SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

30.

Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 39/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 268. stavka 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 133/20, 147/20 i 119/22), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18– pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti na odluku o davanju
u zakup poslovnog prostora
– (Fedor Dorčić, dr. med.spec. medicine rada
i sporta – djelatnost medicine rada i sporta)

Članak 1.

Daje se suglasnost na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora Broj: 01-41/16-6-22, koju je Upravno vijeće Doma zdravlja Primorsko-goranske županije donijelo na 25. sjednici održanoj 29. studenog 2022. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-23-36

Rijeka, 16. veljače 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=00001&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr