SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

21.

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine broj 29/19, 98/19) i članka 32. stavka 1. točka 19. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 9/18 i 9/21), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 27. travnja 2023. godine, donijelo je

O D L U K U

o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste
grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Malog Lošinja za 2023. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (dalje: Gradsko vijeće), koja su osigurana u Proračunu Grada Malog Lošinja za 2023.godinu u iznosu od 6.000,00 eura odnosno 45.207,00 kn.

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika Gradskog vijeća tako da se političkim strankama i članovima predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača, dodjele sredstva razmjerno broju članova prema konačnim rezultatima izbora za članove predstavničkog tijela jedinice samouprave.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća.

Članak 3.

Sukladno iznosu financijskih sredstava iz članka 1. i kriterijima iz članka 2. ove Odluke za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos od 36,87 eura odnosno 277,80 kn (godišnji iznos: 442,44 eura odnosno 3.333,24 kn), a za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola mjesečni iznos od 40,55 eura odnosno 305,55 kn (godišnji iznos: 486,60 eura odnosno 3.666,66 kn).

Članak 4.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja ima 13 članova.

Primjenom članka 3. ove Odluke proračunska sredstva za 2023.godinu raspoređuju se političkim strankama i gradskim vijećnicima izabranim s liste grupe birača prema broju njihovih članova, prema konačnim rezultatima za članove predstavničkog tijela jedinice samouprave, u iznosima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Financijska sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuju se političkim strankama i gradskim vijećnicima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog člana Gradskog vijeća, tromjesečno u jednakim iznosima.

Ukoliko se početak ili završetak mandata ne poklapa s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom će se tromjesečju isplatiti iznos razmjeran broju dana trajanja mandata članova Gradskog vijeća.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”Službenim novinama Primorsko-goranske županije”

KLASA: 402-08/23-01/25

URBROJ:2170-10-01-23-3

Mali Lošinj, 27. travnja 2023.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Dubravko Devčić,dr.med.vet., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=10005&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr