SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
GRAD OPATIJA

8.

Na temelju članka 107 i 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22) te članka 29. Statuta Grada Opatije (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 25/09, 30/09-ispr., 7/13, 3/18, 5/18-ispr., 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 16. veljače 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o upravljanju i zaštiti nerazvrstanih cesta
na području Grada Opatije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom uređuje upravljanje, održavanje, vrste, opseg i rokove izvođenja radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta te kontrolu i nadzor nad izvođenjem tih radova, uređuje zaštitu nerazvrstanih cesta u svezi njezine uporabe.

Članak 2.

(1) Nerazvrstane ceste na području Grada Opatije (u daljnjem tekstu Grad) jesu ceste koje se koriste za promet vozilima i koje može svatko slobodno koristiti na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o cestama i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona o cestama i to posebice:

1. ceste koje povezuju područja unutar Grada,

2. terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,

3. pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina osim onih iz stavka 2. ovog članka,

4. druge ceste na području Grada.

(2) Nerazvrstanom cestom ne smatraju se kolni prilazi ili pješački prilazi koji služe pojedinom objektu i koje su izgradili vlasnici na zemljištu u svom vlasništvu ili suvlasništvu ili na tuđem zemljištu, temeljem ustanovljene služnosti (upisane u zemljišnu knjigu ili ugovora o služnosti puta) ili temeljem građevinske dozvole za izgradnju ishođene na svoje ime.

Članak 3.

(1) Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup ili na korištenje za postavljanje privremenih objekata, te reklamnih i oglasnih predmeta ako se time na ometa odvijanje prometa, sigurnosti kretanja pješaka i održavanje nerazvrstanih cesta, sukladno zakonskim propisima te općim aktima Grada kojima se uređuje način i uvjeti davanja na korištenje površina javne namjene.

(2) Grad je dužan putem nadležnih tijela pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite nerazvrstanih cesta, sprečavanja njihovog samovlasnog zauzeća, ustrojavanja evidencija i gospodarenja njima kao javnim dobrom.

II. ORGANIZACIJA I PROVEDBA POSLOVA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA

Članak 4.

(1) Upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva (u daljnjem tekstu: Odjel) nadležno je za organizaciju i provedbu poslova iz članka 1. ove Odluke.

(2) Pod poslovima upravljanja i zaštite nerazvrstanih cesta, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se naročito i:

1. njihovo građenje i rekonstrukcija,

2. njihovo održavanje,

3. poduzimanje mjera njihove zaštite vođenjem upravnih, sudskih i drugih postupaka,

4. evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstanih cesta kod nadležnog ureda za katastar i drugih nadležnih tijela,

5. upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i druge nadležne javne registre.

(3) Na mrežnoj stranici Grada objaviti će se grafički prikaz nerazvrstanih cesta s atributnim podacima.

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 5.

(1) Poslove održavanja nerazvrstanih cesta, osim poslova iz stavka 2. ovog članka obavlja pravna osobe kojoj je to povjereno ugovorom u skladu s Odlukom o komunalnim djelatnostima Grada Opatije (u daljnjem tekstu: izvođač radova održavanja).

(2) Radove na održavanju uređenih zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanoj cesti, na održavanju građevina za odvodnju (zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda), kao i održavanju javne rasvjete obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima su ti poslovi povjereni u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i općim aktom Grada kojima se uređuje način obavljanja komunalnih djelatnosti.

(3) Revizijska okna i poklopci revizijskih okana svih komunalnih i drugih instalacija i uređaja ugrađenih u nerazvrstanu cestu dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

Članak 6.

(1)Obim održavanja nerazvrstanih cesta utvrđuje se godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture koji se donosi sukladno propisima kojima je regulirano komunalno gospodarstvo, na način da se programom treba osigurati trajan, siguran i nesmetan promet, bez opasnosti za osobe i imovinu, a sve u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 7.

(1) Poslove održavanja nerazvrstanih cesta čine:

1. poslovi redovnog održavanja i

2. poslovi pojačanog (izvanrednog) održavanja

Redovno održavanje

Članak 8.

(1) Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine ili cijele godine na nerazvrstanim cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i njihove tehničke ispravnosti te sigurnosti prometa.

(2) Za održavanje nerazvrstanih cesta upotrebljava se u pravilu ista vrsta materijala od kojeg je ta površina izgrađena.

Članak 9.

(1) Pod poslove redovnog održavanja nerazvrstanih cesta razumijeva se naročito:

1. ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,

2. mjestimični popravci završnog sloja kolničke ili hodne konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena i sl., te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice, izrada asfaltnog tepiha ili druge podloge kada oštećenja ugrožavaju sigurnost prometa vozila i pješaka ili prijete daljnjim propadanjem ili oštećenjem nerazvrstane ceste ili
javno-prometne površine,

3. mjestimični popravci dijelova cestovne građevine (most, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nathodnik, galerija, pasaž, tunel, potporni i obložni zid),

4. čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina, rigola i jaraka,

5. čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za atmosfersku odvodnju na nerazvrstanoj cesti,

6. zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka nerazvrstane ceste,

7. uništenje nepoželjne vegetacije na nerazvrstanim cestama,

8. zamjena i popravljanje prometnih znakova, signalizacije i opreme,

9. uređenje bankina i pokosa,

10. održavanje svjetlosne signalizacije,

11. hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti,

12. osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba) i

13. ostali slični radovi.

Članak 10.

(1) Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti moraju se obaviti u najkraćem roku upotrebom materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste.

(2) Ukoliko popravak iz stavka 1. ovoga članka nije moguće izvesti na način predviđen stavkom 1. ovoga članka, nerazvrstana cesta mora se privremeno popraviti drugim materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu stavka 1. ovoga članka.

Članak 11.

(1) Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba), obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta te sigurnosti odvijanja prometa, te radove za sigurno kretanje pješaka.

(2) Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega i leda omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme, a za kretanje pješaka kada je očišćena od snijega i leda ili kada je hodna površina posipana materijalom koji sprječava klizanje (pijesak, sol i sl.).

(3) Održavanje cesta u zimskim uvjetima obavlja se prema prioritetima i na način utvrđen planom rada zimske službe kojeg donosi izvođač radova održavanja kojem je povjereno održavanje nerazvrstanih cesta uz suglasnost Odjela i koordinaciju s Hrvatskim cestama i Županijskom upravom za ceste za njihove ceste na području Grada Opatije. Suglasnost Odjela potrebno je zatražiti najkasnije do 15. listopada tekuće godine za predstojeći zimski period.

Članak 12.

(1) Pod radovima održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima razumijevaju se:

1. pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,

2. čišćenje snijega sa kolnika i pločnika te održavanje prometne signalizacije sukladno programu,

3. uklanjanje posutog pijeska,

4. osiguranje odvodnje kolnika,

5. uklanjanje vozila s kolnika ceste,

6. postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa i zatvaranja dijela ceste i

7. čišćenje nogostupa i pješačkih površina predviđenih planom zimske službe.

Pojačano (izvanredno) održavanje

Članak 13.

(1) Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta čine povremeni radovi koji se obavljaju radi poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

(2) Radovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta jesu:

1. obnavljanje, zamjena i pojačanje donjeg stroja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega nerazvrstane ceste odnosno hodne površine,

2. obnavljanje i zamjena završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega nerazvrstane ceste i hodne površine,

3. sanacija odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,

4. zamjena i veći popravak dijelova cestovne ili javno-prometne građevine (most, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nathodnik, galerija, prolaz, tunel),

5. poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina,

6. ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije,

7. korekcija prometno-tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i povećanja propusne moći i

8. dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme cesta kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa.

IV. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 14.

(1) Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i koji se donosi sukladno propisima kojima je regulirano komunalno gospodarstvo.

Članak 15.

(1) Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u smislu ove Odluke obuhvaćaju:

1. građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,

2. projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,

3. stručnu ocjenu studija i projekata,

4. ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevina po posebnom propisu,

5. izmještanje komunalne i druge infrastrukture,

6. radove izgradnje,

7. stručni nadzora gradnje,

8. organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje,

9. investicijski nadzor nad provođenjem projekta i

10. reviziju projekta u odnosu na osnovne uvjete kojima nerazvrstana cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

Članak 16.

(1) Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja, unutar građevine nerazvrstane ceste i, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.

(2) Troškove izrade tehničke dokumentacije, te troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.

V. MJERE ZAŠTITE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 17.

(1) Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za promet vozila i pješaka, a u druge svrhe samo u slučajevima na način i pod uvjetima propisanim zakonom i ovom Odlukom.

(2) Radi zaštite nerazvrstanih cesta na njima je zabranjeno:

1. oštećivati, uklanjati, premještati, zakrivati ili na bilo koji način mijenjati postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu i cestovne uređaje ,

2. trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način zauzimati nerazvrstanu cestu, osim ako se ista zauzima u poslovima redovnog ili izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta ili infrastrukture ugrađene u njih ili se radi o ugradnji odnosno izgradnji komunalne infrastrukture,

3. dovoditi oborinske vode, otpadne vode ili druge tekućine s okolnih zgrada i njihovih okućnica ili okolnih zemljišta,

4. sprječavati otjecanje vode s nerazvrstanih cesta,

5. spuštati po pokosu nasipa ili usjeka kamen, stabla te druge predmete i materijal,

6. vući stabla, dijelove stabala i drugi materijal ili predmete,

7. puštati domaće životinje bez nadzora, napajati životinje uz njih ili vršiti ispašu ili graditi pojilišta na cestovnom zemljištu,

8. postavljati ograde, saditi živicu, drveće i druge nasade,

9. odlagati drvenu masu, ostale materijale ili druge predmete,

10. postavljati nadgrobne ploče i ostala spomen obilježja,

11. rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili ih na drugi način onečišćavati,

12. odlagati snijeg i led iz okućnica i drugih zemljišta koja ne čine cestu odnosno javno-prometnu površinu,

13. obavljati izvanredni prijevoz i vršiti prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste,

14. izvoditi radove priključka na nerazvrstanu cestu,

15. prekopavati nerazvrstane ceste, osim ako se prekopavanje odnosi na poslove redovnog ili izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta ili infrastrukture ugrađene u njih ili se radi o ugradnji odnosno izgradnji komunalne infrastrukture,

16. obavljati druge radnje koje mogu oštetiti javnu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

(3) Pravna osoba iz članka 5. ove Odluke mora bez odgode, odmah nakon saznanja, s nerazvrstane ceste ukloniti sve zapreke ili druge posljedice zabranjenih radnji iz stavka 2. ovog članka koje bi mogle oštetiti istu, ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.

(4) Ako pravna osoba iz članka 5. ove Odluke ne može zapreku ukloniti odmah ili sanirati nastalo opasno mjesto, do uklanjanja zapreke i sanacije opasnog mjesta mora taj dio nerazvrstane ceste osigurati propisanom prometnom signalizacijom, te o zapreci i nastalim oštećenjima bez odgode obavijestiti Odjel.

(5) Ukoliko radnjama iz stavka 2. ovog članka nastupe oštećenja nerazvrstane ceste štetnik ili osoba koja odgovara za štetnika je dužna nadoknaditi troškove sanacije štete u punom iznosu po računu izvoditelja radova održavanja.

(6) Odredba stavka 2.ovog članka, koja se odnosi na izvanredni prijevoz i prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste, ne primjenjuje se na:

1. komunalne i druge službe i osobe koje obavljaju poslove redovnog održavanja nerazvrstanih cesta, infrastrukture ugrađene u njih ili ugradnju infrastrukture,

2. skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

3. prijevoz tj. opskrbu goriva (nafta, plin, drva, peleti i dr.) za potrebe domaćinstava i gospodarskih subjekata, dopremu namještaja i kućanskih aparata, te za opskrbu gospodarskih objekata (trgovine, ugostiteljski objekti, objekti smještaja), pod uvjetom da ukupna masa vozila kojim se vrši dovoz ne prelazi 18 tona.

Članak 18.

(1) Vlasnici te pravni ovlaštenici nekretnine tj. zemljišta koje graniči s nerazvrstanim cestama dužni su:

1. uklanjati nanose zemlje i šljunka s istih ukoliko su oni naneseni s površine zemljišta vlasnika ili pravnog ovlaštenika,

2. uređivati, održavati i po potrebi uklanjati živice, grmlje, drveće i drugo raslinje koje sprječava preglednost, prozračivanje, sušenje te nesmetano korištenje nerazvrstane ceste.

Članak 19.

(1) Iznimno od odredbe članka 17. stavak 2. ove Odluke, nerazvrstane ceste mogu se, uz odobrenje Odjela, koristiti za:

1. obavljanje izvanrednog prijevoza

2. prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste,

3. izvođenje radova priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu,

4. zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i sl.,

5. prekopavanja nerazvrstane ceste radi popravka ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja, te radi priključenja na te instalacije i uređaje.

(2) Korištenje nerazvrstane ceste iz stavka 1. odobrava se rješenjem na osnovi pisanog zahtjeva pravne ili fizičke osobe te uz odgovarajuće instrumente osiguranja u skladu sa odredbama ove Odluke, ovisno o vrsti korištenja.

(3) Prihvatljivi instrumenti osiguranja troškova sanacije oštećenja na nerazvrstanoj cesti mogu biti: ispravno ispunjena zadužnica ili bjanko zadužnica, neopoziva bankarska garancija ili novčani polog na računu Grada Opatije.

(4) Sredstvima osiguranja troškova sanacije oštećenja na nerazvrstanoj cesti mora biti osiguran iznos od najmanje 30% troškova obnove kolnika dionice koja je predmet prekomjerne uporabe.

(5) Ukoliko je predmet prekomjerne uporabe dionica nerazvrstane ceste koja je novo izgrađena, rekonstruirana ili je izgrađen novi kolnički zastor u vremenskom periodu kraćem od 5 godina, dostavljenim instrumentima osiguranja mora biti osiguran iznos od najmanje 100% troškova obnove kolnika dionice.

(6) Troškove osiguranja sanacije oštećenja na nerazvrstanoj cesti do iznosa od 30.000,00 EUR-a dozvoljeno je osigurati zadužnicama ili bjanko zadužnicama.

(7) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka neće se izdati:

1. ukoliko vlasnik ili investitor nekretnine u svezi koje se podnosi zahtjev ili izvođač radova imaju prema Gradu Opatiji nepodmirenih dospjelih novčanih ili nenovčanih obveza po bilo kojem osnovu,

2. ukoliko vlasnik nekretnine ili investitor nije u cijelosti podmirio komunalni doprinos utvrđen za gradnju građevine u svezi koje podnosi zahtjev, odnosno u slučaju kada je rješenjem o komunalnom doprinosu dozvoljena obročna otplata, a nisu u cijelosti plaćeni obroci koji po rješenju dospijevaju do dana podnošenja zahtjeva,

3. ukoliko se zahtjev odnosi na vremenski period kada je po posebnoj odluci Grada određena privremena zabrana izvođenja građevinskih radova ili se zahtjev odnosi na dionicu na kojoj se u to vrijeme održavaju manifestacije od značaja za Grad,

4. ukoliko uz zahtjev nije dostavljena sva propisana dokumentacija uključujući i propisana sredstva osiguranja

Izvanredni prijevoz

Članak 20.

(1) Za obavljanje izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti obvezno se podnosi pisani zahtjev koji sadrži:

1. naziv/ime, adresa i OIB podnositelja zahtjeva

2. naziv/ime, adresa i OIB prijevoznika koji će obavljati prijevoz, ukoliko isti nije ujedno podnositelj zahtjeva

3. naziv nerazvrstane ceste (ulice) ili cesta po kojima će se obavljati prijevoz sa naznakom dionice,

4. najveće dopušteno opterećenje ceste te najveća ukupna masa vozila sa uključenom masom tereta koji se prevozi,

5. detaljan opis tereta sa obrazloženjem opravdanosti izvanrednog prijevoza,

6. reg. oznaka vozila s kojim će se obavljati izvanredni
prijevoz

7. datum i vrijeme obavljanja izvanrednog prijevoza

(2) Zahtjev iz stavka 2.ovog članka se podnosi najkasnije 7 (sedam) dana prije datuma obavljanja izvanrednog prijevoza.

(3) Stavci 1-3. ovog članka ne odnose se na izvanredne prijevoze na nerazvrstanoj cesti koji su povezani sa izvođenjem građevinskih radova na izgradnji komunalne infrastrukture i druge javne infrastrukture kod kojih je investitor Grad ili trgovačka društva u vlasništvu Grada.

Članak 21.

(1) Na temelju podnesenog urednog zahtjeva iz članka 20. ove Odluke u slučaju da su ispunjeni svi uvjeti propisani ovom Odlukom, Odjel izdaje rješenje kojim se odobrava izvanredni prijevoz na nerazvrstanim cestama, određuje visina naknade i rokovi plaćanja iste, propisuje obveza naknade nastale štete te uvjete sanacije štete nastale na nerazvrstanoj cesti i druge mjere zaštite nerazvrstane ceste. Rješenje se objavljuje na mrežnim stranicama Grada Opatije unutar tri dana od izdavanja istog.

(2) Osiguranje mjera za zaštitu nerazvrstane ceste i sanaciju šteta na njima obuhvaća:

1. utvrđivanje stanja nerazvrstane ceste prije i nakon završetka izvanrednog prijevoza (zapisnički, uz foto ili video dokumentiranje stanja),

2. propisivanje obveze da osoba na koju je rješenje iz stavka 1. izdano, po završetku izvanrednog prijevoza, sanira sva nastala oštećenja na nerazvrstanoj cesti, propisivanje roka te sanacije, te utvrđenje da će u slučaju da osoba za koju je rješenje iz stavka 1.ovog članka izdano ne sanira štete, isto na teret te osobe učiniti Grad,

3. propisivanje obveze da se štetu na nerazvrstanoj cesti može sanirati samo prema troškovniku i na način prethodno odobren po Odjelu te uz nadzor samog Odjela,

4. druge mjere koje se procijene potrebnim vezano uz specifičnosti pojedinog zahtjeva i konkretnog stanja prometnice.

(3) Troškovi sanacije nerazvrstane ceste, za potrebe određivanja sredstava osiguranja iz članka 19. stavaka 3., 4., 5. i 6. ove Odluke, procjenjuju se prema troškovniku izrađenom po pravnoj osobi kojoj su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta iz članka 5.ove Odluke.

(4) Prije izdavanja rješenja, podnositelj zahtjev dužan je dostaviti jedno od sredstava osiguranja iz članka 19. stavak 3. ove Odluke za troškove sanacije nerazvrstane ceste koje mogu nastati izvanrednim prijevozom.

(5) Izvanredni prijevoz može se obaviti temeljem izvršnog rješenja iz stavka 1.ovog članka te nakon što su u cijelosti podmireni svi troškovi izdavanja rješenja te obračunate naknade, osim u slučajevima ako je rješenjem određen drugi rok za plaćanje troškova i naknade.

(6) U slučaju iz članka 20.stavka 4. Odjel izdaje posebno rješenje kojim se odobrava izvanredni prijevoz ili se odobrenje daje u sklopu Ugovora o izvođenju radova.

Članak 22.

(1) Odjel će rješenjem odbiti zahtjev za izvanredni prijevoz u slučaju da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 19.stavka 7. ove Odluke.

(2) Odjel može rješenjem odbiti zahtjev za izvanredni prijevoz u slučaju procjene da će izvanrednim prijevozom nerazvrstana cesta biti oštećena u tolikoj mjeri da bi postala neprimjerena za promet (vozila i pješaka) ili bi zbog prometovanja teških vozila po njoj bila ugrožena sigurnost drugih učesnika u prometu (vozila, vozača, pješaka, putnika) ili je izvjesno da bi bila oštećena komunalna i druga infrastruktura u njenom trupu ili uz nju ili bi bio onemogućen pristup vozilima hitnih i interventnih službi i sl.

(3) Odjel će rješenjem odbaciti zahtjev ukoliko podnositelj nije dostavio sredstva osiguranja u roku od 7 (dana) od dana poziva za dostavom istih.

(4) Odjel će rješenjem odbaciti zahtjev za izvanredni prijevoz ukoliko podnositelj ne dopuni nepotpun zahtjev za izdavanje odobrenja niti u ostavljenom roku od dana poziva Odjela za nadopunu zahtjeva.

Članak 23.

(1) U slučaju da je za istu dionicu nerazvrstane ceste istovremeno izdano više rješenja kojima je dozvoljen izvanredni prijevoz svaka osoba za koju je rješenje izdano odgovara za dio štete koji odgovara omjeru prevezenog tereta koji se prevozi uvećan za masu praznog vozila.

(2) Ukoliko za vrijeme trajanja izvanrednog prijevoza nastanu oštećenja koja predstavljaju opasnost za sigurnost i imovinu sudionika u prometu ili koja otežavaju redovni promet tom dionicom, osoba kojoj je rješenjem odobren izvanredni prijevoz dužna je po nalogu Odjela izvršiti popravak udarnih rupa, oštećenja i drugih opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti u roku koji odredi Odjel i to upotrebom materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste. Na ovu odredbu primjenjuju se pravila o odgovornosti, odnosno podijeli odgovornosti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 24.

(1) Za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti plaća se naknada u iznosu od 70,00 EUR-a po prijevozu.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka ne plaća se za izvanredni prijevoz koji je povezan sa izvođenjem građevinskih radova na izgradnji komunalne infrastrukture i druge javne infrastrukture kod kojih je investitor Grad ili trgovačka društva u vlasništvu Grada.

(3) Naknada iz stavka 1. plaća se i u slučaju izvanrednog prijevoza izvršenog bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 21. ove Odluke, temeljem rješenja koje donosi Odjel po službenoj dužnosti.

Prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste

Članak 25.

(1) Za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste obvezno se podnosi pisani zahtjev za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste koji sadrži:

1. naziv/ime, adresa i OIB podnositelja zahtjeva

2. naziv/ime adresa i OIB investitora za kojeg se obavlja prekomjerna uporaba nerazvrstanih cesta, ukoliko isti nije ujedno podnositelj zahtjeva

3. naziv/ime, adresa i OIB izvođača radova ukoliko isti nije ujedno podnositelj zahtjeva

4. naziv/ime, adresa i OIB prijevoznika koji će obavljati prijevoz, ukoliko isti nije ujedno podnositelj zahtjeva

5. naznaku katastarske čestice i adrese objekta na kojoj se obavljaju radovi u čijoj je funkciji dovoz i odvoz materijala ili dr. koji predstavlja prekomjernu uporabu ceste,

6. naziv nerazvrstane ceste ili cesta po kojima će se obavljati prijevoz,

7. najveće dopušteno opterećenje ceste te najveća ukupna masa vozila koja bi po toj cesti prometovala,

8. detaljno naznačenu svrhu prijevoza te količine tereta koje će se prevoziti:

- tip radnog stroja gusjeničar i preslika pločice, za radni stroj - točkaša preslika prometne dozvole, ili tip teretnog vozila i preslika prometne dozvole vozila koje doprema radni stroj drugi uređaj (ako se radi o prijevozu radnih strojeva),

- iskopi – količina materijala u m3, i broj očekivanih prijevoza

- mjesto deponiranja materijala iz iskopa,

- dovoz betona – mikserima – količina u m3 i broj očekivanih prijevoza i

- dovoz ostalog materijala – količina u m3 i broj očekivanih prijevoza

(2) Uz zahtjev se prilaže preslika pravomoćne građevinske dozvole (ili drugi propisani akt za zahvat u prostoru) i prometno rješenje ukoliko je radi obavljanja prijevoza potrebno izvršiti preusmjeravanje prometa ili uspostaviti privremenu regulaciju prometa.

(3) Stavak 1. ovog članka ne odnosi se na prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste koja je povezana sa izvođenjem građevinskih radova na izgradnji komunalne infrastrukture i druge javne infrastrukture kod kojih je investitor Grad ili trgovačka društva u vlasništvu Grada.

Članak 26.

(1) Prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste s postavljenim prometnim znakom i ograničenjem do 3,5 tona za promet vozila može se odobriti za:

1. dvoosovinska vozila i radne strojeve koji su registrirani za cestovni promet najviše ukupne mase do 20 tona te

2. mikser za beton i pumpe za beton koji mogu biti troosovinska vozila najviše ukupne mase do 26 tona.

(2) Iznimno, od stavka 1. ovog članka prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste može se odobriti i za promet vozila iznad ograničenja iz stavka 1.ovog članka:

- ako se radi o dionici nerazvrstane ceste koja predstavlja jedini mogući prometni pravac do lokacije gradilišta, a čiji kolnik ima prosječnu širinu od 4m te uzdužni nagib do najviše 12%

- ako se radi o dionici nerazvrstane ceste koja predstavlja jedini mogući prometni pravac do lokacije gradilišta čiji kolnik do lokacije gradilišta ima prosječnu širinu užu od 4m, a čiji uzdužni nagib ne prelazi 8%.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka Odjel može izdavanje odobrenja uvjetovati izradom prometnog rješenja radi reguliranja prometa za vrijeme trajanja prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste.

(4) Radni strojevi gusjeničari mogu se dovoziti na gradilište primjenom uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovog članka, ali isključivo pod uvjetom da se isti mogu izravno s teretnog vozila kojim se prevoze iskrcati na gradilište, odnosno na nekretninu na kojoj se planiraju izvoditi radovi, bez prava prometovanja nerazvrstanim cestama na vlastiti pogon. Iznimno, radni strojevi gusjeničari mogu se dovoziti na gradilište na način da se odobri prometovanje nerazvrstanim cestama na vlastiti pogon uz obvezu prethodne uspostave privremene prometne regulacije i uz primjenu mjera zaštite ceste na način da gusjeničari primjene zaštitne obloge na gusjenicama radnog stroja kumulativno uz djelotvorne zaštitne obloge ceste (auto-gume u dostatnom broju ili druge obloge) te uz isključivu prethodnu najavu i prisutnost komunalnog redara za vrijeme takvog prometovanja radnog stroja gusjeničara.

Članak 27.

(1) Na temelju podnesenog urednog zahtjeva iz članka 25. u slučaju da su ispunjeni svi uvjeti propisani ovom Odlukom, Odjel izdaje rješenje kojim se odobrava prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste, određuje visina naknade, propisuje obveza naknade nastale štete te uvjete sanacije štete nastale na nerazvrstanoj cesti i druge mjere zaštite nerazvrstane ceste.

(2) Osiguranje mjera za zaštitu nerazvrstane ceste i sanaciju šteta na njima obuhvaća:

1. utvrđivanje stanja nerazvrstane ceste prije i nakon završetka odobrenih aktivnosti iz stavka 1. ovog članka (zapisnički, uz foto ili video dokumentiranje stanja),

2. propisivanje obveze da osoba na koju je rješenje iz stavka 1. izdano, po prestanku odobrenih radova i aktivnosti, sanira sva nastala oštećenja na nerazvrstanoj cesti, propisivanje roka te sanacije, te utvrđenje da će u slučaju da osoba za koju je rješenje iz stavka 1.ovog članka izdano ne sanira štete, isto na teret te osobe učiniti Grad Opatija,

3. propisivanje obveze da se štetu na nerazvrstanoj cesti može sanirati samo prema troškovniku i na način prethodno odobren po Odjelu te uz nadzor samog Odjela,

4. osiguranje troškova sanacije oštećenja na nerazvrstanoj cesti uzimanjem odgovarajućih sredstava osiguranja prethodno izdavanju rješenja

5. druge mjere koje se procijene potrebnim vezano uz specifičnosti pojedinog zahtjeva i konkretnog stanja prometnice.

(3) Troškovi sanacije nerazvrstane ceste, za potrebe određivanja sredstava osiguranja iz članka 19. stavaka 3., 4., 5. i 6. ove Odluke, procjenjuju se prema troškovniku izrađenom po pravnoj osobi kojoj su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta iz članka 5.ove Odluke.

(4) Za obveze iz rješenja solidarno odgovaraju svi sudionici radi koje je odobrena prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste, navedeni u zahtjevu iz članka 25. ove Odluke.

(5) Prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste može započeti temeljem izvršnog rješenja iz stavka 1.ovog članka te nakon što su u cijelosti podmireni svi troškovi izdavanja rješenja te obračunate naknade, osim u slučajevima ako je rješenjem određen drugi rok za plaćanje troškova i naknade.

(6) U slučaju iz članka 25. stavka 3. Odjel izdaje posebno rješenje kojim se odobrava prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste ili se odobrenje daje u sklopu Ugovora o izvođenju radova.

Članak 28.

(1) Prije izdavanja rješenja iz članka 27. stavka 1. ove Odluke, na poziv Odjela, podnositelj zahtjev dužan je dostaviti jedno od sredstava osiguranja iz članka 19. stavak 3. ove Odluke za troškove sanacije nerazvrstane ceste koje mogu nastati prekomjernom uporabom, a prema procjeni iz članka 27. stavka 3.ove Odluke.

(2) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, za jednokratne dopreme ili otpreme materijala, koje se mogu izvršiti teretnim vozilom kod kojeg ukupna masa ne prelazi 18 tona, rješenjem se može odobriti prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste bez obveze podnošenja sredstava osiguranja troškova sanacije oštećenja na nerazvrstanoj cesti.

(3) Stavci 1 i 2. ovog članka ne odnose se na prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste koja je povezana sa izvođenjem građevinskih radova na izgradnji komunalne infrastrukture i druge javne infrastrukture kod kojih je investitor Grad ili trgovačka društva u vlasništvu Grada.

Članak 29.

(1) Odjel će rješenjem odbiti zahtjev za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste u slučaju da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 19.stavka 7. ove Odluke

(2) Odjel može rješenjem odbiti zahtjev za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste u slučaju procjene da će prekomjernom uporabom nerazvrstana cesta biti oštećena u tolikoj mjeri da bi postala neprimjerena za promet (vozila i pješaka) ili bi zbog prometovanja teških vozila po njoj bila ugrožena sigurnost drugih učesnika u prometu (vozila, vozača, pješaka, putnika) ili je izvjesno da bi bila oštećena komunalna i druga infrastruktura u njenom trupu ili uz nju ili bi bio onemogućen pristup vozilima hitnih i interventnih službi i sl.

(3) Odjel će rješenjem odbaciti zahtjev za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste ukoliko podnositelj ne dopuni nepotpun zahtjev za izdavanje odobrenja niti u ostavljenom roku od dana poziva Odjela za nadopunom zahtjeva.

Članak 30.

(1) Za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste plaća se naknada koja se utvrđuje kao zbroj iznosa naknade po količini tereta i iznosa naknade po težini praznog vozila, pri čemu naknada po količini tereta iznosi 2,00 EUR-a /m3 tereta (15,00 kn/m3) koji se prevozi, a naknada po težini praznog vozila iznosi 2,00 EUR-a /t (15,00 kn/t).

(2) Pod teretom se smatra količina materijala iskopa kojeg je potrebno odvesti i materijala koji se doprema na gradilište radi ugradnje u objekt, a koje količine se u metrima kubnim utvrđuju po glavnom projektu građevine, pripadajućem troškovniku ili drugom odgovarajućem dokumentu. Ako teret predstavlja radni ili drugi stroj ili uređaj koji se dovozi ili odvozi s gradilišta, tada će se računati masa tog radnog ili drugog stroja ili uređaja.

(3) Izuzetno od odredbe stavka 1. članka, za jednokratne dopreme ili otpreme materijala koje se mogu izvršiti teretnim vozilom čija ukupna masa ne prelazi 18 tona naknada iznosi 50,00 EUR-a po prijevozu.

(4) Naknada iz stavaka 1. i 3. ovog članka ne plaća se za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste koja je povezana sa izvođenjem građevinskih radova na izgradnji komunalne infrastrukture i druge javne infrastrukture kod kojih je investitor Grad ili trgovačka društva u vlasništvu Grada ili u slučajevima građevinskih radova na infrastrukturi za prijenos električne energije i elektroničke komunikacije.

(5) Naknada iz stavaka 1. i 3. ne plaća se i u slučajevima kada se prijevoz obavlja vozilima ukupne mase manja ili jednaka 7,5 tona.

Članak 31.

(1) Naknada iz članka 30. ove Odluke plaća se i u slučaju prekomjernog opterećenja nerazvrstane ceste bez odobrenja ili suprotno odobrenju, temeljem rješenja Odjela.

(2) Naknada iz stavka 1.ovog članka plaća se na temelju podataka utvrđenog u postupku nadzora ili temeljem drugih podataka utvrđenih u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja.

(3) U slučaju da u postupku nadzora ili u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja nije bilo moguće utvrditi parametre za obračun naknade, naknada se utvrđuje procjenom.

(4) U slučaju da je prekomjernim opterećenjem nerazvrstane ceste bez odobrenja nastala šteta na nerazvrstanoj cesti, rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se i obveza naknade nastale štete te uvjete sanacije štete nastale na nerazvrstanoj cesti.

(5) Rješenje iz stavka 1.ovog članka donosi Odjel po službenoj dužnosti.

Članak 32.

(1) U slučaju da je za istu dionicu nerazvrstane ceste istovremeno izdano više rješenja kojima je odobrena prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste, svaka osoba za koju je rješenje izdano odgovara za dio štete koji odgovara omjeru prevezenog tereta koji se prevozi uvećan za masu praznog vozila.

(2) Ukoliko za vrijeme trajanja prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste nastanu oštećenja koja predstavljaju opasnost za sigurnost i imovinu sudionika u prometu ili koja otežavaju redovni promet tom dionicom, osoba kojoj je rješenjem izvanredni prijevoz ili prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste dozvoljena, dužna je po nalogu Odjela izvršiti popravak udarnih jama, oštećenja i drugih opasnih mjesta na nerazvrstanoj u roku koji odredi Odjel i to upotrebom materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste. Na ovu odredbu primjenjuju se pravila o odgovornosti, odnosno podijeli odgovornosti iz stavka 1. ovog članka.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu

Članak 33.

(1) Odjel može rješenjem, a na temelju pisanog zahtjeva, odobriti izvođenje priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu uz propisivanje:

1. uvjeta, vremena i načina izvedbe priključka ili prilaza za nove građevine sukladno tehničkoj dokumentaciji (pravomoćnoj građevinskoj dozvoli za izgradnju objekta i sl.), a za priključke postojećih građevina sukladno projektu priključka tih građevina,

2. mjera sanacije nerazvrstane ceste,

3. uspostave privremene regulacije prometa u skladu s prometnim rješenjem ukoliko je ono potrebno zbog preusmjeravanja ili privremene regulacije prometa tijekom izvođenja radova priključka ili prilaza.

(2) U zahtjevu za izdavanje odobrenja mora biti naveden:

1. naziv/ime , adresa i OIB vlasnika nekretnine, odnosno investitora,

2. katastarska čestica s koje se izvodi priključak,

3. naziv nerazvrstane ceste na koju se priključak spaja,

4. naziv/ime , adresa i OIB izvođača radova i

5. vremensko razdoblje u kojemu će priključak biti izveden.

(3) Uz zahtjev se prilaže preslika pravomoćne građevinske dozvole ili druge tehničke dokumentacije potrebne za zahvat u prostoru te prometno rješenje ukoliko je radi izgradnje priključka ili prilaza potrebno izvršiti preusmjeravanje prometa ili uspostaviti privremenu regulaciju prometa. Ukoliko se radovi izvode na području zaštićenih kulturnih cjelina, zahtjevu je potrebno priložiti i akt prema posebnom propisu koji regulira tu materiju.

(4) Prije izdavanja rješenja, na poziv Odjela, podnositelj zahtjev dužan je dostaviti jedno od sredstava osiguranja iz članka 19. stavaka 2.-6. ove Odluke za troškove sanacije nerazvrstane ceste koje mogu nastati izvođenjem radova na priključku i prilazu na nerazvrstanu cestu.

(5) Za izdavanje rješenja iz stavka 1.ovog članka plaća se naknada u visini od 50,00 EUR-a po podnesenom zahtjevu.

(6) Odredbe stavka 1. do 5. ovog članka ne primjenjuju se u slučaju da se uvjeti priključenja građevine utvrđuju u postupku ishođenja akata za građenje sukladno propisima kojima se uređuje građenje.

(7) Stavci 1-5. ovog članka ne odnose se na priključak i prilaz na nerazvrstanim cestu koji su povezani sa izvođenjem građevinskih radova na izgradnji komunalne infrastrukture i druge javne infrastrukture kod kojih je investitor Grad ili trgovačka društva u vlasništvu Grada.

Članak 34.

(1) Troškove izgradnje priključka ili prilaza kao i troškove sanacije nerazvrstane ceste oštećene tijekom izgradnje priključka ili prilaza u cijelosti snosi vlasnik nekretnine, investitor ili izvođač.

(2) Atmosferske vode s priključaka i prilaza ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu, a ukoliko nagib priključaka pada prema cesti na spoju zemljišta za koje se radi priključak i zemljišta nerazvrstane ceste mora postojati rigol kojim će se atmosferske vode zbrinjavati upojnim bunarom ili na drugi način na zemljištu za koji se izrađuje priključak.

Članak 35.

(1) Odjel će rješenjem odbiti zahtjev za priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu u slučaju da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 19.stavak 7. ove Odluke

(2) Odjel može rješenjem odbiti zahtjev za priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu u slučaju da traženi priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu nije optimalno postavljen i da može biti izveden na način da u manjoj mjeri ograničava kasniji promet vozila po nerazvrstanoj cesti odnosno promet pješaka ili na način da izbjegne potrebu prelaganja komunalne infrastrukture, ukidanje označenih parkirnih mjesta i dr.,

(3) Odjel će rješenjem odbaciti zahtjev za priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu ukoliko podnositelj ne dopuni nepotpun zahtjev za izdavanje odobrenja niti u ostavljenom roku od dana poziva za nadopunom.

Zauzimanje nerazvrstane ceste

Članak 36.

(1) Odjel može rješenjem, a na temelju pisanog zahtjeva, odobriti zauzimanje dijela nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja radova, odlaganja materijala radi gradnje i sl. (u daljnjem tekstu: privremeno zauzimanje) uz uvjet da se ostatak površine nerazvrstane ceste može koristiti za promet vozila i pješaka ili da je odvijanje prometa omogućeno primjerenim alternativnim pravcem te da zauzeta površina bude ograđena ili na drugi vidljivi način odijeljena od dijela površine koji se i dalje koristi za promet.

(2) Zahtjev za privremeno zauzimanje nerazvrstane ceste sadrži:

1. naziv/ime , adresa i OIB investitora za kojeg je to zauzimanje potrebno,

2. naziv/ime , adresa i OIB izvođača radova koji će koristiti traženu površinu,

3. naznaku katastarske čestice i adrese objekta na kojem se obavljaju radovi u čijoj je funkciji privremeno zauzimanje,

4. naznaku dovoza i odvoza materijala ako postoji,

5. naznaku razloga radi kojih je potrebno privremeno zauzimanje, vremensko razdoblje za koje se traži zauzimanje, te iskaz površine za koju se podnosi zahtjev i

6. grafiku katastarske čestice na katastarskom planu s označenim dijelom površine kojeg se želi privremeno koristiti i razdoblje korištenja

7. prometno rješenje u slučaju ako je potrebno preusmjeravanje i preregulacija prometa.

(3) Uz zahtjev za privremeno zauzimanje radi izgradnje ili rekonstrukciju građevine za koju je potrebna građevna dozvola prilaže se i preslika pravomoćne građevne dozvole ili drugog akta za zahvat u prostoru ako je potreban. Ukoliko se radovi izvode na području zaštićenih kulturnih cjelina, zahtjevu je potrebno priložiti i akt prema posebnom propisu koji regulira tu materiju.

(4) Uz zahtjev se dostavlja i prometno rješenje ako je zbog izvođenja radova potrebna preregulacija prometa, naizmjenično propuštanje vozila kroz jednu voznu traku i sl.

(5) Za izdavanje rješenja iz stavka 1.ovog članka plaća se naknada u visini od 50,00 EUR-a po podnesenom zahtjevu.

Članak 37.

(1) Odjel će rješenjem odbiti zahtjev za zauzimanje nerazvrstane ceste u slučaju da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 19.stavak 7. ove Odluke.

(2) Odjel može rješenjem odbiti zahtjev za zauzimanje nerazvrstane ceste u slučaju da će privremenim zauzimanjem nerazvrstane ceste nastati ugroze opisane u prethodnom stavku ili bi zbog tog zauzimanja bio onemogućen pristup objektima uz nju bez odgovarajućih primjerenih alternativnih rješenja ili po stavu Odjela podnositelj zahtjeva organizaciju gradilišta može riješiti na drugi način bez zauzimanja nerazvrstane ceste

(3) Odjel će rješenjem odbaciti zahtjev za zauzimanje nerazvrstane ceste ukoliko podnositelj ne dopuni nepotpun zahtjev za izdavanje odobrenja niti u ostavljenom roku od dana poziva za nadopunom.

Članak 38.

(1) Za zauzimanje nerazvrstane ceste iz članka 36. plaća se porez prema Odluci o porezima Grada Opatije prema zauzetoj površini nerazvrstane ceste.

(2) U slučaju da je zauzimanjem dijela nerazvrstane ceste bez rješenja iz članka 36. ove Odluke ili suprotno rješenju iz članka 36. ove Odluke, nastala šteta na nerazvrstanoj cesti, rješenjem se utvrđuje obveza naknade nastale štete te uvjete sanacije štete nastale na nerazvrstanoj cesti.

(3) Rješenje iz stavka 2.ovog članka donosi Odjel po službenoj dužnosti.

Prekopavanje nerazvrstane ceste

Članak 39.

(1) Odjel može rješenjem odobriti prekopavanje nerazvrstanih cesta kada je to potrebno radi izvođenja radova na popravcima ili ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje, na način da rješenjem odredi mjesto i vrijeme izvođenje radova, privremenu regulaciju prometa tijekom radova, način i uvjete izvođenja radova, način sanacije prekopanog dijela ceste, mjere zaštite drugih površina i sudionika u prometu i druge bitne elemente koji utječu na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja.

(2) Odjel može izdavanje rješenja uvjetovati prethodnom dostavom sredstava osiguranja troškova za dovođenje nerazvrstane ceste u prvobitno stanje.

(3) Prekopavanje je izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti koji se sastoje od razbijanja i uklanjanja kolničke konstrukcije, iskopa materijala iz temeljnog tla ili iz nasipa, uklanjanje odnosno postavljanje vodova, nasipavanje i zbijanje nasutog materijala te obnove kolničke konstrukcije nakon nasipavanja.

(4) Prekopavanje novoizgrađene, rekonstruirane nerazvrstane ceste ili nerazvrstane ceste na kojoj je izgrađen novi kolnički zastor u roku od 5 godina od izvedenih radova moguće je iznimno pod uvjetom da investitor ili izvođač radova obnovi kolničku/hodnu konstrukciju u punoj širini konstrukcije u zoni prekopavanja.

(5) Izvođač radova na prekapanju nerazvrstanih cesta mogu biti izvođač radova održavanja kojem je Grad povjerio poslove održavanja iz članka 5. stavka 1. ove Odluke, odnosno izvođač upravljača komunalne i druge infrastrukture radi koje se prekapanje izvodi.

(6) Za izdavanje rješenja iz stavka 1.ovog članka plaća se naknada u visini od 50,00 EUR-a po podnesenom zahtjevu.

Članak 40.

(1) Odjel će rješenjem odbiti zahtjev za prekopavanje nerazvrstane ceste u slučaju da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 19.stavak 7. ove Odluke

(2) Odjel može rješenjem odbiti zahtjev za prekopavanje nerazvrstane ceste u slučaju da traženo prekopavanje nerazvrstane ceste iziskuje neprimjereno visoke troškove ili da će dovesti do većih oštećenja ugrađene infrastrukture a koji troškovi se mogu izbjeći izmjenom tehničkog rješenja.

(3) Odjel će rješenjem odbaciti zahtjev za prekopavanje nerazvrstane ceste ukoliko podnositelj ne dopuni nepotpun zahtjev za izdavanje odobrenja niti u ostavljenom roku od dana poziva za nadopunom.

Članak 41.

Za zauzimanje javne površine u svrhu prekopavanja nerazvrstane ceste plaća se porez sukladno Odluci o porezima Grada Opatije, prema zauzetoj površini nerazvrstane ceste.

Članak 42.

(1) Vrijeme izvođenja prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao vrijeme u kojem će izvođenje radova u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa.

(2) Radovi na prekopavanju kolnika ako se on presijeca po širini moraju se izvoditi u etapama tako da dio kolnika bude uvijek slobodan za promet, a ukoliko se prekopavanje izvodi po širini nogostupa tada se odgovarajućim sredstvima mora osigurati siguran prelazak pješaka preko iskopa uz poduzimanje odgovarajućih mjera sigurnosti.

(3) Zemlja i drugi materijal koji se izbacuje prilikom prekopavanja nerazvrstane ceste kao i građevinski materijal koji će se ugraditi u rov može se odlagati samo s jedne strane nogostupa ili kolnika, a zemlja i drugi materijal u rasutom stanju moraju se odgovarajuće ograditi radi sprječavanja osipanja.

Članak 43.

(1) Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti investitor i izvođač dužni su osigurati pješački promet i promet vozila uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prikrivanje građevinskih jama i sl.) sukladno pozitivnim propisima.

(2) Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i sve prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizaciju, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja investitor ili izvođač na osnovu odobrenog prometnog rješenja.

(3) Po završetku radova investitor ili izvođač dužan je odmah izvijestiti Grad Opatiju, a nerazvrstanu cestu bez odlaganja dovesti u prvobitno stanje. Investitor ili izvođač daju komercijalno jamstvo za materijalne nedostatke izvedenih radova sanacije oštećenja nerazvrstane ceste u vremenskom trajanju od 2 godine. Instrumenti osiguranja troškova sanacije oštećenja na nerazvrstanoj cesti, ukoliko su uzeti, vratiti će se izdavatelju po isteku vremensko trajanja komercijalnog jamstva.

(4) Grad Opatija nadzire da radovi tijekom sanacije budu izvedeni u skladu s pravilima struke.

(5) Investitor ili izvođač je dužan prije početka radova na prekopavanju izvijestiti Grad Opatiju i druge subjekte o danu početka izvođenja radova.

Članak 44.

(1) U slučaju da je prekopavanjem nerazvrstane ceste bez rješenja iz članka 39. ove Odluke ili suprotno rješenju iz članka 39. ove Odluke, nastala šteta na nerazvrstanoj cesti, rješenjem se utvrđuje obveza naknade nastale štete te uvjete sanacije štete nastale na nerazvrstanoj cesti.

(2) Rješenje iz stavka 1.ovog članka donosi Odjel po službenoj dužnosti.

Članak 45.

(1) Iznimno od odredbe članka 19. stavak 1. ove Odluke i članka 39. stavka 1. ove Odluke, u hitnim slučajevima radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovine (hitne intervencije), prekopavanju nerazvrstanih cesta može se pristupiti i bez traženja odobrenja Odjela, uz obvezu investitora ili izvođača radova da poduzme sve potrebne radnje za sigurno odvijanje prometa.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka investitor ili izvođač dužan je bez odgode usmeno izvijestiti Odjel (komunalno redarstvo), a najkasnije u roku od proteka jednoga kalendarskog dana od početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja za prekop.

(3) Investitor ili izvođač je dužan odmah po otklanjanju kvara dužan izvesti radove na sanaciji građevine nerazvrstane ceste u skladu s propisanim uvjetima iz članka 46. ove Odluke.

Otklanjanje oštećenja na nerazvrstanoj cesti

Članak 46.

(1) Sva oštećenja nerazvrstane ceste koja nastanu korištenjem nerazvrstane ceste iz članka 19. stavka 1. ove Odluke, vlasnik nekretnine zbog koje su aktivnosti izvedene, investitor, odnosno izvođač radova dužni su u cijelosti sanirati na način:

• nogostup – obnoviti gaznu površinu u punoj njegovoj širini (beton, asfalt), odnosno zamjenom oštećenih kamenih ili keramičkih ploča istog oblika ili tipa kao što su ploče na neoštećenom dijelu nogostupa,

• na novoizgrađenoj ili rekonstruiranoj nerazvrstanoj cesti te nerazvrstanoj cesti na kojoj je novoizgrađeni kolnički zastor (radovi izvedeni unazad 5 godina) s dva kolna traka – postaviti asfalt u punoj širini oba kolna traka na dionici gdje su izvedeni radovi,

• na novoizgrađenoj ili rekonstruiranoj nerazvrstanoj cesti te nerazvrstanoj cesti na kojoj je novoizgrađeni kolnički zastor (radovi izvedeni unazad 5 godina) na kojima nisu označena najmanje dva kolna traka – postaviti asfalt u punoj širini kolnika (u kolnik se ne računa parkiralište uz cestu ili slični sadržaj)

• ostalim nerazvrstanim cestama prema uvjetima sanacije Odjela.

(2) Kod saniranja štete na nerazvrstanoj cesti radovi trebaju biti izvedeni na način:

• pravilnim zasjecanjem postojećeg asfalta ukloniti sve oštećene dijelove asfalta, betona ili druge podloge,

• rov zatrpavati granuliranim tucanikom (0-32),

• ugraditi tamponski sloj tucanika debljine 25 cm, a zbijenosti 100 MN/m2 te izvještaj o ispitivanju zbijenosti dostaviti Odjelu,

• na prometnoj površini na kojoj se odvija kolni promet rov treba nabiti mehanički,

• prije asfaltiranja površinu treba temeljito očistiti a izrezane rubove i cijelu površinu rova premazati bitumenskom emulzijom,

• ugraditi asfalt debljine 6 cm mješavine tipa AB 11,

• uzdužni rubovi spojeva moraju biti premazani vezivom, kako bi se osiguralo što bolje povezivanje tih površina,

• obnoviti oštećenu i uništenu horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju,

• obnoviti oštećeno i uništeno zelenilo, rubnjake, šahte, slivnike oborinske kanalizacije i

• na dijelu nogostupa popločenih žutim keramičkim pločicama, radove postave pločica mora izvršiti pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanje nerazvrstanih cesta.

(3) U slučaju da štete na nerazvrstanoj cesti kao posljedica korištenja iste ne otklone osobe iz stavka 1.ovog članka, iste će otkloniti Grad iz sredstava osiguranja putem pravne osobe iz članka 5. ove Odluke.

(4) U slučaju da ne postoje sredstva osiguranja ili se iz istih ne mogu u potpunosti namiriti troškove sanacije nerazvrstane ceste, Grad će sudskim putem potraživati naknadu štete od osoba iz stavka 1.ovog članka.

(5) U slučaju da kolnički zastor nerazvrstane ceste nije asfaltni, sanacija iz stavka 1. može se izvršiti materijalom od kojeg je bio izgrađen kolnički zastor ili asfaltom.

Članak 47.

(1) Ako se na nerazvrstanoj cesti izvode ili izvedu radovi ili radnje bez ili protivno danim uvjetima koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurnost prometa na njima pravna osoba iz članka 5.ove Odluke dužna je o tome odmah izvijestiti Odjel i pozvati komunalno redarstvo te poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti i osiguravanje sigurnosti prometa na njima.

(2) Grad Opatija ovlašten je na teret osobe koja izvodi ili je izvela radove ili radnje bez ili protivno danim uvjetima, poduzeti sve mjere sanacije oštećenja nerazvrstane ceste te osiguranja sigurnosti promet

VI. NADZOR

Članak 48.

(1) Nadzor nad primjenom ove Odluke provede komunalni redari Grada.

Članak 49.

(1) U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je i dužan:

1. nadzirati primjenu ove Odluke,

2. predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izdati prekršajni nalog,

3. naplatiti kaznu od počinitelja prekršaja odmah, na mjestu počinjenja prekršaja

4. zabraniti korištenje nerazvrstane ceste koje se obavlja bez odobrenja Odjela ili suprotno odobrenju

5. narediti sanaciju oštećenja na nerazvrstanoj cesti nastalog korištenjem iste

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 50.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.320,00 EUR kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 5. stavka 1. ako:

1. ne osigura redovito održavanje nerazvrstane ceste (članak 9. ove Oduke),

2. ne obavi popravke udarnih rupa, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanim cestama ili javno-prometnim površinama ili ih obavi nepravovremeno (članak 10. ove Odluke),

3. ne osigura održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina u zimskim uvjetima (članak 11. i 12. ove Odluke),

4. se ne pridržava odredbe članka 17. stavka 3. i 4. ove Odluke,

5. ne prijavi radove prekopa nerazvrstanih cesta i ne poduzme mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa po čl. 31. stavak 1. ove Odluke.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba izvođača radova održavanje ceste novčanom kaznom u iznosu od 260,00 EUR.

Članak 51.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.320,00 EUR kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne održava revizijska okna i poklopce revizijskih okana u skladu s člankom 5. stavkom 3. ove Odluke,

2. postupa protivno odredbama članka 17. stavka 2. ove
Odluke,

3. postupa protivno odredbi članka 19. stavka 1. ove Odluke i koristi nerazvrstanu cestu za namjene iz stavka 1. istog članka bez prethodno izdanog rješenja kojim se te aktivnosti dozvoljavaju ili protivno izdanom rješenju Odjela,

4. ne sanira oštećenja nerazvrstane ceste u slučajevima i na način propisan člankom 30. ove odluke,

5. postupi suprotno članku 45. u slučaju hitne intervencije na nerazvrstanoj cesti te ne poduzme potrebne radnje za sigurno odvijanje prometa ili ne izvijesti Grad o tome ili ne zatraži naknadno odobrenje za izvedene radove.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 EUR kaznit će se fizička osoba - obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 260,00 EUR.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 024-03/22-01/54

URBROJ: 2170-12-01/01-22-1

Opatija, 16.02.2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dino Žigulić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=10006&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr