SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

9.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštititi od požara (“Narodne novine“ broj 92/10) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 7/2021), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 16. veljače 2023. donijelo je:

PROVEDBENI PLAN

unaprjeđenja zaštite od požara na području
Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu

I.

U cilju unapređenja zaštite od požara za područje Općine Malinska-Dubašnica, Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.

U cilju unapređenja zaštite od požara Općine Malinska-Dubašnica potrebno je u 2023. godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

1. ORGANIZACIJSKE MJERE

1.1. Vatrogasne postrojbe

a) Područje Općine Malinska -Dubašnica pokriva PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OTOKA KRKA, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA I DVD MALINSKA-DUBAŠNICA

b) Teritorijalno je nadležna JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA Sukladno izrađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Malinska -Dubašnica potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.

Za obavljanje aktivne vatrogasne djelatnosti najmanje 10 operativnih vatrogasaca mora

imati tjelesnu i duševnu sposobnost.

Izvršitelj: DVD MALINSKA-DUBAŠNICA

c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti DVD-a na području Općine Malinska -Dubašnica

Izvršitelj: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OTOKA KRKA

d) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo. U razdoblju od 01.06.-31-09. organizirati redovite vatrogasne ophodnje.

Izvršitelj: OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA, DVD MALINSKA-DUBAŠNICA,

e) Izvršiti edukativne akcije u skladu s Planom upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i Programom upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara.

Izvršitelj: OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA, DVD MALINSKA-DUBAŠNICA,

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara

a) Redovito usklađivati Plan zaštite od požara Općine Malinska-Dubašnica

Izvršitelj: OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

b) Redovito usklađivati Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora

Izvršitelj:OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA, DVD MALINSKA-DUBAŠNICA

2. TEHNIČKE MJERE

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika

a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim zakonskim propisima. Izvršitelj: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OTOKA KRKA, DVD MALINSKA- DUBAŠNICA

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

a) Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca potrebno je u tehničkom smislu osigurati trajno i učinkovito funkcioniranje dojavnih operativnih centara na broj 193 i 112.

Izvršitelj: PODRČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OTOKA KRKA

b) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara svela na najmanju moguću mjeru.

Izvršitelj: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OTOKA KRKA, DVD MALINSKA-DUBAŠNICA, K.D. DUBAŠNICA MALINSKA d.o.o.,

3. URBANISTIČKE MJERE

a) U postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini prostornih planova obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

b) Na području Općine Malinska-Dubašnica sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

Izvršitelj: OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA, ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, PRAVNE OSOBE KOJE SU VLASNICI VEĆIH GRAĐEVINSKIH KOMPLEKSA

c) Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u hidrantskoj mreži sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: PONIKVE VODA D.O.O. KRK

d) Postojeću hidrantsku mrežu održavati i uskladiti s važećim propisima.

Izvršitelj: PONIKVE VODA D.O.O. KRK

e) Za pregled odlagališta komunalnog otpada , za sanaciju divljih odlagališta . Izvršitelj: OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

4. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.

Izvršitelj: OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, letci i sl.) sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.

Izvršitelj: OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA, PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OTOKA KRKA, DVD MALINSKA-DUBAŠNICA

c) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.

Izvršitelj: PRAVNE OSOBE U NEPOSREDNOJ BLIZINI POŽARA

d) Obvezan je nadzor i skrb nad županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od zapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE,

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA , K.D. DUBAŠNICA MALINSKA

e) Potrebno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za gašenje požara.

Izvršitelj: OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA , K.D. DUBAŠNICA MALINSKA d.o.o.

f) U dobrovoljnim vatrogasnim društvima osigurati dežurstva i ophodnju u vrijeme povećane opasnosti od požara. Radi sprječavanja nastajanja i suzbijanja požara redovito provoditi šumsko-uzgojne radove, uklanjati lako zapaljiv materijal i uređivati protupožarne putove. Prometnom regulacijom i stalnim kontrolama na terenu osigurati neometan pristup i prolazak vatrogasnih vozila. Redovitim kontrolama spriječiti divlje kampiranje i loženje vatre na otvorenom.

Izvršitelj: DVD MALINSKA-DUBAŠNICA, K.D. DUBAŠNICA MALINSKA, OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

g) Poljoprivredno zemljište mora se obrađivati uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se propisuje njegovo korištenje na način da se ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom korištenja poljoprivrednog zemljišta obvezno je uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala. Potrebno je uklanjati suhe biljke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, te suhe biljne ostatke nakon žetve ili berbe najkasnije u roku od 15 dana. Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na poljoprivrednom zemljištu može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara propisanih zakonom i propisima donesenim na temelju zakona uz prethodno obavještavanje nadležne vatrogasne postrojbe o namjeri spaljivanja biljnog otpada i korova.

Izvršitelj: OPĆINA MALINSKA -DUBAŠNICA I KORISNICI ŠUMA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA S PODRUČJA OPĆINE MALINSKA -DUBAŠNICA

III.

Sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana osigurat će se u Proračunu Općine Malinska -Dubašnica za 2023. godinu.

IV.

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 254-01/22-01/1

URBROJ: 2170-26-01-23-23

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivica Perišić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=51511&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr