SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
GRAD RAB

25.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine PGŽ“ br. 4/21), gradonačelnik Grada Raba dana 11. svibnja 2023. godine donosi,

Z a k l j u č a k

1. Donosi se Plan ophodarenja, motrenja i izviđanja za područje Grada Raba u 2023. godini.

2. Plan ophodarenja, motrenja i izviđanja za područje Grada Raba u 2023. godini sastavni je dio ovog Zaključka i neće se objaviti.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/23-01/59

URBROJ: 2170-13/01-23-7

Rab, 11. svibnja 2023.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=51280&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr