SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA MATULJI

36.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15- pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21 ) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 27. travnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja

Članak 1.

U Odluci o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 09/21) (u daljnjem tekstu Odluka) u članku 5. stavku 1. iza alineje 3. dodaju se nove alineje 4. i 5. koje glase:

„- potreba za izmjenom planiranog korištenja i namjene pojedinih dijelova naselja Matulji,

• potreba za izmjenom načina i uvjeta gradnje građevina javne i društvene namjene prema programima Općine Matulji te stambenih i gospodarskih građevina prema inicijativama građana i gospodarskih subjekata.“

Članak 2.

U članku 7. iza stavka 7. dodaju se novi stavci 8. i 9. koji glase:

„Provedba Detaljnog plana uređenja 7 stambene zone Puhari („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/06) zbog detaljnosti ove razine zapravo je bila prepreka za planiranu izgradnju te je ocijenjeno svrsishodnim da se prostor u obuhvatu ovog plana uključi u obuhvat Urbanističkog plana uređenja Matulji i na taj način omogući planirana izgradnja na ovom području.

U proteklom razdoblju od donošenja II. izmjena i dopuna plana iskazane su potrebe za izmjenom planiranih sadržaja javne i društvene namjene, te sadržaja stambene i gospodarske namjene. “

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„U izradi III. izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći ciljevi:

- izvršiti usklađenje s Prostornim planom uređenja Općine Matulji, odnosno njegovim IV. izmjenama i dopunama,

- na neizgrađenim i neuređenim dijelovima naselja nastalim proširenjem građevinskih područja planirati detaljnu namjenu prostora,

- u obuhvat Plana uključiti područje obuhvata Detaljnog plana uređenja 7. stambene zone Puhari („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/06) i propisati uvjete gradnje za to područje,

- izvršiti prenamjenu dijela javnih zelenih površina u naselju u područje javne rekreacijske namjene (R-2), uz mogućnost uređenja javnog parkirališta do privođenja konačnoj namjeni za ovo područje i druga područja javne namjene,

- razmotriti mogućnost reorganizacije i prenamjene zone gospodarskih sadržaja na području Pavlovca (bivši Autoremont),

- revidirati način i uvjete gradnje na dijelu novog centra Matulja u zoni K3-3 prema osnovanim zahtjevima gospodarskih subjekata,

- izmijeniti uvjete gradnje na području obiteljskih vila S-4 na način da se iznimno dozvoli odstupanje do 10% od propisane minimalne površine građevne čestice ili izmijeniti uvjete gradnje i uređenja na način da se područja obiteljskih građevina - vila (S4) planiraju kao područja obiteljskih građevina (S2),

- revidirati uvjete gradnje na prostoru društvene namjene zdravstvene D3-1 i D3-2 i kontaktnom prostoru, uz omogućavanje izgradnje garaže u podrumskim etažama,

- propisati uvjete za rekonstrukciju Doma Hangar uključujući širi spektar kulturnih, društvenih, rekreacijskih i drugih javnih namjena, uz reorganizaciju pripadajućeg i kontaktnog zemljišta,

- u skladu s odredbama Prostornog plana više razine izmijeniti i dopuniti uvjete gradnje prema inicijativama građana i gospodarskih subjekata,

- uskladiti i izmijeniti pojedina planska rješenja cestovne, željezničke i komunalne infrastrukture u grafičkom i tekstualnom dijelu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije».

 

 

 

 

 

KLASA: 350-02/21-01/0005

URBROJ: 2170-27-01/1-23-0016

Matulji, 27. 04. 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51211&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr