SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 17. Petak, 12. svibnja 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

44.

Na temelju odredbi članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 114/2010., 31/2011., 124/2014., 115/2015., 87/2016., 3/2018., 126/2019. i 108/2020.) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 10. sjednici održanoj 05. svibnja 2023. godine, donosi

O D L U K U

o raspodjeli rezultata

Članak 1.

Ovom Odlukom provodi se raspodjela rezultata iskazanog u financijskim izvještajima za 2022. godinu te se utvrđuje namjena i raspodjela (dijela) viška neutrošenih prihoda u skladu s propisima iz područja proračuna.

Članak 2.

Općina Omišalj je na dan 31. prosinca 2022. godine u kunama odnosno 1.1.2023. godine u eurima i nakon usklađenja s tečajem konverzije iskazala rezultat u Bilanci na računima podskupine 922 prema kategorijama kako slijedi:

Članak 3.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 iskazana su u bilanci Općine Omišalj na dan 1. siječnja 2023. godine u eurima te nakon usklađenja s tečajem konverzije prema kategorijama i izvorima financiranja kako slijedi:

Iskazani rezultat na podskupini 922 iz čl. 2. ove Odluke pre/raspodjeljuje se na osnovnim računima prema kategorijama i izvorima financiranja, uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna, ali bez utjecaja na promjenu ukupnog rezultata.

Članak 4.

Tijekom 2022. godine nabava nefinancijske imovine financirana je iz ostvarenih prihoda poslovanja razreda 6 pa je prema istim izvorima financiranja iskazan 92211 višak prihoda poslovanja i manjak prihoda od nefinancijske imovine 92222.

Ovom Odlukom preraspodjeljuje se rezultat na način da se manjak prihoda od nefinancijske imovine na osnovnom računu 92222 pokriva viškom prihoda poslovanja na osnovnom računu 92211 kako slijedi:

- odobrava se manjak prihoda od nefinancijske imovine po IF 11 opći prihodi i primici u iznosu 295.902,36 eura, a za isti iznos se smanjuje odnosno zadužuje višak prihoda poslovanja po IF 11 opći prihodi i primici

- odobrava se manjak prihoda od nefinancijske imovine po IF 421 naknada za LNG u iznosu 129.802,91 eura, a za isti iznos se smanjuje odnosno zadužuje višak prihoda poslovanja po izvoru financiranja 421 naknada za LNG

- odobrava se manjak prihoda od nefinancijske imovine po IF 431 komunalni doprinos u iznosu 107.796,21 eura, a za isti iznos se smanjuje odnosno zadužuje višak prihoda poslovanja po IF 431 komunalni doprinos

- odobrava se manjak prihoda od nefinancijske imovine po IF 432 komunalna naknada u iznosu 302.178,28 eura, a za isti iznos se smanjuje odnosno zadužuje višak prihoda poslovanja po IF 432 komunalna naknada

- odobrava se manjak prihoda od nefinancijske imovine po IF 433 naknada za legalizaciju u iznosu 1.714,78 eura, a za isti iznos se smanjuje odnosno zadužuje višak prihoda poslovanja po IF 433 naknada za legalizaciju

- odobrava se manjak prihoda od nefinancijske imovine po IF 436 koncesije – pomorsko dobro iznosu 99.079,95 eura, a za isti iznos se smanjuje odnosno zadužuje višak prihoda poslovanja po IF 436 koncesije – pomorsko dobro

- odobrava se manjak prihoda od nefinancijske imovine po IF 437 koncesije – ostale u iznosu 424,98 eura, a za isti iznos se smanjuje odnosno zadužuje višak prihoda poslovanja po IF 437 koncesije – ostale

- odobrava se manjak prihoda od nefinancijske imovine po IF 439 vodni doprinos u iznosu 653,49 eura, a za isti iznos se smanjuje odnosno zadužuje višak prihoda poslovanja po IF 439 vodni doprinos

- odobrava se manjak prihoda od nefinancijske imovine po IF 4311- naknada za grobno mjesto u iznosu 53.365,90 eura, a za isti iznos se smanjuje odnosno zadužuje višak prihoda poslovanja po IF 4311- naknada za grobno mjesto.

Članak 5.

Prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Omišalj planirana je i do kraja 2022. godine izvršena nabava nefinancijske imovine iz prenesenih viškova iz 2021. godine u ukupnom iznosu 410.857,45 eura i to od IF 119 preneseni višak opći prihodi i primici u iznosu 278.134,64 eura i IF 4329 preneseni višak od komunalne naknade u iznosu 132.722,81 eura što je rezultiralo iskazivanjem manjka prihoda od nefinancijske imovine i viška prihoda poslovanja prema navedenim izvorima.

Ovom Odlukom preraspodjeljuje se rezultat na način da se:

- pokriva odnosno odobrava manjak prihoda od nefinancijske imovine na osnovnom računu 92222 po IF 119 - preneseni višak prihoda opći prihodi i primici u iznosu 278.134,64 eura, a za isti iznos smanjuje se odnosno zadužuje višak prihoda poslovanja na osnovnom računu 92211 po istom izvoru financiranja.

- pokriva odnosno odobrava manjak prihoda od nefinancijske imovine na osnovnom računu 92222 po IF 4329 - preneseni višak prihoda od komunalne naknade u iznosu 132.722,81 eura, a za isti iznos smanjuje se odnosno zadužuje višak prihoda poslovanja na osnovnom računu 92211 po istom izvoru financiranja.

Članak 6.

Proračunom Općine Omišalj planirana je i u cijelosti izvršena nabava nefinancijske imovine iz namjenskih primitaka, od povrata zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu u iznosu 19.128,58 eura. Prema izvoru financiranja 81 – namjenski primici iskazan je manjak prihoda od nefinancijske imovine i višak primitaka od financijske imovine.

Ovom Odlukom provodi se pre/raspodjela rezultata na način da se pokriva odnosno odobrava manjak prihoda od nefinancijske imovine na osnovnom računu 92222 po IF 81 namjenski primici u iznosu 19.128,58 eura, a za isti iznos smanjuje se odnosno zadužuje višak primitaka od financijske imovine na osnovnom računu 92213 po istom izvoru financiranja.

Članak 7.

Tijekom 2022. godine ostvareno je 74.175,00 eura prihoda od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine, od prijenosa općinske imovine - e punionice i e bicikli općinskom trgovačkom društvu i od otkupa stana pa je po izvoru financiranja IF 71 iskazan višak prihoda od nefinancijske imovine.

Ostvarena sredstva od prijenosa općinske imovine evidentirana su u skladu s čl. 101. st. 1. Zakona o proračunu na kapitalne pomoći trgovačkom društvu u javnom sektoru, a sredstva od otkupa stana na troškove stanovanja na razredu 3, u skladu sa čl. 27. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo pa je iskazan manjak od redovnog poslovanja po IF 71 prihodi od prodaje nefinancijske imovine i u iznosu 74.175,00 eura.

Ovom Odlukom provodi se pre/raspodjela rezultata na način da se pokriva odnosno odobrava manjak prihoda od poslovanja na osnovnom računu 92221 po IF 71 prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 74.175,00 eura, a za isti iznos smanjuje se odnosno zadužuje višak prihoda od nefinancijske imovine na osnovnom računu 92212 po istom izvoru financiranja.

Članak 8.

Tijekom 2022. godine, Općina Omišalj je prihodima poslovanja razreda 6 ostvarenim po IF 11 opći prihodi i primici financirala povećanje temeljnog kapitala - udjela u glavnici trgovačkih društava u vlasništvu Općine Omišalj u ukupnom iznosu 13.471,36 eura. Povećanje udjela u glavnici s računovodstvenog aspekta rezultiralo je manjkom primitaka od financijske imovine po IF 11 opći prihodi i primici, a financiran je viškom prihoda poslovanja po istom izvoru financiranja.

Ovom Odlukom provodi se pre/raspodjela rezultata na način da se pokriva odnosno odobrava manjak primitaka od financijske imovine na osnovnom računu 92223 po IF 11 opći prihodi i primici u iznosu 13.471,36 eura, a za isti iznos smanjuje se odnosno zadužuje višak prihoda od nefinancijske imovine na osnovnom računu 92212 po istom izvoru financiranja.

Članak 9.

Temeljem Odluke o usklađenju nefinancijske imovine i vlastitih izvora za nefinancijsku imovinu (KLASA:400-01/22-01/2, URBROJ:2170-30-23-14) zaduženi su vlastiti izvori iz proračuna za nefinancijsku imovinu na osnovnom računu 91111 za iznos od 23.462,68 eura, a za isti iznos provedeno je povećanje odnosno odobrenje viška prihoda poslovanja na osnovnom računu 92211 po izvoru financiranja IF 11 opći prihodi i primici.

Članak 10.

Nakon provedene pre/raspodjele rezultata iskazanog u financijskim izvještajima za 2022. prema čl. 4. – 8. ove Odluke i Odluke o usklađenju nefinancijske imovine i vlastitih izvora za nefinancijsku imovinu, rezultat za 2022. godinu Općine Omišalj je višak prihoda poslovanja u iznosu 621.581,05 eura kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 11.

Višak prihoda po IF 11 opći prihodi i primici u iznosu 600.370,73 eura raspoređuje se za:

- Program 1431: K170183 Projekt izgradnje širokopojasne mreže-151.780,00 eura

- Program 1432: K160921 Nabava polupodzemnih kontejnera-59.100,00 eura

- Program 1434: K160987 Dječji vrtić Njivice-37.000,00 eura

- Program 1434: K160988 Prostori u vlasništvu općine-gradnja i dodatna ulaganja-50.000 eura

- Program 1430: K160819 Ribarska obala-luka, obalni put i kupalište-175.238,00 eura

- Program 1430: K170019 Pod Crikvun-Rosulje-šetnica - 47.500,00 eura

- Program 1430: K160691 Nabava opreme-68.010,00 eura

- Program 1430: K170032 Centar Omišalj - uređenje - 11.742,73 eura.

Članak 12.

Višak prihoda po IF 52 pomoći u iznosu 21.210,32 eura rasporediti će se u 2024. godini za otplatu glavnice kredita HBOR-a EU projekta K160871 Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka.

Članak 13.

Višak prihoda po IF 11 opći prihodi i primici u iznosu 600.370,73 eura rasporedit će se, sukladno članku 45. Zakona o proračunu, u Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu.

Članak 14.

Zadužuje se Odsjek za proračun i financije da knjigovodstveno evidentiranje preraspodjele i raspodjele rezultata provede u poslovnim knjigama Općine Omišalj s danom stupanja na snagu Odluke.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:400-01/22-01/2

URBROJ:2170-30-23-15

Omišalj, 5. svibnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica:

Dunja Mihelec v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2272&mjesto=51513&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr