SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA PUNAT

14.

Na temelju članka 61.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članaka 32. i 77. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 36/22) i članka 7. Odluke o području i granicama mjesnog odbora te izboru članova vijeća mjesnog odbora na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 36/22) Općinsko vijeće Općine Punat, na 13. sjednici održanoj dana 25. travnja 2023. godine, donosi

ODLUKU

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog
odbora na području Općine Punat

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnog odbora Stara Baška – 5 članova.

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se 11. lipnja 2023. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 024-05/23-01/2

URBROJ: 2170-31-01-23-12

Punat, 25. travnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić dr. med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51521&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr