SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 7. Utorak, 28. veljače 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

18.

Na temelju čl. 113. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 15. sjednici održanoj dana 23. veljače 2023. godine donosi

ODLUKU

o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 'Autobusni kolodvor - ulaz'

Članak 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 'Autobusni kolodvor - ulaz' (Sl. novine PGŽ br. 24/99) (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Ova Odluka sadrži: pravnu osnovu za stavljanje Plana izvan snage, razloge za stavljanje Plana izvan snage, obuhvat Plana, sažetu ocjenu stanja u obuhvatu Plana, ciljeve stavljanja Plana izvan snage, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i dokumente) u postupku stavljanje Plana izvan snage te drugih sudionika, korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u postupku, planirani rok stavljanja Plana izvan snage i financiranje postupka.

I. PRAVNA OSNOVA ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Članak 3.

Obveza provođenja postupka stavljanja Plana izvan snage, utvrđena je člankom 113. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Nositelj postupka stavljanja Plana izvan snage je Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog.

II. RAZLOZI ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Članak 4.

Razlog za stavljanje Plana izvan snage je određivanje uvjeta i načina gradnje za kvalitetniju urbanizaciju predmetnog područja.

Svi potrebni prostorno-planski uvjeti za navedeno područje definirat će se neposrednom provedbom plana šireg područja, za koji se istovremeno s postupkom stavljanja ovog Plana izvan snage izrađuju VI. Izmjene i dopune UPU naselja Novi Vinodolski.

III. OBUHVAT PLANA KOJI SE STAVLJA IZVAN SNAGE

Članak 5.

Postupak stavljanja izvan snage odnosi se na predmetni Plan u cjelini.

IV. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA KOJI SE STAVLJA IZVAN SNAGE

Članak 6.

Područje obuhvata Plana ulazni je dio na autobusni kolodvor u naselju Novi Vinodolski. Predmetno područje je uređeno i izgrađeno.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA ZA SAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Članak 7.

Ciljevi i programska polazišta određeni su člankom 4. ove Odluke.

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Članak 8.

Za potrebe stavljanja Plana izvan snage nije potrebna izrada posebnih stručnih podloga.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN br. 136/15), u suradnji s nositeljem izrade - Upravnim odjelom za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog.

VIII. JAVNOPRAVNA TIJELA I DRUGI SUDIONICI KOJI SUDJELUJU U POSTUPKU STAVLJANJA PLANA IZVAN SNAGE

Članak 10.

U postupku stavljanja Plana izvan snage tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:

- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka;

- Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb;

- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka;

- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka;

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb;

- Hrvatske vode d.o.o., VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka;

- VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski;

- HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka;

- Javna ustanova 'Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije', Splitska 2/II, 51000 Rijeka;

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, PJ Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka.

Ako se tijekom postupka stavljanja Plana izvan snage ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

IX. ROKOVI ZA PROVEDBU POSTUPKA

Članak 11.

Za provedbu postupka stavljanja Plana izvan snage utvrđuju se sljedeći rokovi:

- za izradu Nacrta Prijedloga plana - rok od 10 dana od isteka roka dostave zahtjeva javnopravnih tijela,

- za provođenje javnog uvida (javne rasprave) - rok od 8 dana

- za izradu Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga Plana - rok od 10 dana od završetka javne rasprave i isteka roka za dobivanje mišljenja javnopravnih tijela i pravnih osoba određenih posebnim propisima,

- za izradu Konačnog prijedloga Plana - rok od 5 dana.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X. IZVORI FINANCIRANJA POSTUPKA STAVLJANJA PLANA IZVAN SNAGE

Članak 12.

Postupak stavljanja Plana izvan snage ne zahtijeva osiguranje financijskih sredstava.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Sve poslove oko obavješćivanja javnosti, objave javne rasprave, provođenja javnog izlaganja i vođenja službenih evidencija obavlja Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-03/23-01/6

URBROJ: 2170-11-01-23-2

Novi Vinodolski, 23. veljače 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2262&mjesto=51250&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr