SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA LOPAR

13.

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (“Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21 i 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 20. travnja 2023. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ukida se svojstvo (status) javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č. 10205/3 sa 13 m2, upisana u zk.ul. POPIS I, k.o. Lopar.

Članak 2.

Utvrđuje se da nekretnina iz članka 1. ove Odluke u gore navedenoj površini ne služi kao javno dobro te se površina iste isključuje iz opće uporabe.

Rješenjem o utvrđivanju građevne čestice, a po zahtjevu Vere Andrić iz Lopara, Lopar 83, KLASA:UP/I-350-07/19-02/38, URBROJ:2170/1-03-07/1-19-5 od 02. prosinca 2019. godine utvrđena je građevna čestica koja se ima formirati od dijela k.č. 2287 k.o. Lopar i dijela k.č. 10205/3 k.o. Lopar.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Crikvenici, Stalna služba u Rabu, Zemljišno-knjižni odjel izvršiti će brisanje statusa javnog dobra na nekretnini u površini navedenoj u članku 1. ove Odluke, te će izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Lopar.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 011-02/23-01/02

URBROJ: 2170-24-01-23-03

Lopar, 20. travnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51281&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr