SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

24.

Na osnovi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18, 32/20), uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica, KLASA: 363-02/23-01/9, URBROJ: 2170-26-01-23-4 od 13. travnja 2023. godine, direktor Komunalnog društva Dubašnica d.o.o., Bogovići, Stipkino 21, Malinska, OIB: 99387927460, donosi

OPĆE UVJETE

usluge korištenja javnih tuševa na plažama

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima usluge korištenja javnih tuševa na plažama na području Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se:

• uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge,

• međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i

• način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

2. UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 2.

(1) Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 6/23) uvedena je djelatnost usluge korištenja javnih tuševa na plažama kao komunalna djelatnost.

(2) Odlukom iz st. 1. obavljanje komunalne djelatnosti usluge korištenja javnih tuševa na plažama na području Općine Malinska - Dubašnica povjereno je Komunalnom društvu Dubašnica d.o.o., Stipkino 21, Malinska, OIB 99387927460 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj usluge).

(3) Korisnici uslužne komunalne djelatnosti korištenja javnih tuševa na općinskim plažama su fizičke osobe koje koriste javne tuševe na općinskim plažama.

(4) Javni tuš na općinskoj plaži ima istaknutu obavijest da se radi o javnom tušu, visinu naknade za usluge korištenja i način naplate naknade za korištenje javnog tuša.

3. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA KOMUNALNE USLUGE

Članak 3.

(1) Isporučitelj usluge osigurava pružanje komunalne usluge korištenja javnih tuševa na općinskim plažama svim Korisnicima uslužne komunalne djelatnosti pod jednakim uvjetima.

(2) Svi Korisnici komunalne usluge plaćati će korištenje komunalne usluge prema cjeniku Isporučitelja usluge.

4. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE

Članak 4.

(1) Naplata se obavlja po tuširanju u trajanju od 20 sekundi.

(2) Naplata korištenja javnih tuševa vrši se u gotovom novcu, ubacivanjem kovanice određenog apoena u za to predviđen prostor na javnom tušu.

(3) Razdoblje naplate korištenja javnih tuševa je od 01.06. do 31.10., svaki dan uključujući nedjelje i blagdane, u vremenu od 0:00 sati do 24:00 sata.

(4) Prihod od naplate korištenja javnih tuševa na općinskim plažama prihod je Isporučitelja usluge.

(5) Visina naknade za korištenje javnih tuševa na općinskim plažama utvrđena je cjenikom usluga korištenja javnih tuševa na općinskim plažama kojeg donosi Isporučitelj usluge uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika. U visinu naknade uključen je i porez na dodanu vrijednost.

(6) Isporučitelj usluge na svojoj internet stranici objavljuje Cjenik usluga korištenja javnih tuševa na općinskim plažama, obavijest o vremenskom periodu naplate i druge obavijesti važne za Korisnika.

(7) Kad za to postoje opravdani razlozi, Isporučitelj usluge može obustaviti pružanje komunalne usluge javnih tuševa na općinskim plažama.

(8) Isporučitelj usluge dužan je prostor javnih tuševa održavati urednim i u funkcionalnom stanju.

(9) Nadzor nad korištenjem javnih tuševa te popravak istih obavlja ovlaštena osoba Isporučitelja usluge.

(10) Isporučitelj usluge se isključuje od odgovornosti za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati Korisnicima komunalne usluge od korištenja javnih tuševa.

(11) Prigovori na komunalnu uslugu javnih tuševa na općinskim plažama podnose se pisanim putem izravno u poslovnim prostorijama sjedišta Dubašnica d.o.o., Stipkino 21, Malinska, putem evidencije prigovora, putem pošte na adresu sjedišta: Dubašnica d.o.o., Stipkino 21, 51511 Malinska ili putem e-maila dubasnica@malinska.hr, a sve sukladno važećim zakonskim propisima.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu po ishođenju prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica, a objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Isporučitelja usluge te u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 363-11/23-01/02

URBROJ: 2142-8-01/1-23-12

Malinska, 21. travnja 2023.

Komunalno društvo Dubašnica d.o.o.

Toni Kraljić, direktor

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51511&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr