SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 7. Utorak, 28. veljače 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

21.

Na temelju članka 35. stavka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 15. sjednici održanoj 23. veljače 2023. godine, donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti Gradonačelniku za provedbu postupka prestanka društva bez likvidacije

Članak 1.

Dozvoljava se Gradonačelniku Tomislavu Cvitkoviću da u svojstvu člana Skupštine društva Poduzetnički centar VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski provede postupak prestanka Društva bez likvidacije.

Članak 2.

Za sve pojedinačne radnje koje se trebaju provesti u sklopu postupka iz članka 1. ove Odluke ima se primijeniti načelo solidarnosti i načelo razmjernosti.

Ova se načela posebice imaju primijeniti na naknadno utvrđene obveze, pokriće kumulativnog manjka društva, raspodjelu imovine i organizaciju čuvanja arhivske građe.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 302-02/23-01/3

URBROJ: 2170-11-01-23-4

Novi Vinodolski, 23. veljače 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2262&mjesto=51250&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr