SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 14. Petak, 14. travnja 2023.
OPĆINA MATULJI

16.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 30.ožujka 2023. godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENI

ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA

NOVČANU POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE

Članak 1.

U Odluci o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/22) članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

„ Novčana pomoć za novorođeno dijete iznosi:

• za prvo dijete u visini od 600,00 eura,

• za drugo dijete u visini od 800,00 eura,

• za treće i svako sljedeće dijete u visini od 1.200,00 eura.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-02/0002

URBROJ: 2170-27-01/1-23-0006

Matulji, 30.03.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2269&mjesto=51211&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr