SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
31

51.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 18/03 i 23/25) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj 13. listopada 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila za plaćanje komunalnog doprinosa radi sudjelovanja u financiranju građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na neuređenim, djelomično i potpuno uređenim građevinskim česticama, koje se po zakonu financira iz komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos prihod je proračuna Grada Novi Vinodolski iz kojeg se financira građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

1. izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javnih površina,

2. izgradnja, rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta,

3. izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javne rasvjete,

4. izgradnja, rekonstrukcija i sanacija groblja.

II. OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik, odnosno investitor u čije se ime gradi građevina na neizgrađenoj građevinskoj čestici, odnosno čestici na kojoj je izgrađena građevina.

Obveznik komunalnog doprinosa je i vlasnik, odnosno investitor građevine izgrađene s građevnom dozvolom kad se rekonstrukcijom građevine povećava njen obujam izgrađenosti.

Pravo građenja iz prethodnih stavaka ovog članka dokazuje se izvatkom iz zemljišnih knjiga ne starijim od 30 dana, odnosno ugovorom između vlasnika građevine ili građevinske čestice i investitora gradnje.

U slučaju da je građevinska čestica na kojoj se gradi u suvlasništvu, odnosno da postoji više investitora, suvlasnici, odnosno investitori solidarno su odgovorni za plaćanje komunalnog doprinosa, ukoliko se pisanim sporazumom ne dogovore drugačije.

III. OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos se plaća po m3 građevine koja se gradi na građevinskoj čestici, a kada se građevina uklanja zbog gradnje nove, ili se postojeća građevina nadograđuje ili dograđuje, komunalni doprinos se plaća na razliku u obujmu u odnosu na raniju, odnosno postojeću građevinu.

Iznimno za otvorene bazene i otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine u toj zoni.

Način utvrđivanja obujma građevine za izračun komunalnog doprinosa određen je Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (»Narodne novine« broj 23/00).

Članak 5.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi građevna čestica.

Na području Grada Novi Vinodolski utvrđuje se šest zona građevinskog zemljišta, odnosno naselja, i to kako slijedi:

I. ZONA obuhvaća: uži centar Novog Vinodolskog sa ulicama Goranska, Riječka, Frana Mažuranića, Istarska ulica, Pod sv. Mikulj, Taklo, Obala Petra Krešimira IV, Obala Kneza Branimira, Kralja Tomislava od kbr. 1 do kbr. 22, Šetalište Kneza Domagoja, Braće Radić, Krasica, Žrtava fa

šizma, Dr. Bogdana Mažuranića, Klančić, Svete Trojice, Abramska, Matije Mažuranića, Stubište I., Stubište II, Stari grad, Frankopanski trg, Trg Vinodolskog zakona, Trg Ivana Mažuranića, Korzo hrvatskih branitelja, Lokvica do spoja sa ulicom Jamice, dio ulice Lokvica do spoja sa ulicom Josipa Mažuranića, Antuna Mažuranića do spoja sa ulicom Josipa Mažuranića, Rasadnik, Jurkovo, Ladislava Maričića, Nova ulica, Stjepana Mažuranića, Augusta Šenoe, Zagrebačka ulica do spoja sa ulicom A. Šenoe, Lukavice, Lišanjska, Kralja Zvonimira do spoja sa ulicom A. Šenoe, Mel, Ivana Vončine, turističko naselje Zagori, ulica Grabrova priobalni dio naselja Povile (do D.8), uži centar Klenovice sa ulicama Ribarska obala, Marije Rice, Put Drmuna, Klenovarska staza do naselja Gaj, Frankopanska ulica, Vinodolska ulica do pristupne ceste za Drmun, Velebitska ulica do pristupa na Zagrebačku ulicu, ulice Žrnovnica, naselje Smokvica Krmpotska, Kozica (kamp), Tepli Porat (između Povila i Klenovice) i Sibinj Krmpotski.

II. ZONA obuhvaća: u Novom Vinodolskom ulice Primorska, Zatrep, Selačka, Kalvarija, Panos, Antuna Mataije, Mikulja, Ivanjska, Šija Nova Krasa, Krasa, Vatrogasna, Boćak, Andrije Šermana, Antuna Mažuranića (od spoja sa ulicom Josipa Mažuranića na dalje, Baroldino selo, Prisika, Jamice, Pridolska, Ledenička, Vodovodna, Zagonjska, Palih boraca, Posteni, Osap, Krmpotska, Kralja Zvonimira od spoja sa ulicom A. Šenoe na dalje, 22. lipnja, Zagrebačka od kbr. 6 na dalje, Senjska, Ogulinska, Prilaz M. Klement, Kralja Zvonimira od kbr. 22 na dalje, Sopot, Povilska, u Povilama-preostali dio naselja Povile, u Klenovici ulice Zagrebačka, Ogulinska, Primorska, Gaj, Miletići, Donji Kalanji, Gornji Kalanji, u Krmpotama - Krpotska ruka.

III. ZONA obuhvaća POSLOVNU ZONU ZAPAD.

IV. ZONA obuhvaća naselja Ledenice, Donji Zagon.

V. ZONA obuhvaća POSLOVNU ZONU KARGAČ- DONJI ZAGON.

VI. ZONA obuhvaća naselja Jakov Polje, Crno, Javorje, Podmelnik, Ruševo Krmpotsko, Drinak, Bater, Breze, Gornji Zagon, Bile, Luka Krmpotska, Zabukovac.

Naselja s područja Grada definirana su čl. 4. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01).

Zone iz stavka 1. ovog članka prikazane su u grafičkom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke, a koji se ne objavljuje.

Članak 6.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi građevinska čestica, ovisno o namjeni građevine i obujmu građevine.

Članak 7.

Koeficijent namjene (N) za određivanje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po zonama, ovisno o zonama gradnje građevine, utvrđuje se kako slijedi:

Iznimno iz odredbe stavka 1. ovog članka kod individualne izgradnje ili rekonstrukcije obiteljske kuće ili pomoćnih građevina na istoj građevinskoj čestici (garaža, kotlovnica, drvarnica, spremišta, gospodarskih građevina i slično), ukupnog obujma izgrađenosti građevina do 700,00 m3 investitoru gradnje, jednokratno, umanjuje se koeficijent namjene za 50%, pod uvjetom da je stanovnik Grada Novi Vinodolski sa prebivalištem od najmanje 10 godina, te za 80% ako je investitor gradnje hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, što dokazuje potvrdom Ministarstva obrane o ostvarenom statusu hrvatskog branitelja i pod uvjetom da ima prebivalište na području Grada Novi Vinodolski od najmanje 10 godina.

Za ostvarenje prava na umanjenje iz stavka 2. ovog članka vlasnik ili investitor gradnje u obvezi je uz zahtjev za umanjenjem priložiti potvrde nadležnog tijela o prebivalištu, te dokaze o ne raspolaganju stana, kuće ili nekog drugog poslovnog ili stambenog objekta u vlasništvu za sebe i članove svojeg obiteljskog domaćinstva.

Članak 8.

Pod »Hotelskom namjenom« podrazumijevamo gradnju ili rekonstrukciju objekata iz skupine »hotela« - vrsta hoteli, izuzev apart hotela prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine« broj 48/02, 108/02 i 123/03).

Pod »turističkom namjenom« podrazumijevamo gradnju svih objekata iz Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine« broj 48/02, 108/02 i 123/03), izuzev »hotela« iz stavka 1. ovog članka, te ostali objekti prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine« broj 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/ 99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01, 33/01, 21/03, 106/04, 52/ 04 i 106/04).

Iznimno iz odredbe stavka 1. članka 7. ove Odluke, kod gradnje ili rekonstrukcije poslovnih objekata ugostiteljske ili trgovačke namjene prema DPU »Stari grad« koeficijent namjene umanjuje se za 30%, pod uvjetom da je sjedište tvrtke, odnosno obrta investitora gradnje registrirano u Gradu.

Članak 9.

Koeficijent obujma (O) za određivanje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po obujmu građevine, ovisno o namjeni građevine, utvrđuje se kako slijedi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 11.

Kod prenamjene dijela ili cijele obiteljske kuće iz članka 7. stavka 2. ove Odluke u poslovni prostor, ili apartmane za komercijalnu prodaju, investitor gradnje dužan je prenamjenu prostora prijaviti Odjelu, te platiti komunalni doprinos u visini razlike iznosa komunalnog doprinosa novog, prenamjenjenog prostora i postojećeg objekta.

Kod prenamjene dijela ili cijele građevine iz članka 8. ove Odluke plaća se komunalni doprinos u visini umanjenja koeficijenta namjene.

Ako obveznik plaćanja iz članka 7. stavka 2. objekte iz istog članka ove Odluke ili dio njih, daruje ili u cijelosti otuđi u roku od 10 (deset) godina od dana pravomoćnosti rješenja o plaćanju komunalnog doprinosa obavezan je platiti komunalni doprinosa u visini umanjenja.

Ako subjekti iz članka 8. ove Odluke poslovni prostor ili dio njega daruje ili u cijelosti otuđi subjektu registriranom van područja Grada Novi Vinodolski u roku od 10 (deset) godina od dana pravomoćnosti rješenja o plaćanju komunalnog doprinosa obavezan je platiti komunalni doprinosa u visini umanjenja.

Rješenje iz prethodnih stavaka ovog članka izdaje Odjel temeljem prijave obveznika ili po službenoj dužnosti.

Članak 12.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine, odnosno tlocrtne površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3, odnosno m2 građevine propisane člankom 10. ove Odluke.

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 13.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se Rješenjem koje donosi Upravni odjel za komunalnu djelatnost Grada.

Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka izdaje se po službenoj dužnosti, ili po zahtjevu stranke, a po primitku dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koje je obveznik dužan platiti,

- način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

- popis i rok izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- obvezu povrata uplaćenih sredstava ako jedinica lokalne samouprave ne izvrši svoju obavezu.

Članak 14.

Obaveza plaćanja komunalnog doprinosa po Rješenju iz članka 13. ove Odluke počinje teći od dana konačnosti izdanog rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Članak 15.

Komunalni doprinos plaća se odjednom ili obročno.

Odjel, po zahtjevu vlasnika ili investitora, uz uvjet podmirenja svih njegovih financijskih obaveza prema Gradu, odobriti će obročnu otplatu komunalnog doprinosa u visini do 100.000,00 kn najviše na 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka.

Poglavarstvo može na zahtjev obveznika odobriti plaćanje komunalnog doprinosa za iznose veće od 100.000,00 kn, ili

za veći broj mjesečnih obroka utvrđenih prethodnim stavkom ovog članka.

Na temelju odobrene obročne otplate iz stavka 2. i 3. ovog članka zaključuje se ugovor o obročnoj otplati komunalnog doprinosa.

Na iznose odobrenog obročnog plaćanja obračunava se kamata u visini eskontne stope HNB od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu do dana dospijeća svakog pojedinog obroka.

Članak 16.

Obročna otplata komunalnog doprinosa iz članka 15. ove Odluke odobriti će se samo ako obveznik plaćanja komunalnog doprinosa dostavi prije zaključenja ugovora neki od instrumenata osiguranja plaćanja cjelokupne tražbine Grada s osnova komunalnog doprinosa uključujući i kamate iz članka 15. stavka 5. Odluke (hipoteka, bankovno jamstvo).

U slučaju zakašnjenja s uplatom pojedinog obroka, ugovorni odnos se raskida, a cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospjeli obrok.

Članak 17.

Od obaveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:

- Grad Novi Vinodolski,

- HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja sa prebivalištem na području naselja koja pripadaju Gradu Novi Vinodolski u vrijeme stradavanja za gradnju obiteljske kuće na području Grada Novi Vinodolski.

Osobe iz stavka 2. ovog članka dužne su Odjelu dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju da imaju pravo na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Odluku o oslobađanju donosi Poglavarstvo Grada.

Na temelju Zaključka Poglavarstva iz prethodnog stavka, Odjel će izdati rješenje o oslobađanju od plaćanja.

Članak 18.

Iznos sredstava za koje osobe iz članka 17. stavka 1. alineje 2. ove Odluke budu oslobođene plaćanja komunalnog doprinosa osigurat će se iz poreznih, nenamjenskih prihoda Grada.

Članak 19.

Gradsko vijeće može, na prijedlog Gradskog poglavarstva, u potpunosti ili djelomično osloboditi od plaćanja investitore gradnje koji grade gospodarske objekte od posebnog interesa za Grad, objekte javnog ili infrastrukturnog karaktera uz uvjet da im je sjedište obrta ili tvrtke na području Grada.

Zahtjevu za oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa prilažu srednji i veliki gospodarski subjekti studiju ekonomske isplativosti, a mali gospodarski subjekti i obrtnici izjavu sa planom zapošljavanja.

Rješenje o djelomičnom ili potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa donosi Odjel na temelju Zaključka Poglavarstva.

Iz poreznih proračunskih prihoda Grada namijenjenih za razvoj gospodarstva, namiriti će se troškovi potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka.

Članak 20.

Kod prenamjene dijela ili cijele građevine iz članka 17. stavka 1. alineje 2. i članka 19. ove Odluke u poslovni prostor, apartmane za komercijalnu prodaju, ili prostor drugačije namjene od namjene utvrđene člankom 19. stavkom 1. ove Odluke, investitor gradnje dužan je prenamjenu prostora prijaviti Odjelu, te platiti komunalni doprinos u visini oslobađanja.

Ako subjekti iz članka 19. ove Odluke poslovni prostor ili dio njega daruje ili u cijelosti otuđi subjektu registriranom van područja Grada Novi Vinodolski u roku od 10 (deset) godina od dana pravomoćnosti rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obavezan je platiti komunalni doprinosa u visini oslobađanja.

Rješenje iz prethodnih stavaka ovog članka izdaje Odjel temeljem prijave obveznika ili po službenoj dužnosti.

Članak 21.

Ako Grad Novi Vinodolski ne izvrši u roku od pet godina, računajući od dana konačnosti akta temeljem kojeg se može graditi, obavezu iz članka 13. stavka 3. alineje 4., dužan je izvršiti povrat dijela iznosa uplaćenog komunalnog doprinosa koji je srazmjeran nerealiziranoj izgradnji komunalne infrastrukture i ostvarenog priliva sredstava po osnovi komunalnog doprinosa.

Članak 22.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može, uz suglasnost Gradskog Poglavarstva, sam izgraditi, odnosno snositi troškove gradnje nerazvrstane ceste predviđene Programom izgradnje komunalne infrastrukture za godinu u kojoj je njegovo rješenje o komunalnom doprinosu postalo konačno, te mu se ti troškovi priznaju kao iznos komunalnog doprinosa, o čemu će Grad Novi Vinodolski i obveznik sklopiti ugovor.

Članak 23.

Grad će, po zahtjevu obveznika, izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa, bez obračunatih kamata, u sljedećim slučajevima:

- ako je rješenjem nadležnog tijela odbijen zahtjev za izdavanjem akta na temelju kojeg se može graditi,

- ako akt na temelju kojeg se može graditi nije postao konačan, a obveznik je odustao od zahtjeva za izdavanjem akta na temelju kojeg se može graditi.

Uz pisani zahtjev Obveznik je dužan dostaviti potvrdu nadležnog tijela kojom dokazuje ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

Obvezniku kojem je istekla važnost akta na temelju kojeg se može graditi jer nije započeo sa gradnjom, uključujući pripremne zemljane radove, Grad može, na temelju pisanog zahtjeva Obveznika izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa, ili stornirati potraživanje po osnovu neplaćenog komunalnog doprinosa, bez pripadajućih kamata, u slučaju kada Poglavarstvo Grada ocjeni opravdanim, o čemu će donijeti Zaključak.

Ako je obveznik iz stavka 1. i 3. ovog članka započeo sa gradnjom građevine, uključujući pripremne zemljane radove, nema pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa, niti storniranjem utvrđene obaveze po rješenju o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/04).

Članak 25.

Postupci započeti prema odredbama donesenim prije stupanja na snagu ove Odluke okončati će se prema odredbama tada važećih propisa, izuzev zahtjevi definirani člankom 23. ove Odluke.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-09/05-01/23

Ur. broj: 2107/02-01-05-2

Novi Vinodolski, 17. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

Odluka o komunalnom doprinosu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=142&mjesto=51250&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr