SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 11. Srijeda, 29. ožujka 2023.
GRAD RAB

16.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 22. ožujka 2023. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o mjerilima
za naplatu usluge Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Rab
od roditelja - korisnika usluga

Članak 1.

U Odluci o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Rab od roditelja - korisnika usluga („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/01, 4/05, 24/15, 9/16 i 4/20) u članku 6. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

„-za cjelodnevni boravak 22,44 % ekonomske cijene usluge u dječjem vrtiću.“.

Podstavak 2. briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

„Sudjelovanje Grada Raba, za korisnike usluga dječjeg vrtića sa prebivalištem na području Grada Raba iznosi 77,56% od ekonomske cijene usluga u dječjem vrtiću za cjelodnevni boravak djeteta u dječjem vrtiću.“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/01

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-11

Rab, 22. ožujka 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2266&mjesto=51280&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr