SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 7. Utorak, 28. veljače 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

11.

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka (KLASA: 240-05/23-04/3, URBROJ: 511-01-373-23-2), a u skladu sa Procjenom rizika od velikih nesreća za općinu Omišalj, Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 9. sjednici održanoj 22. veljače 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o određivanju pravnih osoba od interesa
za sustav civilne zaštite

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu na području općine Omišalj s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

(1) Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite općine Omišalj su:

1. Ponikve voda d.o.o.Krk - osiguravanje vode za piće

2. Ponikve eko otok Krk d.o.o. - uspostavljanje funkcije objekata kritične infrastrukture

3. Pesja d.o.o.Omišalj – ljudstvo i mehanizacija, osiguranje prostora za prikupljanje poginulih i druge provedbene aktivnost

4. GPP MIKIĆ Omišalj - građevinska mehanizacija

5. HOTELI OMIŠALJ d.d. – smještaj i priprema hrane

6. Osnovna škola Omišalj - smještaj i priprema hrane

7. Hotel Magal Njivice – smještaj i priprema hrane

8. Trgovina Krk d.o.o. Malinska - opskrba namirnicama

9. OLIVARI – prijevoz osoba

10. PD Obzova – ljudstvo, evakuacija

11. Lovačko društvo Šljuka - zbrinjavanje životinja

12. Radio postaja RADIO OK - obavještavanje

(2) Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka nositelji su posebnih zadaća u sustavu civilne zaštite.

(3) Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje sa operativnim snagama sustava civilne zaštite istima se dostavlja Plan djelovanja sustava civilne zaštite općine Omišalj.

(4) Pravne osobe i ostali subjekti iz stavka 1. dobivanjem određenog zadatka od strane načelnika ili Stožera civilne zaštite Općine Omišalj stječu status sudionika u provedbi određenih mjera civilne zaštite na području općine Omišalj.

Članak 3.

Općina Omišalj i pravne osobe iz članka 2. ove Odluke sklopit će ugovore o međusobnoj suradnji kojima će se, u skladu s Planom djelovanja sustava civilne zaštite Općine Omišalj, definirati potrebni kapaciteti (ljudski resursi, materijalna sredstva, strojevi i oprema, vrijeme i način njihova aktiviranja i angažiranja u provedbi zadaća civilne zaštite te način naknade stvarnih troškova).

Članak 4.

Aktivirane i mobilizirane pravne osobe i ostali subjekti od interesa za civilnu zaštitu na području općine Omišalj imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i važećim podzakonskim aktima.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/15).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/15

URBROJ: 2170-30-23-8

Omišalj, 22. veljače 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2262&mjesto=51513&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr