SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

24.

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini („Narodne novine“ broj 8/23), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu („Narodne novine“ broj 8/23), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (“Službene novine“ broj 26/9, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine, donijela je

ODLUKU

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2023. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2023. godini u okviru iznosa sredstava utvrđenih Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini („Narodne novine“ broj 8/23 – u daljnjem tekstu: Odluka).

II.

Minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, temeljem točke I. Odluke u ukupnom iznosu 3.211.461,00 eura, utvrđeni su za slijedeće namjene:

• iznos sredstava za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje - 3.072.135,00 eura,

• iznos sredstava za otplate kredita – 139.326,00 eura.

III.

Iznos sredstava za otplate kredita iz točke II. ove Odluke, u ukupnom iznosu od 139.326,00 eura, raspoređuje se Thalassotherapiji Opatija za otplatu kredita kod Privredne banke d.d. za investicijsko ulaganje u medicinsku opremu – angiografski uređaj za dijagnostičko terapijske endovaskularne intervencije – iznos od 139.326,00 eura temeljem Zaključka Županijske skupštine od 31. ožujka 2020. godine („Službene novine' broj 8/20).

IV.

Visina sredstava dodijeljenih pojedinoj zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2023. godini utvrđena je primjenom sljedećih kriterija:

• broj zdravstvenih djelatnika,

• gravitirajući broj osiguranika,

• broj i veličina objekata zdravstvenih ustanova,

• stanje medicinske opreme,

• prioritetna ulaganja vezana uz povećanje standarda pružanja zdravstvenih usluga.

Korektivni kriteriji :

• financiranje djelatnosti zdravstvene ustanove iz drugih izvora,

• završetak započetih investicija i prethodno pruzete obveze za otplate kredita,

• investicijska ulaganja u prethodnim godinama.

Mjerila za utvrđivanje prava na iznos dodijeljenih sredstava čini opseg djelatnosti zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom zdravstvenom osiguranju. Opseg djelatnosti utvrđuje se u skladu s planom i programom mjera zdravstvene zaštite i mrežom javne zdravstvene službe.

V.

Sredstva utvrđena minimalnim financijskim standardima iz točke II. ove Odluke, a primjenom kriterija iz točke IV. ove Odluke, raspoređuju se zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2023. godini kako slijedi:

VI.

Sredstva minimalnih financijskih standarda iz točke V. ove Odluke ne mogu se koristiti u svrhu uređenja prostora i nabave i održavanja medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava u svrhu pružanja zdravstvenih usluga izvan osnovnog zdravstvenog osiguranja.

VII.

Zdravstvene ustanove će sredstva iz točke V. ove Odluke moći koristiti nakon provedbe postupaka nabave sukladno pozitivnim propisima o javnoj nabavi i dostave potrebne dokumentacije kao dokaz o izvršenim ulaganjima.

VIII.

Sredstva iz točke V. ove Odluke rasporedit će se sukladno Popisu prioriteta za raspored sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2023. godini.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za donošenje akta iz stavka 1., uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva, te za donošenje odluke o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2023. godini.

IX.

Ovlašćuje se Župan da, ukoliko se ukaže potreba, tijekom godine na prijedlog upravnog odjela nadležnog za zdravstvo, svojim odlukama, unutar ukupno bilanciranih sredstava izvrši preraspodjelu sredstava po korisnicima i namjenama.

O raspodjelama iz stavka 1. Župan će izvijestiti Županijsku skupštinu kroz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije.

X.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.“

KLASA: 024-04/23-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-23-21

Rijeka, 16. veljače 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=00001&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr