SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

25.

Na temelju točke IX. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2023. godini („Narodne novine“ broj 8/2023), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu („Narodne novine" broj 8/2023), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova
za starije osobe i rasporedu sredstava za
decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2023. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2023. godini („Narodne novine“ broj 8/23 - u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđena je razlika sredstava između ukupnih rashoda i planiranih prihoda za posebne namjene koje osigurava Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) u iznosu od 1.639.839,00 eura.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se domovima za starije osobe prema kriterijima i mjerilima i to:

Sredstva za rashode za zaposlene raspoređuju se domovima prema kriterijima:

• broja zaposlenih utvrđenim pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, usklađenim s odredbama Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga,

• odredbama važećih propisa o plaćama zaposlenih u domovima socijalne skrbi.

Mjerilo za raspored rashoda za zaposlene je broj zaposlenih.

Sredstva za materijalne i financijske rashode raspoređuju se domovima prema kriteriju broja korisnika (stalnog smještaja i korigiranog koeficijenta od 20% za korisnike izvaninstitucijske skrbi).

Mjerilo za financiranje je broj korisnika doma.

Sredstva za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se domovima prema kriterijima:

• stanja prostora i opreme i njihova udovoljavanje zahtjevima iz Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga,

• poboljšanje uvjeta smještaja korisnika ulaganjem na građevinskim objektima.

Mjerilo za raspored sredstava za nabavu nefinancijske imovine je broj korisnika doma.

Sredstva za hitne intervencije raspoređuju se domovima prema kriteriju veličine prostora i broja korisnika.

Prihodi za posebne namjene procijenjeni su u skladu s brojem korisnika, Pravilnikom o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji i cijenama usluga utvrđenim ugovorima o međusobnim odnosima sklopljenim između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Županije.

III.

Sredstva iz točke I. ove Odluke (razlika sredstava između ukupnih rashoda i planiranih prihoda za posebne namjene domova za starije osobe) u iznosu od 1.639.839,00 eura raspoređuju se domovima za starije osobe:

• DZSO KANTRIDA 521.389,61 eura

• DZSO VOLOSKO 476.157,67 eura

• DZSO MALI KARTEC 332.231,20 eura

• DZSO MARKO A. STUPARIĆ 310.060,52 eura

IV.

Sredstva iz točke III. Ove Odluke namijenjena su za pokriće rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode u iznosu od 1.490.393,11 eura i nabavu nefinancijske imovine te sredstva za potrebe hitnih intervencija u iznosu od 149.445,89 eura, na sljedeći način:

• DZSO KANTRIDA:

- za rashode za zaposlene 390.581,07 eura

- za materijalne i financijske rashode 66.691,75 eura

- za nefinancijsku imovinu i hitne

intervencije 64.116,79 eura

• DZSO VOLOSKO:

- za rashode za zaposlene 354.944,98 eura

- za materijalne i financijske rashode 90.963,57 eura

- za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije 30.249,12 eura

• DZSO MALI KARTEC:

- za rashode za zaposlene 285.420,92 eura

- za materijalne i financijske rashode 22.787,44 eura

- za nefinancijsku imovinu i hitne

intervencije24.022,84 eura

• DZSO MARKO A. STUPARIĆ:

- za rashode za zaposlene 226.729,71 eura

- za materijalne i financijske rashode 52.273,67 eura

- za nefinancijsku imovinu i hitne

intervencije 31.057,14 eura

V.

Planirani ukupni rashodi u iznosu od 5.886.969,00 eura raspoređuju se domovima za starije osobe:

• DZSO KANTRIDA 2.870.583,00 eura

• DZSO VOLOSKO 1.099.955,00 eura

• DZSO MALI KARTEC1.128.568,00 eura

• DZSO MARKO A. STUPARIĆ 787.863,00 eura

VI.

Planirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 4.247.130,00 eura raspoređuju se domovima za starije osobe:

• DZSO KANTRIDA 2.349.194,00 eura

• DZSO VOLOSKO 623.797,00 eura

• DZSO MALI KARTEC 796.337,00 eura

• DZSO MARKO A. STUPARIĆ 477.802,00 eura

VII.

Sredstva iz točke IV. ove Odluke doznačavat će se sukladno mjesečnom ostvarenju na sljedeći način:

• sredstva za rashode za zaposlene doznačavat će se domovima za starije osobe, do 5.-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec,

• sredstva za materijalne i financijske rashode doznačavat će se direktno dobavljačima, temeljem zahtjeva doma za starije osobe putem sustava riznice, a uz potrebnu dokumentaciju, do dva puta mjesečno.

Domovi su dužni dostaviti izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za prethodno razdoblje do 10-og u tekućem mjesecu.

Sredstva za nabavu nefinancijske imovine i sredstava za hitne intervencije tekućeg i investicijskog održavanja, doznačavat će se direktno dobavljačima/ izvođačima, temeljem zahtjeva doma za starije osobe putem sustava riznice, a uz potrebnu dokumentaciju:

• dostavljenog zahtjeva za plaćanje uz predočen ugovor s dobavljačem/ izvođačem,

• računa za isporučenu robu i obavljene usluge,

• privremene i okončane situacije za izvedene radove,

• odluke o odabiru najpovoljnije ponude i zaključenog ugovora o javnoj nabavi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

U izvanrednim situacijama moguće je sredstva za hitne intervencije doznačiti direktno na račun ustanove.

VIII.

Doznaka sredstava iz točke IV. ove Odluke vršit će se sukladno pritjecanju sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije za 2023. godinu.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 024-04/23-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-23-23

Rijeka, 16. veljače 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=00001&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr