SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

45.

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine Republike Hrvatske broj 19/22) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20, 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na svojoj 17. sjednici, dana 10. svibnja 2023. godine, donosi

ODLUKU

o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih
usluga Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Savjet) kao savjetodavno tijelo gradonačelnika i Gradskog vijeća, te se uređuje sastav Savjeta, broj članova, djelokrug i način rada Savjeta .

Članak 2.

Javnim uslugama sukladno Zakonu o zaštiti potrošača smatraju se:

1. javna vodoopskrba i javna odvodnja,

2. obavljanje dimnjačarskih poslova,

3. prijevoz putnika u javnom prometu,

4. sakupljanje komunalnog otpada,

5. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

Članak 3.

Savjet se osniva s ciljem da:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Grada Novog Vinodolskog,

- predlaže gradonačelniku i Gradskom vijeću mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Grada Novog Vinodolskog,

- razmatra i daje mišljenje gradonačelniku na prijedlog cijena javnih usluga na području Grada Novog Vinodolskog,

- prati stanje i daje mišljenje gradonačelniku i Gradskom vijeću o donošenju odluka o pravima i obvezama potrošača javnih usluga na transparentan, objektivan i nediskrimirajući način,

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz nadležnosti Gradskog vijeća, a koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga.

Članak 4.

Savjet čine predsjednik i četiri člana.

Predsjednika i tri člana imenuje Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na prijedlog gradonačelnika.

Jednog člana Savjeta imenuje udruga za zaštitu potrošača koja djeluje i ima sjedište na području Primorsko-goranske županije, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita potrošača.

Članovi Savjeta imenuju se na razdoblje od 4 godine.

Članak 5.

Mandat članu Savjeta prestaje prije isteka roka iz članka 4. stavka 4. ove Odluke u slijedećim slučajevima:

- danom zaprimanja pismene ostavke,

- danom razrješenja od strane Gradskog vijeća,

- ako prestane biti članom udruge za zaštitu potrošača,

- smrću.

Umjesto člana Savjeta kojemu je članstvo prestalo, novi član se imenuje u roku od 30 dana, a mandat novm članu traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovan.

Članak 6.

Savjet radi na sjednicama, koje saziva predsjednik Savjeta i koji predlaže dnevni red, te predsjedava i upravlja sjednicom i popisuje akte što ih donosi Savjet.

Sjednica se može održati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Savjet o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti donosi zaključke i preporuke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji sadrži osnovne podatke o radu sjednice, iznijete prijedloge, te akte donijete po točkama dnevnog reda. Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta.

Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni na sjednicu pozvati i osobe koje mogu doprinijeti radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Članak 7.

Sjednicu saziva predsjednik Savjeta prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 7 dana nakon dobivanja prijedloga cijena javnih usluga na koje svoju suglasnost treba dati gradonačelnik, nakon dobivanja prijedloga odluke koja će se razmatrati na sjednici Gradskog vijeća ili nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

Poziv s materijalima za održavanje sjednice dostavlja se u pravilu 5 dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, predsjednik Savjeta može sazvati sjednicu telefonski, e-mailom ili na drugi prikladan način, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.

Članak 8.

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova za rad u Savjetu u skladu s odlukom Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, kojom se uređuje pravo na naknadu troškova za rad članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 9.

Administrativne poslove potrebne za rad Savjeta, obavlja upravni odjel nadležan za komunalno gospodarstvo Grada Novog Vinodolskog.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 19/2014).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 330-01/23-01/3

URBROJ: 2170-11-01-23-2

Novi Vinodolski, 10. svibnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=51250&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr