SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

8.

Na temelju članka 35. stavka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 14. sjednici održanoj 15. veljače 2023., donosi

O D L U K U

o davanju suglasnosti općinskom načelniku
za provedbu postupka prestanka
društva bez likvidacije

Članak 1.

Dozvoljava se općinskom načelniku Danielu Grbiću da u svojstvu predsjednika Skupštine društva Poduzetnički centar VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski provede postupak prestanka Društva bez likvidacije.

Članak 2.

Za sve pojedinačne radnje koje se trebaju provesti u sklopu postupka iz članka 1. ove Odluke ima se primijeniti načelo solidarnosti i načelo razmjernosti.

Ova se načela posebice imaju primijeniti na naknadno utvrđene obveze, pokriće kumulativnog manjka društva, raspodjelu imovine i organizaciju čuvanja arhivske građe.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/23-01/1

URBROJ: 2170-34-02-23-165

Bribir, 15. veljače 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=91253&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr