SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 13. Srijeda, 5. travnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

44.

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) , članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine, donijela je

PLAN

RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I.

Razvoj civilne zaštite i aktivnosti Stožera civilne
zaštite Primorsko-goranske županije

1. Županijska skupština Primorsko-goranske županije dana 25. ožujka 2021. godine (KLASA:021-04/21-01/2, URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-45) usvojila je Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije od 2021.-2024. godine.

2. Župan Primorsko-goranske županije dana 6. veljače 2017. godine (KLASA: 022-04/17-01/5, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-11) donio je Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko – goranske županije te su obaviještene sve jedinice lokalne samouprave s područja Primorsko – goranske županije o objavi smjernica na web stranicama Primorsko – goranske županije. Dana 15. studenog 2018. godine Županijska skupština Primorsko - goranske županije je donijela Procjenu rizika od velikih nesreća na području Primorsko – goranske županije (KLASA: 021-04/18-01/8, URBROJ:2170/1-01-01/4-18-23).

3. Župan Primorsko-goranske županije dana 16. svibnja 2022. godine (KLASA:024-01/22-01/20, URBROJ: 2170-01-01/6-22-4) donio je novi Plan djelovanja civilne zaštite Primorsko-goranske županije.

4. Temeljem Odluke Državne uprave za zaštitu i spašavanje (KLASA:810-03/12-09/09, URBROJ:543-01-04-01-18-10) od 15. veljače 2018. godine, Odluke Ministarstva unutarnjih poslova (KLASA:810-03/18-06/05, URBROJ:543-01-04-01-19-7) od 18. siječnja 2019. godine i Suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite (KLASA: 810-03/19-07/06, URBROJ:511-01-322-19-4) od 24. travnja 2019. godine, Župan Primorsko- goranske županije je dana 13. svibnja 2019. godine (KLASA:022-04/19-01/17, URBROJ:2170/1-01-01/6-19-13) donio Vanjski plan zaštite i spašavanja Primorsko- goranske županije za područje postrojenja Rafinerija nafte Rijeka operatera INA Industrija nafte d.d. i područje postrojenja Termoelektrana Rijeka operatera HEP Proizvodnja d.o.o.

5. Temeljem Odluke Državne uprave za zaštitu i spašavanje (KLASA:810-03/12-09/01, URBROJ:543-01-04-01-18-9) od 6. lipnja 2018. godine i Suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite (KLASA:810-03/19-01/03, URBROJ:511-543-01-04-01-19-5) od 20. kolovoza 2019. godine, Župan Primorsko-goranske županije je dana 2. rujna 2019. godine (KLASA:022-04/19-01/29, URBROJ:2170/1-01-01/6-19-9) donio Vanjski plan zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje Terminal Omišalj, operatera JANAF d.d.

6. Temeljem Odluke Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite (KLASA:810-03/21-07/2, URBROJ:511-01-322-21-2) od 16. ožujka 2021. godine i Suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite (KLASA:810-03/21-07/2, URBROJ:511-01-300-21-8) od 16. prosinca 2021. godine, Župan Primorsko-goranska županije je dana 14. ožujka 2022. godine donio Vanjski plan civilne zaštite Primorsko-goranske županije u slučaju nesreće koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal za ukapljeni prirodni plin operatera LNG Hrvatska d.o.o.

7. Za pripadnike specijalističke postrojbe civilne zaštite Primorsko-goranske županije (Specijalistička postrojba za traganje i spašavanje iz ruševina) tijekom 2023. godine u planu je provedba vježbi/ osposobljavanja sukladno točki IV. ovoga Plana. U 2023. godini u planu je nastavak opremanja pripadnika Specijalističke postrojbe za traganje i spašavanje iz ruševina sa zaštitnom opremom i uređajima za spašavanje.

8. Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Stožer CZ PGŽ) će sukladno zakonskim obvezama i iskazanim potrebama tijekom 2023. godine sazivati sjednice te poduzimati sve neophodne aktivnosti sukladno zakonskim obvezama, sagledavati stanje sustava civilne zaštite za prethodnu godinu, analizirati zajedničke vježbe kojima će prisustvovati predstavnici operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije, pratiti tijek realizacije projekta „Centar za obuku interventnih službi Primorsko-goranske županije-Šapjane“, analizirati protupožarnu sezonu i provedbu Plana operativnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju te ostale aktivnosti vezane uz sustav civilne zaštite.

II.

Aktivnosti zaštite od požara

1. Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19 i 114/22), sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti vatrogasnih zajednica županija osiguravaju se u proračunima županija. Prema mjerilima utvrđenim u članku 111. stavak 2. i 3. Zakona o vatrogastvu, Primorsko-goranska županija je dužna izdvajati 1% sredstava iz vlastitog proračuna za vatrogasnu djelatnost i aktivnosti Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: VZ PGŽ).

2. Vlada RH donijela je dana 8. veljače 2023. godine Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini. Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije donijeti će raščlambu provedbe Programa aktivnosti (aktivnosti/zadaće) koje treba realizirati u 2023. godini.

3. Sukladno iskustvima iz protekle sezone, na temelju stručnog mišljenja predstavnika VZ PGŽ, izvršit će se po potrebi ažuriranje podataka u Planu zaštite od požara Primorsko-goranske županije.

III.

Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite

1. Na području Primorsko-goranske županije djeluju dvije stanice Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka i Stanica Delnice. Na temelju Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06 i 110/15), Primorsko-goranska županija ima zaključen Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS - Stanice Rijeka i Stanice Delnice. Temeljem Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanica HGSS-a, PGŽ će financirati redovnu djelatnost HGSS - Stanica Rijeka i Stanica Delnice.

2. U društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: DCK PGŽ) uključeno je 10 gradskih društava Crvenog križa. Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20) i Zakonu, operativne snage Crvenog križa jedne su od temeljnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Na temelju obveza prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu Primorsko-goranska županija će i u 2023. godini financirati aktivnosti društava Crvenog križa Primorsko-goranske županije.

3. Primorsko-goranska županija planira u 2023. godini nastaviti suradnju i pružati financijsku potporu i ostalim udrugama koje su svojom djelatnošću te ljudskim i materijalnim resursima od značaja za sustav civilne zaštite na razini Primorsko-goranske županije. Riječ je od udrugama iz područja kinoloških, podvodnih, zrakoplovnih, izviđačkih, speleoloških i drugih djelatnosti. Udruge su dužne dodijeljena sredstva utrošiti za nabavljanje potrebne opreme i provedbu vježbi i osposobljavanja.

IV.

Plan vježbi/osposobljavanja/takmičenja postrojbi
civilne zaštite Primorsko-goranske županije /
specijalističkih postrojbi civilne zaštite
Primorsko-goranske županije

1. Vježba: Postupanje operativnih snaga iz sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije u slučaju tehničko-tehnološke nesreće

Mjesto održavanja: Centar za obuku interventnih službi Primorsko-goranske županije/Šapjane

Vrijeme održavanja: listopad 2023. godine

Cilj vježbe: Provjera efikasnosti zajedničkog djelovanja operativnih snaga iz sustava civilne zaštite Primorsko-goranke županije u izvanrednoj situaciji uzrokovanoj tehničko-tehnološkom nesrećom

Sudionici vježbe: Stožer CZ PGŽ, Specijalistička postrojba za traganje i spašavanje iz ruševina PGŽ, VZ PGŽ, JVP Grada Rijeke, DCK PGŽ, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, HGSS – Stanica Rijeka i Delnice, Ministarstvo unutarnjih poslova Područni ured za civilnu zaštitu Rijeka, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Policijska uprava primorsko - goranska, Lučka kapetanija Rijeka

2. Osposobljavanje: Pripadnika Specijalističke postrojbe za traganje i spašavanje iz ruševina PGŽ

Mjesto održavanja: Centar za obuku interventnih službi Primorsko-goranske županije/Šapjane

Vrijeme održavanja: ožujak, rujan 2023. godine

Cilj osposobljavanja: Upoznavanje sa procedurama i postupcima prilikom spašavanja unesrećenih osoba na visinama, spašavanja iz dubina i postavljanja kampa

Sudionici vježbe: Specijalistička postrojba za traganje i spašavanje iz ruševina PGŽ i VZ PGŽ

3. Osposobljavanje: Pripadnika Specijalističke postrojbe za traganje i spašavanje iz ruševina

Mjesto održavanja: Ičići

Vrijeme održavanja: lipanj 2023. godine

Cilj osposobljavanja: Upoznavanje sa procedurama i postupcima prilikom spašavanja unesrećenih osoba iz voda

Sudionici vježbe: Specijalistička postrojba za traganje i spašavanje iz ruševina PGŽ i DCK PGŽ

4. Tematska vježba: Pružanje laičke prve pomoći

Mjesto održavanja: Brod Moravice

Vrijeme održavanja: svibanj 2023.

Cilj vježbe: Provjera znanja i vještina iz područja laičke prve pomoći i priprema timova za intervencije u realnim situacijama

Sudionici vježbe: Specijalistička postrojba za traganje i spašavanje iz ruševina PGŽ, DCK PGŽ, VZ PGŽ, Policijska uprava primorsko-goranska, HGSS - Stanica Delnice, Postrojba civilne zaštite Općine Brod Moravice

                                    *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 024-04/23-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-23-25

Rijeka, 30. ožujka 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2268&mjesto=00001&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr