SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
GRAD OPATIJA

7.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, koji zastupa gradonačelnik Fernando Kirigin (u daljnjem tekstu: Grad), kao poslodavac

i

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, zastupan po sindikalnom povjereniku Podružnice Sindikata Grada Opatija Željku Harbašu (u daljnjem tekstu: Sindikat), zaključili su 31. siječnja 2023. godine, sljedeći

ANEKS broj II
KOLEKTIVNOM UGOVORU

za službenike i namještenike u upravnim tijelima
Grada Opatije

Članak 1.

(1) U Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19 i 13/20, u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) u članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Osnovica za obračun plaće utvrđuje se u visini od 563,81 EUR bruto.“

(2) Stavak 3. mijenja se i glasi:

„U slučaju promjene osnovice zaključuje se Aneks ovog Kolektivnog ugovora.“

Članak 2.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Osnovna plaća službenika i namještenika bit će uvećana za svaki sat rada:

- za rad noću 50%

- za prekovremeni rad 50%

- za rad subotom35%

- za rad nedjeljom 50%

- za rad u smjenskom radu u drugoj smjeni 10%

- za dvokratni rad s prekidom dužim od 1 sata 10%“

Članak 3.

(1) U članku 48. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Za vrijeme dok važi ovaj Ugovor službeniku i namješteniku isplatit će se regres za korištenje godišnjeg odmora u neto iznosu od 258.81 EUR.“

(2) Stavak 2. briše se.

(3) Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 4.

Članak 49. mijenja se i glasi:

„Svaki službenik i namještenik ima povodom Uskrsa pravo na dar u naravi čija vrijednost iznosi 99.54 EUR.“

Članak 5.

1) U članku 50. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Za vrijeme dok važi ovaj Ugovor službeniku i namješteniku isplatit će se jednokratni dodatak - božićnica u neto iznosu od 212.36 EUR, a mora biti isplaćena do 20. prosinca tekuće godine.

(2) Stavak 2. briše se.

(3) Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 6.

Članak 51. mijenja se i glasi:

„(1) Ukoliko se tijekom godine ostvare proračunski prihodi, iz kojih se financiraju materijalna prava službenika i namještenika, iznad planskih veličina, poslodavac će isplatiti iznos do 331.81 EUR neto, kao jednokratni dodatak na mjesečnu plaću na ime nagrade za radne rezultate, o čemu će sa Sindikatom voditi posebne pregovore.

(2) Pravo na dodatak iz stavka 1. ima službenik i namještenik koji je u službi, odnosno radnom odnosu, na dan kada se isplaćuje dodatak i to razmjerno broju mjeseci provedenih na radu u godini za koju ostvaruje to pravo.

(3) U broj mjeseci provedenih na radu ne uračunava se razdoblje kada radnik ne radi za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ili korištenja prava na mirovanje radnog odnosa ili neplaćenog dopusta u razdoblju dužem od 90 dana.

(4) Dodatak iz stavka 1. isplatit će se najkasnije do 31. prosinca.“

Članak 7.

(1) U članku 52. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Ugovorne strane su sporazumne da svaki službenik i namještenik ima pravo na naknadu za troškove prehrane u visini neoporezivog iznosa od 796,34 EUR godišnje, koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima od 66,36 EUR, uz isplatu plaće.“

(2) Stavak 3. briše se.

Članak 8.

U članku 57. stavku 1. točki 2. riječi „uz predočenje liječničkog nalaza“ brišu se.

Članak 9.

(1) U članku 63. stavku 1. iza riječi „relaciji“ briše se točka i dodaju riječi „u maksimalnom iznosu najviše mjesečne karte linijskog prijevoznika javnog gradskog prometa.“.

(2) Stavak 2. mijenja se i glasi:

„Službenik i namještenik ima pravo na isplatu naknade iz stavka 1. ovog članka neovisno o korištenju godišnjeg odmora, a umanjuje se razmjerno vremenu provedenom na bolovanju i na plaćenom dopustom dužem od 7 dana.“

Članak 10.

(1) U članku 66. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Poslodavac je dužan osigurati službenike i namještenike od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe odnosno rada kao i u slobodnom vremenu tijekom 24 sata i to za slučaj:

- smrti uslijed nezgode najmanje 7.963,37 EUR

- smrti uslijed bolesti najmanje 3.981,68 EUR

- trajni invaliditet uslijed nezgode do najmanje 13.272,28 EUR“

Članak 11.

(1) Ovaj Aneks Kolektivnog Ugovora stupa na snagu i primjenjuje se od dana potpisivanja.

(2) Ovaj Aneks Kolektivnog ugovora sklapa se u 6 jednakih primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka, dok Grad dodatna dva primjerka dostavlja nadležnom tijelu.

(3) Nakon potpisivanja ovaj se Aneks Kolektivnog ugovora objavljuje u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

 

 

KLASA: 152-01/23-01/02

URBROJ: 2170-12-03/01-23-1

Opatija, 31. siječnja 2023.

ZA GRAD OPATIJU                                    ZA SINDIKAT DRŽAVNIH

                                                                        I LOKALNIH SLUŽBENIKA

                                                                        I NAMJEŠTENIKA

                                                                      REPUBLIKE HRVATSKE

Gradonačelnik                                              Sindikalni povjerenik Podružnice

Fernando Kirigin, v. r.                                              Željko Harbaš, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=10006&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr