SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 7. Utorak, 28. veljače 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

25.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštititi od požara (Narodne novine broj 92/10 i 114/22) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 15. sjednici održanoj 23. veljače 2023. godine donosi

PROVEDBENI PLAN

unapređenja zaštite od požara na području
Grada Novog Vinodolskog za 2023. godinu

I.

U cilju unapređenja zaštite od požara za područje Grada Novog Vinodolskog, Općinsko vijeće Grada Novog Vinodolskog donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Novog Vinodolskog za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.

U cilju unapređenja zaštite od požara Grada Novog Vinodolskog potrebno je u 2023. godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

1. ORGANIZACIJSKE MJERE

1.1. Vatrogasne postrojbe

a) Područje Grada Novog Vinodolskog pokriva Dobrovoljno vatrogasno društvo „San Marino Novi Vinodolski“.

Sukladno izrađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Novog Vinodolskog potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.

Za obavljanje aktivne vatrogasne djelatnosti najmanje 8 zaposlenih operativnih vatrogasaca mora imati tjelesnu i duševnu sposobnost.

Izvršitelj:DVD SAN MARINO NOVOG VINODOLSKOG

b) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti DVD-a na području Grada Novog Vinodolskog.

Izvršitelj: VATROGASNA ZAJEDNICA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

c) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo.

Izvršitelj: GRAD NOVI VINODOLSKI

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara

a) Redovito usklađivati Plan zaštite od požara Grada Novog Vinodolskog

Izvršitelj: GRAD NOVI VINODOLSKI

b) Redovito usklađivati Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora

Izvršitelj: GRAD NOVI VINODOLSKI

2. TEHNIČKE MJERE

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika

a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim zakonskim propisima. Grad Novi Vinodolski je u 2023. godini osigurao sredstva u visini 331.800,00 eura za potrebe vatrogasne djelatnosti.

Izvršitelj: GRAD NOVI VINODOLSKI

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

a) Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca potrebno je u tehničkom smislu

osigurati trajno i učinkovito funkcioniranje dojavnih operativnih centara na broj 193 i 112.

Izvršitelj: DVD SAN MARINO NOVI VINODOLSKI

b) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara svela na najmanju moguću mjeru.

Izvršitelj: DVD SAN MARINO NOVI VINODOLSKI

3. URBANISTIČKE MJERE

a) U postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini prostornih planova obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: GRAD NOVI VINODOLSKI

b) Na području Grada Novog Vinodolskog sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

Izvršitelj: GRAD NOVI VINODOLSKI, ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, PRAVNE OSOBE KOJE SU VLASNICI PROIZVODNIH KOMPLEKSA

c) Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u hidrantskoj mreži sukladno važećim propisima.

Izvršitelj:VODOVOD I ODVODNJA ŽRNOVNICA, CRIKVENICA, VINODOL d.o.o.

d) Postojeću hidrantsku mrežu održavati i uskladiti s važećim propisima.

Izvršitelj: VODOVOD I ODVODNJA ŽRNOVNICA, CRIKVENICA, VINODOL d.o.o.

e) Pregled odlagališta komunalnog otpada , za sanaciju divljih odlagališta .

Izvršitelj:GRAD NOVI VINODOLSKI i KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO IVANJ d.o.o.

4. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.

Izvršitelj: GRAD NOVI VINODOLSKI

b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, letci i sl.) sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.

Izvršitelj: GRAD NOVI VINODOLSKI i DVD SAN MARINO NOVI VINODOLSKI

c) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.

Izvršitelj: PRAVNE OSOBE U NEPOSREDNOJ BLIZINI POŽARA

d) Obvezan je nadzor i skrb nad županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od zapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PGŽ, GRAD NOVI VINODOLSKI, KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO IVANJ d.o.o.

e) Potrebno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za gašenje požara.

Izvršitelj: GRAD NOVI VINODOLSKI

f) U dobrovoljnom vatrogasnom društviu osigurati dežurstva i ophodnju u vrijeme povećane opasnosti od požara. Radi sprječavanja nastajanja i suzbijanja požara redovito provoditi šumsko-uzgojne radove, uklanjati lako zapaljiv materijal i uređivati protupožarne putove.

Izvršitelj: DVD SAN MARINO NOVI VINODOLSKI

g) Poljoprivredno zemljište mora se obrađivati uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se propisuje njegovo korištenje na način da se ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom korištenja poljoprivrednog zemljišta obvezno je uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala. Potrebno je uklanjati suhe biljke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće godine, te suhe biljne ostatke nakon žetve ili berbe najkasnije u roku od 15 dana. Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na poljoprivrednom zemljištu može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara propisanih zakonom i propisima donesenim na temelju zakona uz prethodno obavještavanje nadležnog dobrovoljnog vatrogasnog društva o namjeri spaljivanja biljnog otpada i korova.

Izvršitelj: GRAD NOVI VINODOLSKI I KORISNICI ŠUMA I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA S PODRUČJA GRADA

III.

Sredstva za provedbu obveza Grada Novog Vinodolskog koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana osigurana su u Proračunu Grada Novog Vinodolskog za 2023. godinu.

IV.

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 245-02/23-01/2

URBROJ: 2170-11-01-23-2

Novi Vinodolski, 23. veljače 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2262&mjesto=51250&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr