SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

43.

Na temelju Ŕlanka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (äNarodne novineô broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i Ŕlanka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski ("Slu×bene novine" Primorsko-goranske ×upanije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), Gradsko vijeŠe Grada Novi Vinodolski na 17. sjednici odr×anoj dana 10. svibnja 2023. godine, donijelo je

OPĂI PROGRAM

mjera poticanja razvoja poduzetniÜtva na podruŔju Grada Novog Vinodolskog

I. OPĂE ODREDBE

╚lanak 1.

Ovim OpŠim programom mjera poticanja razvoja poduzetniÜtva na podruŔju Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Program) ure­uju se svrha i ciljevi Programa, korisnici i nositelji za provo­enje mjera iz Programa, te provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti.

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca 2013. godine i 972/2020 od 2.srpnja 2020. godine. O primjeni Ŕlanka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Slu×beni list Europske Unije L 352/2 i 215/3).

╚lanak 2.

Svrha ovog Programa je promicanje ravnomjernog i odr×ivog gospodarskog rasta, stvaranje povoljnog poduzetniŔkog okru×enja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetniŔke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetniŔkih sposobnosti na podruŔju Grada Novog Vinodolskog.

╚lanak 3.

Ciljevi ovog Programa su jaŔanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tr×iÜtu, ostvarivanje praktiŔnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetniÜtvu, poveŠanje dostupnosti izvora financiranja i broja gospodarskih aktivnosti, koriÜtenje poduzetniŔke prostorne infrastrukture za realizaciju poduzetniŔkih poduhvata te podizanje razine poduzetniŔke kulture.

II. KORISNICI MJERA IZ PROGRAMA

╚lanak 4.

Korisnici mjera iz Programa mogu biti:

Ľ potporne institucije osnovane od strane Grada Novog Vinodolskog

Ľ neprofitna udru×enja osnovana s ciljem promicanja poduzetniÜtva i zastupanja interesa u gospodarskom sektoru

Ľ subjekti malog gospodarstva utvr­eni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva kojim se ure­uje poticanje razvoja malog gospodarstva (trgovaŔka druÜtva, obrti, OPG-ovi/ SOPG-ovi, zadruge, slobodna zanimanja), a koji su u cijelosti u privatnom vlasniÜtvu, Ŕije je sjediÜte druÜtva, zadruge ili nositelja slobodnog zanimanja odnosno prebivaliÜte vlasnika obrta ili nositelja OPG-a na podruŔju Grada Novog Vinodolskog te koji ula×u na podruŔju Grada Novog Vinodolskog i posluju 12 mjeseci godiÜnje.

Ľ fiziŔke osobe Ŕija zanimanja iziskuju polaganje majstorskih ispita ili ispita o struŔnoj osposobljenosti prema odredbama Zakona o obrtu (äNarodne novineô broj 143/13, 127/19, 41/20) za zanimanja koja su propisana Pravilnikom o vezanim i povlaÜtenim obrtima (äNarodne novineô broj 42/08) te koje su u tekuŠoj godini zapoŔele ili Še zapoŔeti obavljanje OPG-a ili SOPG-a

Ľ udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost sukladno Ŕlanku 31. Zakona o udrugama (äNarodne novineô NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22).

III. NOSITELJ PROGRAMA

╚lanak 5.

Nositelj ovog Programa je Grad Novi Vinodolski po Povjerenstvu za provo­enje OpŠeg programa mjera poticanja poduzetniÜtva na podruŔju Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

╚lanove Povjerenstva imenuje gradonaŔelnik. Povjerenstvo broji tri Ŕlana, koje gradonaŔelniku predla×e nadle×ni Upravni odjel Grada, a koji su predstavnici Grada (dva Ŕlana) i Udru×enja obrtnika Grada Novog Vinodolskog (jedan Ŕlan).

Povjerenstvo se imenuje na period od 4 godine.

IV. PODRU╚JA PROGRAMA

╚lanak 6.

Ovim Programom obuhvaŠena su sljedeŠa podruŔja poticanja razvoja poduzetniÜtva:

1. Razvoj poduzetniŔkih potpornih institucija

2. Poticanje obrazovanja i informiranja poduzetnika

3. Razvoj i unaprje­enje poslovanja poduzetnika

4. Razvoj i poticanje oŔuvanja deficitarnih zanimanja

5. Promocija destinacije i podrÜka programima u turizmu

6. Poticanje ruralnog razvoja i unaprje­enje poljoprivrede

7. Subvencioniranje kamata na poduzetniŔke kredite

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

V. SREDSTVA ZA PROVOđENJE PROGRAMA

╚lanak 8.

Sredstva za provedbu mjera iz ovog Programa osiguravaju se u ProraŔunu Grada Novog Vinodolskog.

NaŔin provedbe programa, kao i visinu sredstava koja su namijenjena za pojedine mjere iz Programa, utvr­uje gradonaŔelnik Grada.

VI. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA KOJE PREDSTAVLJAJU POTPORU MALE VRIJEDNOSTI

╚lanak 9.

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, GradonaŔelnik Grada raspisuje Javni poziv.

Javni poziv objavljuje se na slu×benoj Internet stranici Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr, a u dnevnom tisku objavljuje se obavijest o otvorenom Javnom pozivu.

Javni poziv otvoren je za podnoÜenje prijava do datuma utvr­enog u Javnom pozivu, a najmanje 8 dana od dana objave.

Prijava na Javni poziv podnosi se Gradu Novi Vinodolski , Upravnom odjelu za razvoj i gospodarstvo, na propisanom obrascu prijave. Uz prijavu, podnositelj prijave prila×e dokumentaciju odre­enu u Javnom pozivu.

Sukladno Ŕlanku 6. Uredbe o potporama male vrijednosti, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu prilo×iti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti za prethodne dvije godine i u tekuŠoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu koji je sastavni dio javnog poziva.

Povjerenstvo, na osnovi provedenog Javnog poziva, provjerava i ocjenjuje ispravnost dostavljenih zahtjeva, kreira listu potencijalnih korisnika potpore te dostavlja gradonaŔelniku Grada Novi Vinodolski prijedlog Odluke o dodjeli potpora.

Temeljem prijedloga Povjerenstva, gradonaŔelnik Grada Novi Vinodolski donosi Odluku o dodijeli potpora iz mjera ovog Programa u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnoÜenje prijava na Javni poziv.

╚lanak 10.

U svrhu provo­enja kontrole namjenskog koriÜtenja sredstava Povjerenstvo je ovlaÜteno izvrÜiti provjeru koriÜtenja odobrenih sredstava obilaskom korisnika i njegovih poslovnih objekata te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora.

Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko troÜenje sredstava, du×ni su vratiti ukupan iznos dodijeljene potpore te Še biti uvrÜteni na popis korisnika koji nisu namjenski koristili potpore.

Po zavrÜetku koriÜtenja potpore, korisnik je du×an dostaviti izvjeÜŠe o utroÜku potpore u roku odre­enom Javnim pozivom.

Korisnici koji su nenamjenski koristili potporu ili su propustili dostaviti izvjeÜŠe o utroÜku dodijeljene potpore u roku odre­enom Javnim pozivom, gube pravo na prijavu za dodjelu potpore u sljedeŠoj godini.

╚lanak 11.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15), Grad Novi Vinodolski kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja javnosti omoguŠiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na mre×nim stranicama. Slijedom navedenog, poduzetnik podnoÜenjem Zahtjeva za potporu koja sadr×i njegove osobne podatke daje privolu Gradu Novi Vinodolski da prikuplja, obra­uje, pohranjuje i prenosi njegove osobne podatke u svrhu:

- obrade zahtjeva za dodjelu potpora

- oglaÜavanja i objavljivanja na slu×benim mre×nim i ostalim stranicama i oŔevidnicima Grada Novi Vinodolski te registrima nadle×nih ministarstava

- sklapanja ugovora u vezi predmetnog zahtjeva,

sve uz primjenu obvezujuŠih odredbi OpŠe uredbe (EU) 2016/679 o zaÜtiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku teksta: OpŠa uredba), Zakona o provedbi OpŠe uredbe o zaÜtiti podataka (Narodne novine br. 42/18) te ostalih nacionalnih propisa kojima se regulira zaÜtita osobnih podataka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŐNE ODREDBE

╚lanak 12.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu×benim novinama Primorsko-goranske ×upanije".

KLASA: 311-01/23-01/6

URBROJ: 2170-11-01-23-2

Novi Vinodolski, 10. svibnja 2023. godine

Gradsko vijeŠe Grada Novi Vinodolski

Predsjednik Gradskog vijeŠa

Neven PaveliŠ, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=51250&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr