SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 8. Utorak, 7. ožujka 2023.
GRAD OPATIJA

18.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po gradonačelniku Grada Opatije Fernandu Kiriginu (u nastavku teksta: Osnivač),

i Poslodavac

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "VIKTOR CAR EMIN" OPATIJA, Opatija, Nikole Tesle 2, koju zastupa ravnateljica Suzana Šturm-Kržić,

s jedne strane

te

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, Zagreb, Ulica kneza Mislava 20, zastupan po glavnom tajniku Domagoju Rebiću

(u nastavku teksta: Sindikat),

s druge strane,

zaključili su u Opatiji, 31. siječnja 2023. godine sljedeći

ANEKS broj II
KOLEKTIVNOM UGOVORU

za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici
"Viktor Car Emin" Opatija

Članak 1.

Ugovorne strane čine nespornim kako su s danom 05. ožujka 2020. godine sklopili Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici "Viktor Car Emin" Opatija te s danom 20. travanj 2020. godine Aneks broj I Kolektivnom ugovoru ("Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 11/20 i 13/20, u nastavku teksta: Ugovor).

Ovim Aneksom broj II. Ugovora, ugovorne strane mijenjaju pojedine odredbe Ugovora iz stavka 1. ovoga članka, na način kako to slijedi u nastavku.

Članak 2.

U članku 32. Ugovora stavak 2. mijenja se i glasi;

„Ugovorne su strane suglasne da za vrijeme dok je ovaj Ugovor na snazi osnovica za izračun plaće iznosi 531,52 EUR bruto.“

Dodaje se stavak 3. koji glasi;

„U slučaju povećanja ili umanjenja osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Osnivača, za isti postotak i s istim danom primjene, uvećat će se ili umanjit će se osnovica iz stavka 2. ovoga članka, o čemu će se zaključiti Aneks ovog Ugovora.“

Članak 3.

U članku 34. stavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Osnovna plaća radnika bit će uvećana za svaki sat rada:

- za rad noću 50%

- za prekovremeni rad 50%

- za rad subotom (osim kada je rad

organiziran u šestodnevnome radnom tjednu)35%

- za rad nedjeljom 50%

- za rad u smjenskom radu u drugoj smjeni10%

- za dvokratni rad s prekidom dužim od 1 sata 10%“

Članak 5.

U članku 48. stavak 1. mijenja se i glasi: „Ugovorne strane su sporazumne da svaki radnik ima pravo na naknadu za troškove prehrane u visini neoporezivog iznosa od 796,34 EUR godišnje, koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima od 66,36 EUR, uz isplatu plaće.”

Stavak 3. briše se.

Članak 6.

Članak 49. mijenja se i glasi:

„Radnik ima pravo na isplatu jednokratnog dodatka na mjesečnu plaću na ime nagrade za radne rezultate u neto iznosu jednakom neto iznosu dodatka na ime nagrade za radne rezultate koji se odnosne godine isplaćuje u upravnim tijelima Osnivača.

Pravo na dodatak iz stavka 1. ima radnik koji je u radnom odnosu na dan kad se isplaćuje dodatak, i to razmjerno broju mjeseci provedenih na radu u godini za koju ostvaruje to pravo.

U broj mjeseci provedenih na radu ne uračunava se razdoblje kada radnik ne radi za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ili korištenja prava na mirovanje radnog odnosa ili neplaćenog dopusta u razdoblju dužem od 90 dana.

Dodatak iz stavka 1. isplatit će se najkasnije do 31. prosinca.“

Članak 7.

U članku 53. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Maksimalan mjesečni iznos koji mogu primati osobe iz stavka 1. je 1.061,78 EUR bez obzira na broj djece i uzrast djece.“

Članak 8.

Članak 59. mijenja se i glasi:

„Poslodavac je dužan osigurati radnike od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja rada kao i u slobodno vrijeme tijekom 24 sata i to za slučaj:

- smrti uslijed nezgode 7.963,37 EUR

- smrti uslijed bolesti 3.981,68 EUR

- trajnog invaliditeta uslijed nezgode do 13.272,28 EUR“

Članak 9.

U članku 112. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Komisija ima šest članova, od kojih po tri člana imenuje i razrješuje gradonačelnik Grada Opatije, odnosno Sindikat.“

Članak 10.

U preostalom dijelu, Ugovor iz članka 1. ovoga Aneksa ostaje neizmijenjen.

Članak 11.

Ovaj Aneks II Ugovoru stupa na snagu i primjenjuje se od dana potpisivanja.

Ovaj Aneks II Ugovoru sklapa se u osam jednakih primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu na registraciju.

Nakon potpisivanja ovaj se Aneks II Ugovoru objavljuje u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

 

 

 

KLASA: 152-01/23-01/03

URBROJ: 2170-12-03/01-23-1

Opatija, 31.01.2023.

 

ZA GRAD OPATIJU                ZA HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI

Gradonačelnik                                                          Glavni tajnik

Fernando Kirigin,                                                v.r. Domagoj Rebić, v.r.

 

ZA GKČ „V. C. EMIN“

OPATIJA

Ravnateljica

Suzana Šturm-Kržić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2263&mjesto=10006&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr