SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 14. Petak, 14. travnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

55.

Na temelju članka 77. stavka 3. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 66/19 i 84/21), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), na prijedlog javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, uz mišljenje savjetodavnog stručnog Povjerenstva za razmatranje prijedloga Odluke, te po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj 30. ožujka i 6. travnja 2023. godine, donijela je

ODLUKU

o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje:

1. način odvodnje otpadnih voda s aglomeracije Rijeka i njoj gravitirajućeg područja

2. zemljopisni podaci o mjestima ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje, uključujući i iz kišnih preljeva

3. područja u kojima se dopušta ispuštanje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES, konkretno određenje uvjeta ispuštanja, na tom području sukladno pravilniku kojim se propisuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda te uvjete zbrinjavanja otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja

4. dopuštena tehnička rješenja individualnih sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES po područjima, kao privremeno rješenje do priključenja na sustav javne odvodnje i/ili kao trajno rješenje, sukladno pravilniku kojim se propisuju tehnički zahtjevi za projektiranje, građenje, održavanje i kontrolu tehničke ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda

5. tehničko-tehnološke uvjeti priključenja građevina i drugih nekretnina na građevine urbane oborinske odvodnje te način i rokove priključenja na te građevine

6. upućivanje na obvezu priključenja na građevine za javnu odvodnju

7. nadzor nad provođenjem ove Odluke.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeća značenja:

- aglomeracija je područje na kojem su stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja,

- ES (ekvivalent stanovnik) je organsko biorazgradljivo opterećenje od 60 g O2 dnevno, iskazano kao petodnevna biokemijska potrošnja kisika (BPK5),

- industrijske otpadne vode su sve otpadne vode, osim sanitarnih otpadnih voda i oborinskih voda, koje se ispuštaju iz prostora korištenih za obavljanje trgovine ili industrijske djelatnosti,

- javna odvodnja je djelatnost skupljanja komunalnih otpadnih voda, njihova pročišćavanja i ispuštanja u prirodni prijamnik putem građevina za javnu odvodnju te upravljanje tim građevinama; javna odvodnja je i djelatnost pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, što uključuje i pražnjenje i odvoz mulja iz malih sanitarnih uređaja; javna odvodnja ne uključuje pročišćavanje komunalnih otpadnih voda ako uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda nije u funkcionalnoj uporabi, a uključuje pročišćavanje ako je kolektor sustava javne odvodnje priključen na uređaj za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda

- kontrolno okno je mjesto u kojem je moguće vršiti kontrolu funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjeriti protok i uzimati uzorke za kontrolu kvalitete otpadnih voda,

- mali sanitarni uređaj je uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES, uključujući i septičku jamu,

- oborinske vode su otpadne vode koje nastaju ispiranjem oborinama s površina prometnica, parkirališta ili drugih površina, postupno otapajući onečišćenja na navedenim površinama,

- otpadne vode su sve potencijalno onečišćene industrijske, sanitarne, oborinske i druge vode,

- prihvatne stanice su mjesta za prihvat sadržaja malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama u sklopu objekata sustava javne odvodnje,

- revizijsko okno je mjesto u kojem se vrši kontrola i održavanje cjevovoda na sustavu javne, odnosno interne odvodnje,

- sabirna jama je (jednokomorna) vodonepropusna građevina bez odvoda i preljeva u koje se ispuštaju otpadne vode,

- sanitarne otpadne vode su otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih objekata i uslužnih objekata te koje uglavnom potječu iz ljudskog metabolizma i aktivnosti kućanstava,

- septička jama je građevina za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda i biorazgradivih tehnoloških otpadnih voda do kapaciteta navedenih u članku 25. ove Odluke s vodonepropusnim stjenkama i dnom koja se sastoji od više komora u funkciji taložnice i preljeva nakon čega se tako pročišćene otpadne vode upuštaju u prijemnik.

Članak 3.

Područje aglomeracije Rijeka čine gradovi Rijeka i Kastav te općine Jelenje, Čavle, Viškovo i dio općine Matulji.

Granice aglomeracije Rijeka ucrtane su na preglednoj karti mjerila M 1:25000, koja je sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuje u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 4.

Otpadne vode s područja aglomeracije Rijeka ispuštaju se u sustav javne odvodnje Rijeka te iste dovode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području grada Rijeke i ispuštaju putem podmorskog ispusta u more.

Članak 5.

Djelatnost javne odvodnje na području aglomeracije Rijeka obavlja javni isporučitelj vodnih usluga Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju sa sjedištem u Rijeci, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: javni isporučitelj vodnih usluga).

Djelatnost javne odvodnje u dijelu koji se odnosi na pružanje usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje mogu obavljati, osim javnog isporučitelja vodnih usluga, i koncesionari pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje ili gospodarski subjekti kojima su poslovi pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje povjereni ugovorom o nabavi javnih usluga, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju vode, odnosno zakona kojim se uređuju vodne usluge.

II. NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA S AGLOMERACIJE

1. Općenito

Članak 6.

Odvodnja otpadnih voda vrši se putem sustava odvodnje otpadnih voda koji se dijele na:

- sustav javne odvodnje,

- interni odvodni sustav,

- individualni sustav odvodnje,

- sustav oborinske odvodnje.

2. Sustav javne odvodnje

Članak 7.

Sustav javne odvodnje je tehnički i tehnološki povezani skup građevina za javnu odvodnju od priključka korisnika vodne usluge do krajnje točke ispuštanja.

Sustav javne odvodnje održava javni isporučitelj vodnih usluga, prema planu održavanja, na način da je isti trajno u stanju funkcionalne ispravnosti.

Članak 8.

Sustav javne odvodnje prema načinu odvodnje može biti mješoviti i razdjelni.

Mješoviti sustav javne odvodnje je sustav kojim se istim kanalima odvode sanitarne, industrijske i oborinske vode

Razdjelni sustav javne odvodnje je sustav kod kojeg se oborinske vode odvode sustavom oborinske odvodnje odvojeno od sustava javne odvodnje kojim se odvode sanitarne i industrijske otpadne vode.

Članak 9.

U sustav javne odvodnje smiju se ispuštati otpadne vode sukladno:

- odredbama zakona kojim se uređuju vode,

- odredbama pravilnika kojim se propisuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda,

- izdanoj vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda, odnosno rješenju o okolišnoj dozvoli,

- odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za piće te

- odredbama ove Odluke.

Članak 10.

Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje pročišćavaju se sljedeće otpadne vode:

- industrijske otpadne vode kojima koncentracija opasnih i drugih tvari prekoračuje dopuštene granične vrijednosti emisija otpadnih voda određene pravilnikom kojim se propisuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda, odnosno dozvoljene koncentracije onečišćujućih tvari u otpadnim vodama, preko odgovarajućih uređaja za pročišćavanje,

- vode s površina uređenih za pranje vozila, mehaničarskih i bravarskih radionica za popravak motornih i drugih vozila, preko taložnica za krute tvari i odjeljivača za masti, ulja i tekuća goriva,

- vode iz skladišta i pogona koji u svom proizvodnom procesu skladište i/ili koriste ulja masti, boje, lakove, tekuće gorivo, otapala i slične tvari specifično lakše od vode, preko odgovarajućih odjeljivača,

- vode iz restorana i kuhinja javne ishrane sa sadržajem prekomjerne masnoće, ulja, krutih i plivajućih ostataka hrane, putem odgovarajućih odjeljivača masti i ulja.

Članak 11.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari kojima se ugrožava:

- predviđeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda,

- stabilnost objekata sustava javne odvodnje,

- rad strojeva na crpkama i ostaloj opremi,

- tekući nadzor i održavanje objekata sustava javne odvodnje te

- zdravlje ili život djelatnika koji rade na održavanju sustava javne odvodnje.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari ukoliko se njihovim ispuštanjem povećavaju troškovi eksploatacije.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati tvari koje miješanjem s otpadnom vodom u sustavu javne odvodnje stvaraju koloidne ili suspendirane čestice te pospješuju sedimentaciju kako u sustavu javne odvodnje tako i u recipijentu.

Članak 12.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati:

- otrovne, krute, tekuće ili plinovite tvari,

- zapaljive ili eksplozivne tvari,

- tvari onečišćene patogenim bakterijama i virusima,

- radioaktivne tvari,

- organska otapala, nafta i njezini derivati,

- tvari koje mogu same ili u reakciji s drugim tvarima ometati proces pročišćavanja otpadnih voda.

3. Interni odvodni sustav

Članak 13.

Interni odvodni sustav čine kanalizacijski vodovi sa ili bez građevina za predpročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, do kanalizacijskog priključka na sustav javne odvodnje.

Otpadne vode ispuštaju se iz internog odvodnog sustava u sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka.

Članak 14.

Interni odvodni sustav gradi i održava o svom trošku vlasnik građevine ili druge nekretnine u kojoj nastaju otpadne vode.

Članak 15.

Kanalizacijski priključak izvodi javni isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj na zahtjev i o trošku vlasnika građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode.

Kanalizacijski priključak održava javni isporučitelj vodnih usluga.

Članak 16.

Na kanalizacijskom priključku se, u pravilu, nalazi kontrolno okno na mjestu spoja internog odvodnog sustava s priključkom.

Ukoliko na kanalizacijskom priključku nema kontrolnog okna, kontrolnim oknom smatra se revizijsko okno na sustavu javne odvodnje na koji se priključuje interni odvodni sustav.

Ukoliko ne postoji kontrolno okno na kanalizacijskom priključku niti revizijsko okno na sustavu javne odvodnje, kontrolnim oknom smatra se zadnje revizijsko okno na internom odvodnom sustavu koji se priključuje na sustav javne odvodnje.

Javnom isporučitelju vodnih usluga mora biti osiguran nesmetan pristup do kontrolnog okna radi kontrole funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjerenja protoka i uzimanja uzoraka za kontrolu kvalitete otpadnih voda.

4. Individualni sustav odvodnje

Članak 17.

Individualni sustav odvodnje je tehnički i tehnološki povezan skup građevina, vodova i opreme za odvodnju i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda iz jednog ili više kućanstava i/ili jednog ili više poslovnih prostora, koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje.

Individualni sustavi odvodnje osobito uključuju odvodne kanale, sabirne jame, male sanitarne uređaje, uređaje za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda, ispuste, kućne vodove i dr.

Interni odvodni sustav gradi i održava o svom trošku vlasnik građevine ili druge nekretnine u kojoj nastaju otpadne vode.

5. Sustav oborinske odvodnje

Članak 18.

Sustav oborinske odvodnje čine cjevovodi, zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, slivnici i druge građevine kojima se oborinske vode prikupljaju, pročišćavaju i odvode u sustav javne odvodnje ili izravno u prijemnik.

Članak 19.

Odvodnja onečišćenih oborinskih voda vrši se sukladno:

- odredbama zakona kojim se uređuju vode, odnosno zakona kojim se uređuju vodne usluge,

- odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za piće te

- odredbama ove Odluke.

Članak 20.

U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne i industrijske otpadne vode.

Članak 21.

Onečišćene oborinske vode moraju se prije ispuštanja u prijemnik pročistiti putem pjeskolova, separatora i drugih sličnih uređaja za pročišćavanje.

Članak 22.

Slivnici, linijske rešetke i slične građevine koje prihvaćaju onečišćene oborinske vode u sustav oborinske odvodnje moraju imati taložnicu minimalne zapremine 0,25 m3 s dubinom, u pravilu, ne manjom od 1 m.

Ulični slivnici moraju se postavljati na odgovarajućim razmacima koji omogućavaju prihvat oborinskih voda sa gravitirajućih slivnih površina.

Članak 23.

Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora grade i održavaju njihovi vlasnici.

Građevine oborinske odvodnje s javnih površina i iz građevina iz stavka 1. ovoga članka koje se na njih imaju priključiti, u građevinskim područjima, grade i održavaju jedinice lokalne samouprave iz svog proračuna (građevine urbane oborinske odvodnje).

Jedinica lokalne samouprave ovlaštena je izravno prenijeti poslove upravljanja projektom gradnje građevina urbane oborinske odvodnje na javnog isporučitelja vodnih usluga i uz njegov pristanak ako on ispunjava uvjete propisane propisima o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji. Prijenos može obuhvatiti i poslove upravljanja izgrađenim građevinama urbane oborinske odvodnje ili samo poslove neposrednog održavanja građevina urbane oborinske odvodnje.

Na vodotoke i sušna korita koji prolaze kroz građevinska područja gradova i općina, natkriveni su i služe ujedno i namjenama oborinske odvodnje primjenjuje se odredba stavka 2. ovoga članka.

Kanale oborinske odvodnje s prometnica, koji su izgrađeni na cestovnom zemljištu ili željezničkom zemljištu, luka i lučkih područja, zračnih luka i zrakoplovne infrastrukture, održavaju osobe koje su posebnim propisima određene za gospodarenje prometnicom.

III. ZEMLJOPISNI PODACI O MJESTIMA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE UKLJUČUJUĆI I KIŠNE PRELJEVE

Članak 24.

Otpadne vode s područja aglomeracije Rijeka ispuštaju se putem podmorskog ispusta Delta na lokaciji HTRS96 koordinata kako slijedi:

N = 338470.14; E = 5022000.42.

Otpadne vode iz kišnih preljeva ispuštaju se na lokacijama HTRS96 koordinata kako slijedi:

Manzonieva:

Prijemnik: Jadransko more

Koordinate ispusta u prijemnik: N= 5023259; E= 337972

Učka:

Prijemnik: Jadransko more

Koordinate ispusta u prijemnik: N= 5022103; E= 340144

Mrtvi kanal:

Prijemnik: Jadransko more

Koordinate ispusta u prijemnik: N= 5022813; E= 339125

Beli Kamik:

Prijemnik: Jadransko more

Koordinate ispusta u prijemnik: N= 5023154; E= 338055

Mlaka:

Prijemnik: Jadransko more

Koordinate ispusta u prijemnik: N= 5023661; E= 337148

Podmurvice:

Prijemnik: Jadransko more

Koordinate ispusta u prijemnik: N= 5023651; E= 337189

Colaca:

Prijemnik: Jadransko more

Koordinate ispusta u prijemnik: N= 5022869; E= 338604

Roda:

Prijemnik: Jadransko more

Koordinate ispusta u prijemnik: N= 5022933; E= 338405

Kantrida-Jože Vlahovića:

Prijemnik: Jadransko more

Koordinate ispusta u prijemnik: N= 5024370; E= 335321

Pećine-DC 403:

Prijemnik: Jadransko more

Koordinate ispusta u prijemnik: N= 5022107; E= 340069

IV. PODRUČJA U KOJIMA SE DOPUŠTA ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA IZ INDIVIDUALNIH SUSTAVA ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA DO 50 ES, KONKRETNO ODREĐENJE UVJETA ISPUŠTANJA NA TOM PODRUČJU SUKLADNO PRAVILNIKU O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA OTPADNIH VODA TE UVJETI ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA IZ SABIRNIH JAMA I MULJA IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA

Članak 25.

Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje otpadne vode ispuštaju se putem individualnih sustava odvodnje sukladno uvjetima ispuštanja iz ovog članka, odnosno pravilniku kojim se propisuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda.

Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 26.

U male sanitarne uređaje mogu se ispuštati sanitarne otpadne vode i biorazgradive industrijske otpadne vode do kapaciteta navedenih u članku 25. ove Odluke.

U sabirne jame mogu se ispuštati sanitarne otpadne vode te industrijske otpadne vode uz uvjet da su prethodno pročišćene do propisanog stupnja za ispuštanje u sustav javne odvodnje.

Uvjeti ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje utvrđeni u člancima 10., 11. i 12. ove Odluke primjenjuju se i na ispuštanje otpadnih voda u sabirne jame.

Članak 27.

Oborinske i površinske vode ne smiju se ispuštati u male sanitarne uređaje i sabirne jame.

Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama po javnim i drugim površinama, kao niti u sustav javne odvodnje.

Članak 28.

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici individualnih sustava odvodnje dužni su ih redovito prazniti putem javnog isporučitelja vodnih usluga, odnosno osoba iz članka 5. stavka 2. ove Odluke i pod nadzorom vodnoga redara u skladu sa zakonom kojim se uređuju vodne usluge kako bi se osigurala njihova funkcionalnost.

Javni isporučitelj vodnih usluga vodi evidenciju pražnjenja malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama na području na kojem pruža navedenu uslugu.

Članak 29.

Sadržaj malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama te viška mulja iz malih bioloških uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji posebnim vozilima odvozi javni isporučitelj vodnih usluga zbrinjava se na prihvatnim stanicama u njegovoj nadležnosti, odnosno uređaju za pročišćavanje otpadnih voda koji se nalazi na području Grada Rijeke.

Javni isporučitelj vodnih usluga može, po potrebi, kontrolirati sadržaj malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama prije prihvata istog na prihvatne stanice, odnosno uređaj iz stavka 1. ovog članka.

Sadržaj malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama te viška mulja iz malih bioloških uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji posebnim vozilima odvozi osoba iz članka 5. stavka 2. ove Odluke zbrinjava se na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda koji se nalazi na području Grada Rijeke.

Članak 30.

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici individualnih sustava odvodnje dužni su održavati iste o svom trošku, na temelju ugovora s proizvođačem ili isporučiteljom uređaja, odnosno putem druge pravne ili fizičke osobe osposobljene za održavanje tih uređaja.

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici individualnih sustava odvodnje dužni su provesti stručni nadzor nad održavanjem individualnih sustava odvodnje putem javnog isporučitelja vodnih usluga te nadzor putem javnog isporučitelja vodnih usluga nad postavljanjem malih sanitarnih uređaja za koje, prema propisima o gradnji, nije potrebno ishoditi akt o odobrenju građenja.

Članak 31.

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda obvezni su najmanje jednom godišnje kontrolirati kvalitetu ispuštene pročišćene otpadne vode.

Uzorkovanje i analizu kvalitete otpadne vode obavlja ispitni laboratorij akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 na ulazu i izlazu iz uređaja uzimanjem trenutnog uzorka koji se prati na sljedeće pokazatelje: KPK, BPK 5, suspendirana tvar i pH.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su čuvati analitička izvješća o kvaliteti otpadne vode najmanje pet godina od dana uzorkovanja.

V. DOPUŠTENA TEHNIČKA RJEŠENJA INDIVIDUALNIH SUSTAVA ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA DO 50 ES PO PODRUČJIMA, KAO PRIVREMENO RJEŠENJE DO PRIKLJUČENJA NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE I/ILI KAO TRAJNO RJEŠENJE

Članak 32.

Individualni sustavi odvodnje moraju se projektirati, graditi i održavati sukladno uvjetima utvrđenim u važećim propisima kojima se uređuje njihovo projektiranje, građenje, održavanje i kontrola tehničke ispravnosti, odnosno uvjetima određenim u aktima kojima se odobrava gradnja te odredbama ove Odluke.

Individualni sustavi odvodnje moraju se projektirati, graditi i održavati tako da se osigura zaštita voda propisana zakonom kojim se uređuju vode i propisima donesenim na temelju njega.

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici individualnih sustava odvodnje dužni su ih podvrgnuti kontroli ispravnosti, a osobito na svojstvo vodonepropusnosti, po ispitnom laboratoriju akreditiranom od Hrvatske akreditacijske agencije koji se bavi ispitivanjima vodoopskrbnih i odvodnih sustava prema normama HRN EN 1508, HRN EN 1610 i HRN EN 13508-2 i ishoditi potvrdu o sukladnosti građevine s tehničkim zahtjevima za građevinu.

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici individualnih sustava odvodnje dužni su provoditi kontrolu njihove ispravnosti u rokovima utvrđenim u propisima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 33.

Mali sanitarni uređaji i sabirne jame moraju imati otvor za čišćenje, crpljenje i odvoz otpadne vode te uzimanje uzoraka za kontrolu kakvoće otpadnih voda, zatvoren poklopcem minimalnih dimenzija 60x60 cm.

Mali sanitarni uređaji i sabirne jame moraju se nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja jame.

Visinska razlika od dna malog sanitarnog uređaja i sabirne jame do mjesta pristupa vozila iz stavka 2. ovog članka ne smije biti veća od 8 m.

Udaljenost od ulaznog okna u mali sanitarni uređaj i sabirnu jamu do mjesta pristupa vozila iz stavka 2. ovog članka ne smije biti veća od 50 m.

VI. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA NA GRAĐEVINE URBANE OBORINSKE ODVODNJE TE NAČIN I ROKOVI PRIKLJUČENJA NA TE GRAĐEVINE

Članak 34.

Posebne uvjete i uvjete priključenja građevina i drugih nekretnina na građevine urbane oborinske odvodnje utvrđuje nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave na području koje se nalaze građevine urbane oborinske odvodnje u postupcima ishođenja lokacijske dozvole ili građevinske dozvole koja se izdaje bez lokacijske dozvole, koji se vode prema propisima o prostornom uređenju i gradnji.

Ukoliko je jedinica lokalne samouprave na javnog isporučitelja vodnih usluga prenijela poslove upravljanja projektom gradnje građevina urbane oborinske odvodnje, posebne uvjete priključenja građevina i drugih nekretnina na građevine urbane oborinske odvodnje javni isporučitelj vodnih usluga.

VII. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 35.

Na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje, vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se gradi dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju sukladno posebnim uvjetima priključenja prije tehničkog pregleda za ishođenje uporabne dozvole prema propisima o gradnji.

Na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje, vlasnik ili drugi zakoniti posjednik izgrađene građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, najkasnije u roku od godinu dana od obavijesti javnog isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja sukladno propisima o gradnji i ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada.

Od obveze priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju izuzima se vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine ako je na drugi način, sukladan ovoj Odluci ili sukladno vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda ili rješenju o okolišnoj dozvoli, riješio odvodnju otpadnih voda iz svoje građevine.

Članak 36.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine dužan je, nakon priključenja svoje građevine ili druge nekretnine na sustav javne odvodnje, sve dosadašnje instalacije, uređaje i građevine koji se više neće koristiti staviti van funkcije u roku od tri mjeseca od dana priključenja.

VIII. NADZOR

Članak 37.

Nadzor nad provedbom ove Odluke u dijelu koji se odnosi na ispuštanje otpadnih voda protivno ovoj Odluci provode vodni redari u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju vode, odnosno zakona kojim se uređuju vodne usluge.

Članak 38.

Na pravne i fizičke osobe koje ispuštaju otpadne vode protivno ovoj Odluci primjenjuju se prekršajne odredbe propisane zakonom kojim se uređuju vode.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Sastavni dio ove Odluke je:

- Prilog 1. - Pregledna karta aglomeracije Rijeka pohranjena po jedan primjerak u Hrvatskim vodama - Vodnogospodarskom odjelu za slivove sjevernog Jadrana, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije i Komunalnom društvu VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.

Članak 40.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/13).

Članak 41.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-23-54

Rijeka, 6. travnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2269&mjesto=00001&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr