SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 13. Srijeda, 5. travnja 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

17.

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj: 29/19. i 98/19.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 15. sjednici održanoj 29. ožujka 2023., donosi

ODLUKU

O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA S LISTE GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: nezavisni vijećnici) zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2023. godinu, koja sredstva su osigurana u Proračunu Općine Vinodolske općine za 2023. godinu, u iznosu od 3.981,68 EUR/.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća tako da se političkim strankama i vijećniku s liste birača dodjele sredstva razmjerno broju članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pripada i pravo za naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 3.

Osnovica za izračun svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 306,28 EUR/2.307,67kn*.

Članak 4.

Političkim strankama i vijećnicima s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva u Proračunu Općine Vinodolske općine za 2023. godinu, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za financije, proračun i društvene djelatnosti, na žiro račun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/23-01/2

URBROJ: 2170-34-02-23-171

Bribir, 29. ožujka 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

* (fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna)

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2268&mjesto=91253&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr