SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
GRAD OPATIJA

9.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 25/09, 30/09- ispr., 7/13, 3/18, 5/18- ispr., 3/20 i 3/21), članka 7., stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu („Narodne novine“ broj 8/23) i točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini („Narodne novine“ broj 8/23), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 16. veljače 2023. godine donijelo je

ODLUKU

o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva
za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov
Opatija za 2023. godinu

Članak 1.

Sredstva utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini za Grad Opatiju iznose ukupno 166.606,00 eura, a rasporedit će se na slijedeći način:

I. MATERIJALNI I FINANCIJSKI

RASHODI 126.595,00 eur

1. Materijalni troškovi 107.247,00 eur

2. Financijski rashodi 1.924,00 eur

3. Prijevoz učenika 17.424,00 eur

II. RASHODI ZA TEKUĆE I

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 12.197,00 eur

IV. Za rashode za materijal, dijelove i usluge

tekućeg i investicijskog održavanja 12.197,00 eur

III. KAPITALNA ULAGANJA 27.814,00 eur

IV. Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 27.814,00 eur

IV. UKUPNO 166.606,00 eur

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke doznačavat će se na sljedeći način:

1. Materijalni i financijski rashodi, prema nastalom trošku na račun korisnika OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija (u daljnjem tekstu: Škola)

2. Troškovi prijevoza učenika (prema zakonu kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi) i to:

a) Odabranom prijevozniku prema ugovoru, na temelju računa za izvršenu uslugu za prijevoz učenika na linijama javnog prijevoza

b) Za prijevoz učenika osobnim automobilom na relaciji Vela Učka – Veprinac (zbog nemogućnosti korištenja javnog prijevoza), prema ostvarenom broju kilometara uz priznati trošak od 10% cijene goriva po kilometru, na račun Škole

3. Za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja – za hitne intervencije te za tekuće i investicijsko održavanja prema Planu škole, prema nastalom trošku na račun Škole

4. Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (kapitalna ulaganja) – prema Planu Škole, na temelju dokumentacije o provedenom postupku u skladu sa zakonom (odluka o odabiru izvoditelja prema propisima o javnoj nabavi, ugovor o radovima i drugo) te na temelju ovjerenih računa o nabavi robe i/ili ovjerenih privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove, na račun Škole.

Korisniku Školi doznačit će se sredstva na temelju ovjerenog zahtjeva i unesenog naloga u aplikaciju Nalozi proračunskih korisnika, a na osnovi stvarno nastalih rashoda.

Ravnatelj Škole odgovoran je za točnost, pravovremenost i istinitost iskazanih podataka za rashode koji se financiraju na temelju ove Odluke te za namjensko trošenje tih sredstava.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 400-08/22-01/13

UR.BROJ: 2170-12-01/01-23-4

Opatija, 16. 2. 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dino Žigulić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=10006&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr