SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

18.

Na temelju članka 50.stavka 6. Zakona o prijevozu putnika u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišć.tekst, 9/18, 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 27. travnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o mikroprijevozu na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se potreba obavljanja mikroprijevoza na području Grada Malog Lošinja na dijelovima područja na kojima nije adekvatno organiziran javni prijevoz putnika, uvjeti i način njegovog obavljanja, te način podmirenja troškova mikroprijevoza.

Članak 2.

(1) Sukladno prometnoj potražnji a radi zadovoljenja prijevoznih potreba stanovništva određuje se linija Mali Lošinj- uvala Mrtvaška.

Članak 3.

(1) Mikroprijevoz na navedenoj liniji organizirati će pravna osoba kojoj će se posebnom Odlukom dodijeliti organiziranje mikroprijevoza (organizator odnosno naručitelj prijevoza) koja je dužna primjenjivati ovu Odluku.

(2) Prijevoz će se vršiti temeljem Ugovora organizatora (naručitelja) prijevoza i prijevoznika, na koji gradonačelnik daje pisanu suglasnost.

Članak 4.

(1) Mikroprijevoz se obavlja vozilom kategorije M1 ili M2.

(2) Mikroprijevoz može obavljati prijevoznik koji posjeduje licenciju za prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu ili licenciju za autotaksi prijevoz ili licenciju za djelatnost iznajmljivanja vozila sa vozačem.

Članak 5.

(1) Prijevoznik je dužan osigurati trajno i kvalitetno obavljanje mikroprijevoza putnika na utvrđenoj relaciji iz članka 2. ove Odluke, te poduzimati mjere radi povećanja kvalitete usluge i sigurnosti putnika.

(2) Prijevoznik je dužan vršiti prijevoz sukladno utvrđenom voznom redu koji utvrđuje organizator prijevoza i to:

- usklađuje se s voznim redom brodske linije 311 na relaciji Ilovik-Mrtvaška

Utvrđeni vozni red mora sadržavati : naziv prijevoznika, naziv i trasu linije (lokacije stajališta), vrijeme polaska minimalno vrijeme voženje na liniji sa vremenom dolaska na odredište,datum početka važenja voznog reda.

(3) Vozni red iz prethodnog članka objavljuje se na stajalištima , kao i na web stranici organizatora (naručitelja) prijevoza i glasi na prijevoznika.

(4) O slučaju iznenadnog zastoja ili kraćeg poremećaja u prometu, prijevoznik je dužan u što kraćem roku poduzeti mjere za uspostavu prijevoza prema voznom redu, odnosno osigurati zamjenski prijevoz.

(5) O obustavi prijevoza organizator prijevoza ( naručitelj) i prijevoznik dužni su pravodobno obavijestiti građane preko sustava javnog informiranja ili putem obavijesti na stajalištima.

(6) Vozila mikroprijevoza dužna su se zaustavljati na stajalištima određenim ovom Odlukom sukladno članku 2. ove Odluke i ne smiju se zaustavljati na drugim stajalištima, osim u slučaju više sile.

(7) Vozila moraju biti imati oznaku da vrše mikroprijevoz i relaciju, moraju biti uredna, čista, prozračena, na propisan način osvijetljena, imati grijanje i hlađenje ovisno o vanjskoj temperaturi zraka.

Članak 6.

(1) Visinu subvencije određuje gradonačelnik dok na tarifu gradonačelnik izdaje suglasnost.

Članak 7.

(1) Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 340-03/23-01/06

URBROJ:2170-10-01-23-112

Mali Lošinj, 27. travnja 2023.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr.vet.med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=10005&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr