SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 7. Utorak, 28. veljače 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

12.

Na temelju članka 32. stavka 3. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/21) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 9. sjednici održanoj 22. veljače 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja
za osnivanje prava građenja na nekretninama
u vlasništvu Općine Omišalj

Članak 1.

(1) Temeljem ove Odluke raspisat će se javni natječaj za osnivanje prava građenja na:

- nekretnini koja je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku, Zemljišnoknjižnog odjela Krk, upisana i označena kao k.č.br. 70/2, GORNJA PUŠĆA, KAPELICA (pašnjak, pašnjak, deponija, put i pašnjak), u ukupnoj površini od 35478 m2, upisana u zk.ul.br. 8351, k.o. Omišalj – Njivice

- nekretnini koja je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku, Zemljišnoknjižnog odjela Krk, upisana i označena kao k.č.br. 70/3, GORNJA PUŠĆA, KAPELICA (pašnjak, pašnjak, deponija), u ukupnoj površini od 23056 m2, upisana u zk.ul.br. 8351, k.o. Omišalj – Njivice.

(2) Pravo građenja osniva se za obje nekretnine budući da iste predstavljaju poslovnu cjelinu, koja ukupno čini površinu od 58534 m2.

(3) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

(1) Pravo građenja na nekretninama iz članka 1. ove Odluke osniva se za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i pristupnog puta do reciklažnog dvorišta.

(2) Pravo građenja na nekretninama iz članka 1. ove Odluke osniva se na rok od 20 godina od dana sklapanja ugovora o pravu građenja.

Članak 3.

(1) Početni iznos godišnje naknade za pravo građenja na nekretnini iz članka 1. stavka 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 5.873,53 eura.

(2) Godišnja naknada iz stavka 1. ovog članka utvrđena je procjenom ovlaštenog sudskog vještaka KARLOLINE – KLing d.o.o. za građevinarstvo, procjenitelj Marinko Prostran, procjembeni elaborat broj: 768/22-PROM, od 18. listopada 2022. godine.

Članak 4.

(1) Sadržaj teksta javnog natječaja definiran je Odlukom o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/21).

(2) Javno prikupljanje ponuda za osnivanje prava građenja provodi povjerenstvo koje imenuje načelnik.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/15

URBROJ: 2170-30-23-5

Omišalj, 22. veljače 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2262&mjesto=51513&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr