SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 10. Petak, 24. ožujka 2023.
OPĆINA MATULJI

13.

OPĆINA MATULJI, Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji, OIB 23730024333, zastupana po načelniku Vedranu Kinkeli, Viktora Cara Emina 1, 51211 Matulji, OIB 49157476649 (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade Plana), s jedne strane

i

LJUBINKA MANDIĆ, Put Luskino 27, 51211 Matulji, OIB 32443888237, JOSIP MANDIĆ, Veli Brgud 127, 51213 Jurdani, OIB 00106038596, i ANAMARIJA MANDIĆ, Kulići 16, 51216 Viškovo, OIB 78392581535 (u daljnjem tekstu: Investitori/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana), s druge strane

zaključuju sljedeći

U G O V O R

o financiranju uređenja građevinskog zemljišta - izrada Urbanističkog plana uređenja 8 naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3)

Članak 1.

Predmet ovog ugovora jest financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja 8 naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3) - u daljnjem tekstu: Plan, te s tim u vezi reguliranje međusobnih odnosa Nositelja izrade Plana i Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana.

Ovaj ugovor zaključuje se temeljem:

– članaka 63. stavka 2. i članka 167. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17,114/18,39/19 i 98/19).

– Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 8 Naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3) (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 10/22), u daljnjem tekstu: Odluka o izradi Plana),

– Ugovora o usluzi izrade izradi Urbanističkog plana uređenja 8 naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3) sklopljenog između naručitelja Općine Matulji i ovlaštenog izrađivača plana Art Design Rijeka, Ulica S.V. Čiče 12, OIB 12900751266 (u daljnjem tekstu Ugovor o izradi plana), sklopljenog nakon provedenog postupka jednostavne nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 2/22).

Odluka o izradi Plana i Ugovor o izradi Plana iz stavka 2. ovog članka sastavni su dio ovog ugovora.

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju da je:

– Općinsko vijeće Općine Matulji donošenjem Odluke o izradi Plana prihvatilo da se izrada Plana financira iz sredstava drugih investitora, odnosno da će se financirati sredstvima vlasnika zemljišta uključenog u obuhvat Plana;

– Investitori/Osiguravatelji sredstava za izradu Plana izrazili su namjeru da u cijelosti financiraju izradu Plana, kako bi na zemljištu u svojem vlasništvu izgradio građevine i uredio površine u svom interesu, a u skladu s prostorno-planskim rješenjima budućeg Plana;

– da je načelnik Općine Matulji donio Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja 8 naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3)

– da je Općina Matulji provela postupak jednostavne nabave za odabir izrađivača Plana, evidencijski broj nabave 28/2022, te je sukladno odabiru najpovoljnijeg ponuđača zaključio 10.10.2022. godine Ugovora o usluzi izrade izradi Urbanističkog plana uređenja 8 naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3) sklopljenog između naručitelja Općine Matulji i ovlaštenog izrađivača plana Art Design Rijeka, Ulica S.V. Čiče 12, OIB 12900751266 Ugovor usluga u daljnjem tekstu: Ugovor o izradi Plana) u iznosu ugovorene cijene od 42.000,00 kuna/5.574,36 € (fiksni tečaj konverzije 1EUR=7.53450 HRK) bez PDV-a, odnosno 52.500,00 kuna/6.967,95 € (fiksni tečaj konverzije 1EUR=7.53450 HRK) s PDV-om.

Članak 3.

Temeljem ovog ugovora Nositelj izrade Plana obvezuje se provoditi radnje koje su mu po Zakonu povjerene u nadležnost u cilju donošenja Plana, a sukladno prirodi ovog ugovora naročito:

– u suradnji s Izrađivačem Plana odlučiti o stručnom rješenju koje će se ugraditi u Nacrt prijedloga Plana i proslijediti na javnu raspravu;

– u svom sjedištu omogućiti uvid u Plan te davati potrebna stručna obrazloženja rješenja Plana Investitoru/Osiguravatelju sredstava za izradu Plana, stručnoj i svekolikoj javnosti i drugim sudionicima u svim fazama njegove izrade;

– utvrditi prijedlog Plana za javnu raspravu i provesti proceduru javne rasprave te u suradnji s Izrađivačem Plana sačiniti i pravovremeno objaviti Izvješće o javnoj raspravi;

– u suradnji s Izrađivačem Plana odlučiti o stručnom rješenju koje proizlazi iz javne rasprave Plana;

– utvrditi konačni prijedloga Plana te u suradnji s Izrađivačem Plana pribaviti pozitivna mišljenja i suglasnosti na Plan;

– obavještavati javnost, Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana i druge sudionike u postupku izrade/donošenja Plana te voditi drugu potrebnu korespondenciju;

– brinuti o rokovima izrade Plana utvrđenim Zakonom, Odlukom o izradi Plana i Ugovorom o izradi Plana na način da osigura što kvalitetnije i brže donošenje Plana;

– te po potrebi provesti i druge postupke i radnje s ciljem donošenja Plana.

Članak 4.

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana temeljem ovog ugovora obvezuju se aktivno sudjelovati u izradi Plana iznošenjem svojih programa/prijedloga Nositelju izrade Plana u roku od 30 dana od dana sklapanja ovog ugovora.

Program/prijedlog Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana mora biti utemeljen na Odluci o izradi Plana, te na pozitivnim propisima koji reguliraju područje prostornog planiranja/uređenja i na prostornim planovima šireg područja, u protivnom ne obvezuje Izrađivača Plana i Nositelja izrade Plana.

Članak 5.

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana u cijelosti snosi troškove izrade Plana u iznosu ugovorene cijene od 42.000,00 kuna/5.574,36 € (fiksni tečaj konverzije 1EUR=7.53450 HRK) bez PDV-a, odnosno 52.500,00 kuna/6.967,95 € (fiksni tečaj konverzije 1EUR=7.53450 HRK) s PDV-om te se obvezuje da će, po potrebi, snositi troškove drugih stručnih podloga ukoliko se prema važećim propisima iste pokažu kao neophodne (npr. slojni plan i sl.) u cilju zakonitog donošenja Plana.

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana će isplatu iz stavka 1. ovog članka izvršiti prema privremenim situacijama koje bude izdao Izrađivač Plana, a nakon što ih bude ovjerio Nositelj izrade Plana, a prema slijedećoj dinamici plaćanja:

1. privremena situacija – po predaji prijedloga Plana za javnu raspravu 60% ugovorenog iznosa

2. privremena situacija – po predaji nacrta konačnog prijedloga Plana 10% ugovorenog iznosa

3. privremena situacija – po predaji konačnog prijedloga Plana za usvajanje na Općinskom vijeću 10% ugovorenog iznosa

4. privremena situacija – po predaji konačnog elaborata Plana 20% ugovorenog iznosa

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana isplate će izvršiti na IBAN žiro računa HR8124020061826100006, otvoren kod Erste Steiermarkische bank d.d., u korist Općine Matulji, model plaćanja: HR68, poziv na broj: 7765-OIB UPLATITELJA, u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimljenog poziva na uplatu od Nositelja izrade plana.

Sredstva investitora/osiguravatelja sredstva za izradu Plana smatraju se kapitalnom donacijom.

U slučaju raskida ovog Ugovora Investitor nema pravo na povrat dotad učinjenih troškova.

Plan i svi dokumenti izrađeni za potrebe izrade Plana ostaju u trajnom vlasništvu Nositelja izrade plana.

Članak 6.

U slučaju da uslijed objektivnih okolnosti budu produženi rokovi za izradu i donošenje Plana utvrđeni Odlukom o izradi Plana i Ugovorom o izradi Plana, ugovorne strane su suglasne da se rokovi računaju prema novonastalim okolnostima, bez potrebe izmjene ovog ugovora.

Članak 7.

Praćenje i koordinaciju međusobnih aktivnosti vezanih uz ovaj Ugovor i donošenje Plana od strane Nositelja izrade plana obavljat će Smiljana Veselinović, v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

Ukoliko bi neka od odredbi ovog Ugovora bila ili postala pravno nevaljana ili bi se inače u ovom Ugovoru ispostavila neka pravna praznina, to ne dira u valjanost ostalih odredbi.

Ugovorne strane se obvezuju da će u tom slučaju Ugovor izmijeniti ili dopuniti odgovarajućom odredbom, koja je najbliža onome što su ugovorne strane željele ugovoriti, odnosno ono što bi po smislu i svrsi Ugovora bile ugovorile, da su nevaljanu odredbu odnosno ugovornu prazninu imale u vidu.

Na sve ostale odnose koje ovaj ugovor nije predvidio primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Sve sporove nastale temeljem ovog ugovora ugovorne strane rješavat će mirnim putem, u protivnom o njima odlučuje stvarno nadležni sud

Članak 9.

Ovaj ugovor sastavljen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih tri (3) zadržava Nositelj izrade Plana, dva (2) primjerka zadržava Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana, a jedan (1) primjerak dostavit će se Izrađivaču Plana.

Članak 10.

Ovaj ugovor objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ po potpisu obiju ugovornih strana sukladno članku 167. stavku 5. Zakona o prostornom uređenju.

KLASA: 350-02/21-01/0012

URBROJ: 2170-27-02/1-22-0003

Matulji, 08.11.2022.

INVESTITORI:                                                     NAČELNIK OPĆINE MATULJI:

Ljubinka Mandić, v.r.                                                 Vedran kinkela, mag.iur.,v.r

Josip Mandić, v.r.

Anamarija Mandić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2265&mjesto=51211&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr