz nekog drugog izvora tijekom tekuće godine prijaviti za dodjelu poticaja od strane Grada Opatije.

(7) Korisnik poticaja koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak.

Članak 11.

Uz zahtjev (Obrazac 1.) za dodjelu poticaja za stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika i obrtnika iz članka 10. ovog Programa potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku za mikro i mala trgovačka društva

3. Presliku osobne iskaznice polaznika stručnog osposobljavanja i usavršavanja,

4. Dokaz o upisu oblika osposobljavanja i usavršavanja,

5. Račun ili drugi dokument kojim se dokazuje obveza plaćanja oblika osposobljavanja i usavršavanja,

6. Dokaz o izvršenom plaćanju oblika osposobljavanja i usavršavanja (potvrda o uplati, izvod iz bankovnog računa korisnika kojima se dokazuje izvršeno plaćanje računa i sl.),

7. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

8. Izjavu o primljenim potporama male vrijednosti u prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini (Obrazac 3.).

Mjera 5. Subvencija troškova digitalizacije poslovanja i digitalni marketing

Članak 12.

(1) Sredstva poticaja se dodjeljuju za troškove nastale tijekom 2023. godine za nabavu računalnih programa za unaprjeđenje poslovanja, razvoj proizvoda i usluga, digitalni marketing, nabavu usluga i infrastrukture u oblaku, za izradu web stranica i mobilnih aplikacija te nabavu licenci, osim licenci za operativne sustave, poduzetnicima iz članka 2. ovog Programa.

(2) Subvencionira se do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 2.000,00 EUR godišnje.

(3) Korisnik poticaja ne smije isti trošak za koji je ostvario sufinanciranje iz nekog drugog izvora tijekom tekuće godine prijaviti za dodjelu poticaja od strane Grada Opatije.

(4) Korisnik poticaja koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak.

(5) Poticaj iz ovog članka ne može se dodijeliti fizičkim osobama koje istovremeno koriste poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja.

(6) Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se dodijeliti poduzetnicima koji su po Programu Grada Opatije iz prethodne godine koristili poticaj za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing.

Članak 13.

Uz zahtjev (Obrazac 1.) za dodjelu poticaja za subvenciju troškova digitalizacije poslovanja i digitalni marketing iz članka 12. ovog Programa potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku za mikro i mala trgovačka društva

3. Račun ili drugi dokument kojim se dokazuje obveza plaćanja,

4. Dokaz o izvršenom plaćanju (potvrda o uplati, izvod iz bankovnog računa korisnika kojima se dokazuje izvršeno plaćanje računa i sl.),

5. Izjavu o primljenim potporama male vrijednosti u prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini (Obrazac 3.),

6. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate.

Mjera 6. Poticaji za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz EU fondova ili nacionalnih fondova

Članak 14.

(1) Poticaje za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz EU fondova ili nacionalnih fondova mogu koristiti poduzetnici iz članka 2. ovog Programa.

(2) Poticaji za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz EU fondova ili nacionalnih fondova sastoje se od subvencije troškova konzultantskih usluga nastale tijekom 2023. godine (izrade prijava, izrade studija, savjetovanja kod izrade prijava i druge naknade) u visini 50% stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 2.655,00 EUR.

(3) Korisnik poticaja ne smije isti trošak za koji je ostvario sufinanciranje iz nekog drugog izvora tijekom tekuće godine prijaviti za dodjelu poticaja od strane Grada Opatije.

(4) Korisnik poticaja koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak.

Članak 15.

Uz zahtjev (Obrazac 1.) za dodjelu poticaja za subvenciju troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz EU fondova ili nacionalnih fondova iz članka 14. ovog Programa potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku za mikro i mala trgovačka društva

3. Dokaz o izvršenoj prijavi na natječaj za bespovratna sredstva iz EU fondova ili nacionalnih fondova,

4. Presliku prijave (prijavnog obrasca),

5. Presliku ugovora / narudžbenice iz kojih mora biti razvidna opis i vrsta usluge kao i ugovorena cijena,

6. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

7. Izjavu o primljenim potporama male vrijednosti u prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini (Obrazac 3.).

Mjera 7. Subvencija troškova nabave i ugradnje opreme i strojeva te zamjene postojeće opreme i strojeva

Članak 16.

(1) Sredstva poticaja se dodjeljuju poduzetnicima iz članka 2. ovog Programa za troškove nastale tijekom 2023. godine za nabavu i ugradnju opreme i strojeva te zamjenu postojeće opreme i strojeva koja služi za obavljanje registrirane djelatnosti, u visini do 50% iznosa opravdanih troškova, a najviše do 2.655,00 EUR godišnje.

(2) Najmanji iznos pojedinačnog ulaganja je 1.330,00 EUR (bez PDV-a). Iz mjere je izuzeta nabava vozila, namještaja, pametnih telefona, pametnih satova, smart tv uređaja i ostale multimedijalne i elektroničke opreme te nabava rabljene opreme i strojeva.

(3) Korisnik poticaja ne smije isti trošak za koji je ostvario sufinanciranje iz nekog drugog izvora tijekom tekuće godine prijaviti za dodjelu poticaja od strane Grada Opatije.

(4) Korisnik poticaja koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak.

(5) Poticaj iz ovog članka ne može se dodijeliti fizičkim osobama koje istovremeno koriste poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja.

(6) Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se dodijeliti poduzetnicima koji su po Programu Grada Opatije iz prethodne godine koristili poticaj za nabavu i ugradnju opreme i strojeva te zamjenu postojeće opreme i strojeva.

Članak 17.

Uz zahtjev (Obrazac 1.) za dodjelu poticaja za subvenciju troškova nabave i ugradnje opreme i strojeva te zamjene postojeće opreme i strojeva iz članka 16. ovog Programa potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku za mikro i mala trgovačka društva,

3. Račun ili drugi dokument kojim se dokazuje obveza plaćanja,

4. Dokaz o izvršenom plaćanju (potvrda o uplati, izvod iz bankovnog računa korisnika kojima se dokazuje izvršeno plaćanje računa i sl.),

5. Izjavu o primljenim potporama male vrijednosti u prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini (Obrazac 3.),

6. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate.

Mjera 8. Subvencioniranje kamata na kredite

Članak 18.

(1) Sredstva poticaja za kamate na kredite mogu koristiti poduzetnici iz članka 2. ovog Programa koji ulažu na području Grada Opatije, a koji su u 2023. godini zaključili ugovor o kreditu po Programima kreditiranja koje raspisuje Primorsko-goranska županija i/ili nadležna ministarstva Republike Hrvatske i/ili po programima HBOR-a (program Poduzetništvo mladih, žena i početnika i program Investicije privatnog sektora) i/ili ugovor o kreditu zaključenim s poslovnom bankom za financiranje investicije u osnovna sredstva, s izuzetkom za financiranje investicije za izgradnju stanova, apartmana i sl.

(2) Grad Opatija poduzetnicima iz stavka 1. ovog članka subvencionira dio redovne kamate koja nije subvencionirana od strane Primorsko-goranske županije, nadležnih ministarstava ili iz drugih izvora u visini do maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu, pod uvjetom da su sredstva za tu namjenu osigurana u Proračunu, do maksimalnog iznosa od 2.655,00 EUR na godišnjoj razini.

Članak 19.

Uz zahtjev (Obrazac 1.) za dodjelu poticaja za kamate na kredite iz članka 18. ovog Programa potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku za mikro i mala trgovačka društva

3. Presliku Ugovora o kreditu,

4. Otplatni plan,

5. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

6. Izjavu o primljenim potporama male vrijednosti u prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini (Obrazac 3.).

Članak 20.

(1) Sredstva poticaja za kamate na kredite mogu koristiti poduzetnici iz članka 2. ovog Programa koji ulažu na području Grada Opatije, a koji su u 2023. godini zaključili ugovor o kreditu za financiranje projekata za koja su dodijeljena bespovratna sredstva iz EU fondova ili nacionalnih fondova i to kako za osiguravanje likvidnosti cijelog projekta tako i radi financiranja vlastitog udjela.

(2) Grad Opatija poduzetnicima iz stavka 1. ovog članka subvencionira trošak redovne kamate u visini od maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu, pod uvjetom da su sredstva za tu namjenu osigurana u Proračunu, do maksimalnog iznosa od 2.655,00 EUR na godišnjoj razini.

Članak 21.

Uz zahtjev (Obrazac 1.) za dodjelu poticaja za kamate na kredite iz članka 20. ovog Programa potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku za mikro i mala trgovačka društva

3. Presliku Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,

4. Presliku Ugovora o kreditu,

5. Otplatni plan,

6. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

7. Izjavu o primljenim potporama male vrijednosti u prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini (Obrazac 3.).

Članak 22.

Ukupan iznos poticaja za sve Poduzetnike zajedno s osnove kamate na kredite iz članka 18. i 20. ovog Programa može iznositi najviše do 13.300,00 EUR u 2023. godini.

Mjera 9. Savjetovanje poduzetnika

Članak 23.

(1) Savjetovanje je individualna pisana korespondencija između poduzetnika iz članka 2. ovog Programa, stručnih službi Grada Opatije te po potrebi i pravnog savjetnika, o određenoj temi kako bi se došlo do najboljeg rješenja za poduzetnikovu situaciju.

(2) Savjeti obuhvaćaju područje osnivanja, registracije, doregistracije, prestanka djelovanja poslovnog subjekta i mogućnosti korištenja EU fondova te prava i obveza po općim aktima Grada Opatije kojima se uređuje zakup poslovnih prostora, plaćanje javnih davanja, komunalni red, potpore i slično.

(3) Savjetovanje ne uključuju porezno savjetovanje.

(4) Savjeti se pružaju na način da poduzetnici iz članka 2. ovog Programa dostave obrazac zahtjeva i pisani upit, a stručne službe Grada Opatije samostalno ili u suradnji s pravnim savjetnikom pripremaju odgovor na upit kojeg je postavio zainteresirani poduzetnik.

(5) Odgovor pripremljen u suradnji s pravnim stručnjakom smatra se nefinancijska potpora male vrijednosti i dodjeljuje se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1) i Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7.7.2020.).

(6) Odgovor pripremljen u suradnji s pravnim stručnjakom moguće je koristiti najviše do 200,00 EUR vrijednosti usluge uvećano za porez na dodanu vrijednost po korisniku godišnje.

Članak 24.

Uz zahtjev (Obrazac 1.) za savjetovanje poduzetnika iz članka 23. ovog Programa potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku za mikro i mala trgovačka društva,

3. Pisani upit,

4. Izjavu o primljenim potporama male vrijednosti u prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini (Obrazac 3.).

IV. POSTUPAK DODJELE POTICAJA I UGOVORNE OBVEZE

Članak 25.

(1) Poticaji se mogu kumulirati te pojedinom korisniku poticaja se na temelju ovog Programa može dodijeliti više vrsta poticaja, ali do maksimalnog iznosa od 6.636,00 EUR.

(2) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka ukoliko je korisniku poticaja dodijeljen maksimalni iznos do 7.500,00 EUR za zapošljavanje osoba do navršenih 30 godina starosti na dan zasnivanja radnog odnosa, odnosno maksimalni iznos do 10.400,00 EUR za zapošljavanje osobe s invaliditetom, tada može koristiti samo navedeni poticaj.

(3) S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, temeljem potvrde Upravnog odjela za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo o potpunosti podnesenog zahtjeva, gradonačelnik zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.

(4) Upravni odjel za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo vodi evidenciju dodijeljenih poticaja po korisnicima, vrstama poticaja i namjenama za koje su dodijeljeni. O dodijeljenim potporama male vrijednosti izvješćuje se Ministarstvo financija te se iznosi dodijeljenih potpora upisuju u Registar državnih potpora koji vodi Ministarstvo financija.

(5) Podatke koji se odnose na potpore male vrijednosti iz ovog Programa Grad Opatija će čuvati 10 fiskalnih godina od datuma kada je dodijeljena posljednja pojedinačna potpora iz ovog Programa.

(6) Poticaj se smatra dodijeljenim u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje poticaja, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti.

(7) Korisnik poticaja koji je registriran kao obrt ili slobodno zanimanje obvezan je dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ili bjanko zadužnicu potvrđenu (solemniziranu) kod javnog bilježnika na iznos ukupno dodijeljenih sredstava.

(8) Korisnik poticaja koji je registriran kao trgovačko društvo obvezan je dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ili bjanko zadužnicu potvrđenu (solemniziranu) kod javnog bilježnika na iznos ukupno dodijeljenih sredstava, koja osim ovjerenog potpisa dužnika ima i potvrđen (ovjeren) potpis jamca platca. Jamac platac mora biti ovlaštena osoba za zastupanje tog trgovačkog društva.

(9) Trošak potvrde (ovjere) zadužnice ili bjanko zadužnice kod javnog bilježnika snosi korisnik poticaja.

(10) Korisnik poticaja je obvezan pristupiti potpisivanju ugovora u roku od 30 dana od dana poziva na potpisivanje istog. U suprotnom će se smatrati da je odustao od Zahtjeva za dodjelu poticaja.

Članak 26.

(1) Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu te za početak obavljanja djelatnosti obrta i drugih slobodnih zanimanja isplatit će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o dodjeli poticaja.

(2) Mjesečni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplatit će se u roku od 30 (trideset) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca rada osobe za koju se isplaćuje poticaj, uz uvjet predočenja dokaza o isplati plaće novozaposlenoj osobi.

(3) Mjesečni poticaj za početak obavljanja djelatnosti isplatit će se u roku od 30 (trideset) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca poslovanja, uz uvjet dostave Izjave o obavljanju djelatnosti u mjesecu za koji se poticaj isplaćuje.

(4) Mjesečni poticaji iz stavka 1. i 2. ovog članka isplaćivati će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen.

Članak 27.

(1) Poticaj za obavljanje djelatnosti u zaleđu Grada Opatije i na području pojedinih mjesnih odbora iz članka 8. ovog Programa isplaćivat će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen, i to u roku od 30 (trideset) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu.

(2) Korisnik poticaja dostavlja zahtjev za isplatu poticaja uz dokaz o plaćenim troškovima korištenja prostora (zakupnine i komunalne naknade) za mjesec za koji se poticaj isplaćuje.

Članak 28.

Poticaji za troškove stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika i obrtnika iz članka 10. ovog Programa isplatit će se u roku od 15 (petnaest) dana od sklapanja Ugovora o dodjeli poticaja.

Članak 29.

Poticaji za troškove digitalizacije poslovanja i digitalni marketing iz članka 12. ovog Programa isplatit će se u roku od 15 (petnaest) dana od sklapanja Ugovora o dodjeli poticaja.

Članak 30.

(1) Poticaj za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz EU fondova ili nacionalnih fondova iz članka 14. ovog Programa isplatit će se u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave zahtjeva za isplatu.

(2) Korisnik poticaja dostavlja zahtjev za isplatu poticaja uz koji prilaže presliku računa za izvršenu uslugu te dokaz o plaćenim troškovima.

(3) Poticaj se neće isplatiti u slučaju da se iz dostavljene dokumentacije utvrdi da troškovi za koje se traži isplata poticaja usluge nisu u svezi sa ugovorom.

Članak 31.

Poticaji za troškove nabave i ugradnje opreme i strojeva te zamjene postojeće opreme i strojeva iz članka 16. ovog Programa isplatit će se u roku od 15 (petnaest) dana od sklapanja Ugovora o dodjeli poticaja.

Članak 32.

(1) Korisnik poticaja iz članka 4. ovog Programa obvezan je zadržati novozaposlenu osobu najmanje 24 mjeseca počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

(2) Korisnik poticaja iz članka 4. ovog Programa obvezan je zadržati ostale osobe koje su bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu.

(3) U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod Korisnika poticaja, odnosno u slučaju da Korisnik poticaja prestane poslovati na području Grada Opatije unutar roka iz stavka 1. i 2. ovog članka, Korisnik poticaja obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljanog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

(4) U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. ovog članka ili izvrši povrat sredstva protekom roka iz stavka 3. ovog članka, na iznos potraživanja obračunat će se zatezna kamata od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije, temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Članak 33.

(1) Izuzetno od odredbe članka 32. stavka 3. ovog Programa Korisnik poticaja nije obvezan vratiti Gradu Opatiji isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika sa prebivalištem na području Grada Opatije, do ispunjenja ugovorne obveze od 24 mjeseca, uz sljedeće uvjete:

a) ako umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos zaposli drugog zaposlenika za vrijeme isplate poticaja od 12 mjeseci, drugi zaposlenik mora ispunjavati uvjet da nije bio zaposlen unazad 30 dana od dana zaposlenja, ili mu je to prvo zaposlenje, kao i da protekle dvije godine nije koristio poticaje za početak obavljanja registrirane djelatnosti ili

b) ako umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos zaposli drugog zaposlenika za vrijeme trajanja ugovorne obveze, a nakon isteka perioda isplate poticaja u trajanju do 12 mjeseci, drugi zaposlenik mora ispunjavati uvjet da nije koristio poticaje za početak obavljanja registrirane djelatnosti u protekle dvije godine.

(2) Izuzetno od odredbe članka 32. stavka 3. ovog Programa Korisnik poticaja nije obvezan vratiti Gradu Opatiji isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika minimalno za vrijeme trajanja ugovora o radu osobe s kojom je raskinut radni odnos i minimalno na radno vrijeme na koje je osoba bila zaposlena, a za koju nije korišten poticaj.

(3) Odredba stavka 2. ovog članka ne odnosi se na slučaj kada zaposleniku za kojeg nije korišten poticaj prestane radni odnos kod Korisnika poticaja radi odlaska u mirovinu.

(4) U slučaju iz stavka 1. i 2. ovog članka, mjesečni poticaji neće se isplaćivati sve dok se ne zaposli drugi zaposlenik, a s ostatkom isplata će se nastaviti za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je zaposlen drugi zaposlenik, te se ugovorna obveza produžuje za onoliko vremena koliko se nisu isplaćivali mjesečni poticaji.

(5) Mjesečni poticaji prestat će se isplaćivati u slučaju da osoba za koju se koriste poticaji tijekom trajanja ugovora promjeni prebivalište izvan granica Grada Opatije i to počev od mjeseca koji slijedi nakon promjene prebivališta.

(6) Za vrijeme trajanja ugovora dozvoljena je promjena radnog vremena novozaposlene osobe s punog na nepuno ili obrnuto.

(7) Ukoliko novozaposlena osoba za koju se koriste poticaji koristi pravo na rodiljni / roditeljski / posvojiteljski dopust ili je privremeno nesposobna za rad u toku trajanja Ugovora o dodjeli poticaja, prava i obveze iz Ugovora miruju do povratka novozaposlene osobe s rodiljnog / roditeljskog / posvojiteljskog dopusta ili povratka na posao nakon privremene nesposobnosti za rad.

(8) U slučajevima iz stavka 1., 2. 6. i 7. ovog članka zaključit će se Aneks Ugovora.

Članak 34.

(1) Korisnik poticaja iz članka 6. ovog Programa obvezan je obavljati djelatnost, imati prebivalište na području Grada Opatije najmanje 24 mjeseca počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu te ostvariti promet, odnosno prihod od obavljanja registrirane djelatnosti u iznosu od 50 % iznosa potpora u 24 mjeseca.

(2) U slučaju da korisnik poticaja iz članka 6. ovog Programa unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, ili promjeni prebivalište izvan područja Grada Opatije, ili zasnuje radni odnos kod drugih poslodavca ili ode u mirovinu, ili ne ostvari promet, odnosno prihod od obavljanja registrirane djelatnosti u iznosu od 50 % iznosa potpora, obvezan je Gradu Opatiji vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

(3) Izuzetno od odredbe stavka 2. ovog članka Korisnik poticaja nije obvezan vratiti Gradu Opatiji isplaćena sredstva pod uvjetom da nakon prestanka obavljanja sporednog zanimanja ili domaće radinosti po sili zakona, u roku od 30 dana nakon prestanka, nastavi obavljati djelatnost upisom novog obrta.

(4) U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka ili izvrši povrat sredstva protekom roka iz stavka 2. ovog članka na iznos potraživanja obračunat će se zatezna kamata od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

(5) Ukoliko Korisnik poticaja iz članka 6. ovog Programa koristi pravo na rodiljni / roditeljski / posvojiteljski dopust ili je privremeno nesposoban za rad u toku trajanja Ugovora o dodjeli poticaja, prava i obveze iz Ugovora miruju do povratka Korisnika poticaja s rodiljnog / roditeljskog / posvojiteljskog dopusta ili povratka na posao nakon privremene nesposobnosti za rad. U tom slučaju zaključit će se Aneks Ugovora.

(6) Korisnik poticaja iz članka 6. ovog Programa koji je obveznik poreza na dobit obvezan je nakon isteka ugovorne obveze, u svrhu opravdanja ugovora o dodjeli poticaja dostaviti Godišnji financijski izvještaj (Obrazac GFI-POD) i Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji zavoda.

(7) Korisnik poticaja iz članka 6. ovog Programa koji je obveznik poreza na dohodak koji porez plaća temeljem podataka iz poslovnih knjiga obvezan je nakon isteka ugovorne obveze, u svrhu opravdanja ugovora o dodjeli poticaja dostaviti Godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac DOH) i Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji zavoda.

(8) Korisnik poticaja iz članka 6. ovog Programa koji je obveznik poreza na dohodak koji porez plaća paušalno obvezan je nakon isteka ugovorne obveze, u svrhu opravdanja ugovora o dodjeli poticaja dostaviti Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD) i Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji zavoda.

(9) U slučaju da korisnik poticaja ne dostavi dokumentaciju u svrhu opravdanja ugovora o dodjeli poticaja obvezan je Gradu Opatiji vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljanog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

(10) U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 9. ovog članka ili izvrši povrat sredstva protekom roka iz stavka 3. ovog članka, na iznos potraživanja obračunat će se zatezna kamata od dana dostavljenog poziva za povrat od Grada Opatije temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Članak 35.

(1) Korisnik poticaja iz članka 8. ovog Programa obvezan je obavljati djelatnost te imati sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Opatije najmanje 24 mjeseca počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

(2) U slučaju da Korisnik poticaja, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, ili promjeni sjedište, odnosno prebivalište izvan područja Grada Opatije, obvezan je Gradu Opatiji vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

(3) U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka ili izvrši povrat sredstva protekom roka iz stavka 2. ovog članka na iznos potraživanja obračunat će se zatezna kamata od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Članak 36.

(1) Korisnik poticaja iz članka 10. ovog Programa obvezan je obavljati djelatnost te imati sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Opatije najmanje 24 mjeseca počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

(2) U slučaju da Korisnik poticaja, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, ili promjeni sjedište, odnosno prebivalište izvan područja Grada Opatije, obvezan je Gradu Opatiji vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

(3) Korisnik poticaja dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od uspješnog završetka oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja dostaviti dokaz o završetku stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

(4) Ukoliko Polaznik stručnog osposobljavanja i usavršavanja ne završi uspješno stručno osposobljavanje i usavršavanje ili ne dostavi dokaz o završetku oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja iz stavka 3. ovog članka, Korisnik poticaja dužan je izvršiti povrat cjelokupnog iznosa poticaja koji je Grad Opatija isplatio, u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

(5) U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. i 4. ovog članka ili izvrši povrat sredstva protekom roka iz stavka 2. i 4. ovog članka na iznos potraživanja obračunat će se zatezna kamata od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Članak 37.

(1) Korisnik poticaja iz članka 12. ovog Programa obvezan je obavljati djelatnost te imati sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Opatije najmanje 24 mjeseca počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

(2) U slučaju da Korisnik poticaja, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, ili promjeni sjedište, odnosno prebivalište izvan područja Grada Opatije, obvezan je Gradu Opatiji vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

(3) U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka ili izvrši povrat sredstva protekom roka iz stavka 2. ovog članka na iznos potraživanja obračunat će se zatezna kamata od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Članak 38.

(1) Korisnik poticaja iz članka 14. ovog Programa obvezan je obavljati djelatnost te imati sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Opatije najmanje 24 mjeseca počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

(2) U slučaju da Korisnik poticaja, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promjeni sjedište, odnosno prebivalište izvan područja Grada Opatije, obvezan je Gradu Opatiji vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

(3) U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka ili izvrši povrat sredstva protekom roka iz stavka 2. ovog članka, na iznos potraživanja obračunat će se zatezna kamata od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

(4) U slučaju da Korisnik poticaja iz članka 14. ovog Programa svojevoljno odustane od zaključenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova ili nacionalnih fondova ili odustane od prijave obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije uvećano za zateznu kamatu koja će se obračunati od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Članak 39.

(1) Korisnik poticaja iz članka 16. ovog Programa obvezan je obavljati djelatnost, imati sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Opatije, koristiti opremu i strojeve za obavljanje djelatnosti te ne smije otuđiti opremu i strojeve za koje je odobrena dodjela poticaja najmanje 36 mjeseca počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

(2) U slučaju da Korisnik poticaja, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, ili promjeni sjedište, odnosno prebivalište izvan područja Grada Opatije, ili ne koristi opremu i strojeve za obavljanje djelatnosti ili otuđi opremu i strojeve za koje je odobrena dodjela poticaja, obvezan je Gradu Opatiji vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

(3) U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka ili izvrši povrat sredstva protekom roka iz stavka 2. na iznos potraživanja obračunat će se zatezna kamata od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Članak 40.

(1) Korisnik poticaja iz članka 18. i 20. ovog Programa obvezan je obavljati djelatnost te imati sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Opatije za čitavo vrijeme trajanja ugovora o kreditu.

(2) U slučaju da Korisnik poticaja, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promijeni sjedište, odnosno prebivalište izvan područja Grada Opatije, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca obvezan je Gradu Opatiji vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

(3) U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka ili izvrši povrat sredstva protekom roka iz stavka 2. ovog članka, na iznos potraživanja obračunat će se zatezna kamata od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije, temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Članak 41.

(1) Korisnik poticaja iz članka 23. ovog Programa obvezan je obavljati djelatnost te imati sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Opatije najmanje 24 mjeseca počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za savjetovanje po ovom Programu.

(2) U slučaju da Korisnik poticaja, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promjeni sjedište, odnosno prebivalište izvan područja Grada Opatije, a kojem je dodijeljena nefinancijska potpora, obvezan je Gradu Opatiji nadoknaditi troškove savjetovanja po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za nadoknadu troškova od strane Grada Opatije.

(3) U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši nadoknadu troškova savjetovanja u roku iz stavka 2. ovog članka ili izvrši nadoknadu troškova savjetovanja protekom roka iz stavka 2. ovog članka, na iznos potraživanja obračunat će se zatezna kamata od dana dostavljenog poziva za nadoknadu troškova od strane Grada Opatije temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Članak 42.

(1) U roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Programa, gradonačelnik objavljuje javni poziv s uvjetima davanja poticaja.

(2) Ugovori o dodjeli poticaja mogu se zaključivati do iskorištenja osiguranih sredstava za ovu namjenu u Proračunu Grada Opatije.

Članak 43.

Ovaj Program ostaje na snazi do 31.12.2023. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava za ovu namjenu u Proračunu Grada Opatije za 2023. godinu.

V. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 44.

(1) Za sve obveze koje se preuzmu provedbom ovog Programa, a koje će dospjeti u idućim godinama, sredstva će se osigurati u Proračunu Grada Opatije.

(2) Obrasci zahtjeva za dodjelu poticaja, popis osoba za koje se traži poticaj, izjava o primljenim potporama male vrijednosti u prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini sastavni su dio ovog Programa.

Članak 45.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 403-01/23-01/4

URBROJ: 2170-12-09/01-23-6

Opatija, 11. svibnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dino Žigulić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=10006&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr