SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
31

55.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 33/01 i 60/01) i članka 26. i 51. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 24/01, 18/03 i 23/05) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski je na 4. sjednici održanoj dana 13. listopada 2005. godine donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, te osoba izabranih na određene dužnosti

Članak 1.

U Odluci o određivanju naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, te osoba izabranih na određene dužnosti (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/02) u članku 2. mijenja se alineja 3. i glasi:

»- potpredsjednik Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 1.200,00 kn.«

Članak 2..

U članku 5. riječ »potpredsjednik« zamjenjuje se riječju »potpredsjednici«, a iza riječi »članovi radnih tijela Gradskog vijeća« dodaju se riječi: »i članovi radnih tijela Gradskog poglavarstva«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 080-04/03-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-05-2

Novi Vinodolski, 17. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=142&mjesto=51250&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr