SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 12. Petak, 31. ožujka 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

43.

Na temelju članka 77. stavka 2. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18, 32/19 i 32/20), članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 27. ožujka 2023. godine, donio je

P L A N

uobičajenih mjera za sprječavanje štete od divljači
na području Primorsko-goranske županije
za lovnu godinu 2023./2024.

I.

Ovim Planom se donose mjere za sprječavanje štete od divljači na području Primorsko-goranske županije koje je dužan provoditi lovoovlaštenik u lovištu na kojem ostvaruje pravo lova.

II.

Lovišta na području Primorsko-goranske županije su:

III.

Štete od divljači su štete na imovini koje divljač prouzroči svojim djelovanjem tako da smanji vrijednost pokretnina ili neketnina u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, a odnose se na:

- štete na poljoprivrednim kulturama

- štete na domaćim životinjama

- štete na gospodarskim objektima

- štete na drugim objektima.

IV.

Lovoovlaštenik je radi sprječavanja štete od divljači dužan poduzimati sljedeće mjere:

- kontinuirano praćenje pojave šteta u lovištu

- kontinuirano praćenje propisa iz područja lovstva

- smanjivanje broja divljači do brojnog stanja koje se može uzgajati u lovištu

- osiguravanje dovoljno vode i hrane za divljač u lovištu

- izgon divljači s ugroženog zemljišta

- uporaba mehaničkih, električnih i kemijskih zaštitnih sredstava, vidljivih i zvučnih plašila, elektronskih detektora divljači

- uspostavljanje korektnih odnosa i razmjena informacija s korisnicima poljoprivrednog i šumskog zemljišta, vlasnicima stoke i drugim fizičkim i pravnim osobama kojoj divljač može prouzročiti štetu (u daljnjem tekstu: oštećenik)

- uspostavljanje korektnih odnosa s udrugama, zadrugama i drugim oblicima udruženja vlasnika poljoprivrednog i šumskog zemljišta te stočara

- javno obavještavanje vlasnika zemljišta o raspodjeli besplatnih zaštitnih sredstava, njihovim obvezama pri sprječavanju šteta od divljači, odnosno zaštiti poljoprivrednih kultura

- javna upozorenja o konkretnim mjerama koje oštećenik može poduzeti kako bi zaštitio i/ili pridonio zaštiti sebe i svoje imovine od divljači

- uspostavljanje korektnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave na čijem području se nalazi lovište i aktivno uključivanje u donošenje općih akata koji se odnose i/ili utječu na lovište

- pravovremeno informiranje Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Nadležni odjel) o pojavi izvanrednih okolnosti u lovištu koje su rezultirale ili bi mogle rezultirati imovinskom štetom

- pravovremeno informiranje Nadležnog odjela o okolnostima u lovištu koja predstavljaju opravdani razlog za zabranu lova pojedine vrste divljači, dopuštanje provedbe sanitarnog ili redukcijskog odstrela divljači, ili smanjenje broja pojedine vrste divljači kako je propisano člankom 77. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18, 32/19 i 32/20)

- ostale mjere zaštite propisane lovnogospodarskom osnovom za pojedino lovište

V.

Lovoovlaštenik je dužan izvještavati Nadležni odjel i Lovački savez Primorsko-goranske županije o provedbi ovog Plana i stanju u lovištu kako je utvrđeno ovom točkom Plana.

Lovoovlaštenik je obvezan podnositi izvještaj o:

1. nastalim štetama (vrsta štete i visina) i

2. poduzetim mjerama za sprečavanje šteta od divljači

za slijedeća razdoblja:

- od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2023. godine i

– od 1. listopada 2023. do 31. ožujka 2024. godine

u roku od mjesec dana od isteka pojedinog razdoblja.

Lovoovlaštenik je dužan pripremiti poseban izvještaj na zahtjev Nadležnog odjela u zadanom roku koji ne može biti kraći od deset dana.

VI.

U otočnim lovištima dopušta se odstrel divlje svinje, jelena lopatara, čaglja i medvjeda (u daljnjem tekstu: alohtona divljač), bez obzira na spol i dob, do potpunog uklanjanja iz lovišta.

Raspolaganje s odstrijeljenom divljači i njezinim dijelovima vrši se u skladu s odredbama Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18, 32/19 i 32/20), odjeljak VI. „Lov i korištenje divljači i njezinih dijelova“.

Lovoovlaštenik u otočnom lovištu je obvezan izvještaj iz točke V. dopuniti s podacima o odstrelu alohtone divljači po dobnoj i spolnoj strukturi.

Izvršenje odstrela alohtone divljači je potrebno evidentirati u lovnogospodarskoj osnovi sukladno propisima koji uređuju njezin sadržaj.

VII.

U slučaju da se mjere za sprječavanje šteta od divljači neuredno provode, nisu dovoljno uspješne ili gospodarski opravdane, može se:

1. izdati dopuštenje pravnoj ili fizičkoj osobi (obrtniku) osposobljenoj za lov za provedbu sanitarnog ili redukcijskog odstrela te izlučenje divljači, osim ptica, s površina na kojima ugrožava sigurnost ljudi i imovine ili na kojima prema drugim propisima ne smije obitavati

2. donijeti rješenje o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači, osim ptica koja ugrožava zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih životinjskih vrsta ili čini drugu štetu

VIII.

Aktima iz točke VII. ovog Plana propisat će se visina odstrela te raspolaganje s odstrijeljenom divljači i njezinim dijelovima.

IX.

Ovaj Plan primjenjuje se na lovnu godinu 2023./2024. koja traje od 1. travnja 2023. godine do 31. ožujka 2024. godine.

X.

Ovaj Plan će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i stupa na snagu 1. travnja 2023. godine.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/12

URBROJ: 2170-01-01/6-23-20

Rijeka, 27. ožujka 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2267&mjesto=00001&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr