SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
31

64.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00 i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 19. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03 i 23/25) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 4. sjednici održanoj dana 13. listopada 2005. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da:

1.1. dio k.č. br. 5847/295, put Bribirska obala površine 131 čhv (471,00 m2) upisane u z.k. ul. 28, vlasnika Grad Novi Vinodolski, posjedovni list 1176 Javno dobro putevi i vode, k.o. Novi, prema geodetskom elaboratu ovlaštenog izrađivača »Gea« d.o.o. broj: 102/2003. dio k.č.br. pod novom oznakom 5847/936, k.o. Novi, u površini od 97,00 m2,

1.2. dio k.č. br. 5847/311, cesta površine 125 čhv (450,00 m2) upisane u z.k. ul. 28, vlasnika Grad Novi Vinodolski, posjedovni list 1176, Javno dobro putevi vode, k.o. Novi, prema geodetskom elaboratu ovlaštenog izrađivača »Gea« d.o.o. broj: 102/2003. dio k.č.br. pod novim oznakama 5847/932 i k.č. br. 5847/933, k.o. Novi, u površini od 349,00 m2 i

1.3. k.č. br. 5847/851, cesta površine 54 čhv (196,00 m2), upisane u z.k. ul. 28, vlasnika Grad Novi Vinodolski, posjedovni list 1176, Javno dobro putevi i vode, k.o. Novi, prema geodetskom elaboratu ovlaštenog izrađivača »Gea« d.o.o. broj: 102/2003. dio k.č. br. pod novom oznakom 5847/933 u cijelosti, u naravi a prema prethodno navedenom elaboratu izmjere ovjerenom klauzulom sukladnosti sa Zakonom o prostornom uređenju Ureda državne uprave u Primorsko- goranskoj županiji Klasa: 350-05/03-01/00771 od 18. 10. 2004. godine, koji je sastavni dio ove Odluke, ne predstavljaju javno dobro u općoj uporabi već dijelove novoformiranih građevinskih parcela.

Članak 2.

Nekretnine iz članka 1. ove Odluke isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro u općoj uporabi, te se, temeljem ove Odluke kao posjednik, na nekretninama iz članka 1. Odluke upisuje Grad Novi Vinodolski u posjedovni list 1175 k.o. Novi.

Ponedjeljak,31.listopada2005. Stranica2541—broj28

SLUŽBENENOVINE

Članak. 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/05-01/10

Ur. broj: 2107/02-01-05-2

Novi Vinodolski, 17. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODLSKI

Predsjednik
Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.


Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja »Ulaz u marinu« objavljenoj u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 22/01 od 28. rujna 2001. godine, te se daje

ISPRAVAK

U članku 23. stavak 1. Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja »Ulaz u marinu« umjesto riječi: »širina kolnika je 2 x 3,5 m«, treba stajati: »širina kolnika je 2 x 3,0 m«.

Klasa: 350-01/05-01/10

Ur. broj: 2107/02-05-05-1

Novi Vinodolski, 17. listopada 2005.

Pročelnik Upravnog
odjela za protokol, upravu
i samoupravu
Maja Pilepić, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=142&mjesto=51250&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr