SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

4.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17), članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/21) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 16. veljače 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju na korištenje javne površine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način korištenja javnih površina u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina) i javnih površina kojima Općina upravlja, za gospodarske i druge svrhe, te za postavljanje privremenih objekata.

Ovom se Odlukom uređuje i davanje na korištenje privremenih objekata u vlasništvu Općine.

Javne površine u smislu ove Odluke su: ulice, trgovi, javni prolazi, parkirališta, pločnici, šetališta, parkovi, te druge javno prometne površine.

II. PRIVREMENI OBJEKTI

Članak 2.

Privremeni objekti su: montažni objekt, kiosk, pokretna radnja, pokretna naprava, uslužna naprava, naprava za zabavu, zabavni park, štand, ugostiteljska terasa, reklamni predmeti i ostali objekti određeni planom lokacija za postavu privremenih i montažnih objekata.

Privremeni objekti iz stavka 1. ovog članka imaju sljedeća značenja:

1. Montažni objekt u smislu ove Odluke je jedno prostorna ili više prostorna lako demontažna i prenosiva cjelina izgrađena od više konstrukcijskih dijelova koji se povezuju bez primjene građevinskih vezova i koji se povezuju na podlogu bez betoniranja ili sličnog trajnog povezivanja.

Oblikovanje montažnih objekata mora biti kvalitetno, sukladno ambijentu lokacije i ne smije estetski narušavati okolinu. Najveća dozvoljena površina montažnog objekta iznosi 36 m2.

2. Kiosk je privremena, tehnološki dovršena cjelovita i tipizirana prostorna jedinica, lagane konstrukcije koji se može premještati i uklanjati s lokacije u komadu. Postavljanje na terenu izvodi se suhom montažom na odgovarajućoj podlozi.

Najveća dozvoljena površina kioska iznosi 12 m2.

3. Pokretna radnja je prostorna neovisna i prenosiva prostorna jedinica (u pravilu na kotačima) predviđena za obavljanje uslužne, ugostiteljske i trgovačke djelatnosti (ambulantna prodaja). Najveća dozvoljena površina pokretne radnje iznosi 12 m2.

4. Pokretna naprava je pokretna lako prenosiva i prostorno neovisna jedinica na kojoj se vrši izrada i prodaja umjetničkih predmeta, te prodaja druge vrste usluga (portreti, nakit, slike, boce i dr.).

Najveća dozvoljena površina pokretne naprave je 3 m2.

5. Uslužna naprava je automat za cigarete, automat za sladoled, hladnjak za piće i sladoled, peć za pečenje kokica, kestena, kukuruza, palačinki i slične naprave koje moraju biti izrađene od ovlaštenog proizvođača.

Najveća dozvoljena površina uslužne naprave je 4 m2.

6. Naprava za zabavu je uređaj ili naprava predviđena za razonodu djece i odraslih (vrtuljak, karting staza, jastuk za skakanje i sl., drugi uređaji u sastavu zabavnog parka, te šator za cirkuske zabave i druge prilike).

7. Zabavni park je prostorno definirana cjelina čija tlocrtna organizacija, odnosno zauzeće javne površine ovisi o broju i vrsti naprava za zabavu.

8. Štand je tipiziran, lako prenosivi element predviđen za prodaju proizvoda, prezentiranje proizvoda, prodaju proizvoda, pružanje usluga i slično. Najveća površina štanda za prodaju voća i povrća je 12 m2, najveća dozvoljena površina štanda za ostale namjene je 5 m2.

9. Reklamni predmeti u smislu ove Odluke su: transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, reklamni pano, reklamni logo, reklamna tenda, reklamni ormarić, reklamna vitrina, reklamni uređaj, reklamni stup, reklamna ograda, reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta, reklama na zaštitnom platnu građevinske skele,

10. Montažni objekt za smještaj tipskih posuda za otpad je lako demontažna i prenosiva cjelina u koju se postavljaju tipske posude za otpad.

Članak 3.

Korištenjem javne površine za gospodarske i druge svrhe te postavljanjem privremenih objekata ne smije se onemogućiti ili bitno narušiti osnovna namjena površine koja se koristi, odnosno na koju se postavljaju privremeni objekti, pobliže određeni u članku 2. ove Odluke.

Privremeni objekti ne smiju se postavljati:

1. na ulaz u objekt u kojem se nalazi drugi poslovni ili stambeni prostor,

2. na udaljenosti manjoj od 10 m od sjecišta ceste koje čine raskrižje,

3. na udaljenosti manjoj od 1,20 m od ivice kolnika,

4. uz aktivna pročelja prizemlja građevine na udaljenosti manjoj od 2 m od pročelja, osim ugostiteljskih terasa

5. na nogostupu ukoliko ugrožavaju kretanje pješaka,

6. na javno prometnim površinama koje su u funkciji prometa ili parkiranja vozila,

7. na mjestima gdje bi postavljanje objekata ugrožavalo održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Ograničenja iz stavka 2. točke 2., 3. i 4. ovog članka ne primjenjuju se na lokacije za postavljanje reklamnih predmeta i montažnih objekta za smještaj tipskih posuda za otpad.

III. UGOSTITELJSKE TERASE

Članak 4.

Ugostiteljska terasa je dio javne površine na kojoj se postavlja namještaj i oprema za pružanje ugostiteljskih usluga kao i zaštitni, te dekorativni elementi (vaze sa cvijećem, zaštitna ograda, suncobrani, tende i sl.).

Ugostiteljske terase se u pravilu postavljaju u neposrednoj blizini objekta u kojem se nalazi ugostiteljski poslovni prostor, u pravilu uz pročelje zgrade i sa minimalnom pješačkom komunikacijom na pločniku od 1,20 m.

Opremu ugostiteljske terase čine: stol, stolica, zaštita od sunca (suncobran ili tenda), pomična ograda, vaze sa cvijećem i naprava za prodaju sladoleda (automat ili hladnjak), koji može biti pomičan ili nepomičan.

Postavljanjem ugostiteljske terase na neuređenoj javnoj površini, zakupnik je dužan o svom trošku urediti terasu, sukladno uvjetima utvrđenim Zaključkom Općinskog načelnika, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Nije dozvoljeno postavljanje čvrsto ugrađene opreme terase, betoniranje i drugi čvrsti radovi na terasi ukoliko to nije predviđeno projektom na koji je suglasnost dao Općinski načelnik.

IV. REZERVIRANA PARKIRALIŠNA MJESTA

Članak 5.

Rezervirano parkirališno mjesto je dio javne površine namijenjeno za parkiranje vozila, označeno žutom bojom i oznakom „R“.

Pravo na korištenje rezerviranog parkirališnog mjesta imaju:

• fizičke osobe-vlasnici, korisnici objekta s prebivalištem na području Općine Malinska- Dubašnica,

• fizičke osobe-obrtnici, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnosti sa sjedištem na području Općine Malinska-Dubašnica,

• pravne osobe sa sjedištem na području Općine Malinska-Dubašnica, a koji nemaju osigurano parkirališno mjesto u okućnici, te ukoliko se rezervirano parkirališno mjesto nalazi najviše u krugu od 100 metara od mjesta na kojem se nalazi poslovni ili stambeni prostor korisnika.

Ukoliko rezervirano parkirališno mjesto iz stavka 1. ovoga članka ostane upražnjeno, isto se može dodijeliti na korištenje osobama koje ne ispunjavaju uvjet iz stavka 2. ovog članka.

Osobama istog kućanstva ili obitelji mogu se dati na korištenje najviše dva rezervirana parkirališna mjesta.

Korisnik rezerviranog parkirališnog mjesta ne može dati drugome na korištenje isto rezervirano parkirališno mjesto.

Rezervirana parkirališna mjesta ispred Općinske uprave, Malinska, Lina Bolmarčića 22 koriste se sukladno postavljenim prometnim znakovima, bez naknade.

V. PLAN LOKACIJA

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine donosi Plan lokacija za postavljanje privremenih objekata (u daljem tekstu: Plan) kojim utvrđuje veličinu i izgled privremenih objekata, oznaku lokacije, broj

katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se nalazi, broj i namjenu privremenih objekata, visinu naknade za korištenje pojedine javne površine, da li je osiguran priključak na elektroenergetsku mrežu i vodu, osim za reklamne predmete i montažne objekte za smještaj tipskih posuda za otpad.

Članak 7.

Općinsko vijeće Općine donosi Plan lokacija za obavljanje djelatnosti kojim utvrđuje lokacije za obavljanje djelatnosti, oznaku lokacije, broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se nalazi, broj i opis djelatnosti.

Članak 8.

Općinsko vijeće Općine donosi Plan lokacija za rezervirana parkirališna mjesta kojim utvrđuje oznaku lokacije, broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se nalazi, broj rezerviranih parkirališnih mjesta po lokaciji, redni broj vezan uz lokaciju.

VI. NAČIN I POSTUPAK DODJELE JAVNE POVRŠINE NA KORIŠTENJE

Članak 9.

Javna površina daje se na korištenje putem javnog natječaja ili neposrednom pogodbom. Javna površina može se dati na korištenje uz uvjet:

• da zauzimanje određene javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika

u prometu,

• da se u prethodnom korištenju iste ili druge javne površine, potencijalni korisnik nije opetovano ponašao suprotno odredbama ove Odluke ili Odluke o komunalnom redu ili Odluke o javnom redu i miru

• da je potencijalni korisnik iste ili druge javne površine uredno i na vrijeme plaćao sve obveze po osnovi korištenja javne površine i koristio javnu površinu u skladu s uvjetima iz odobrenja, ugovora te odredbi ove Odluke

• da potencijalni korisnik nema dugovanja prema Općini Malinska-Dubašnica po osnovi poreza, doprinosa, naknada i drugih prihoda koji su zakonom ili drugim propisima utvrđeni kao prihod Općine Malinska-Dubašnica.

VII. JAVNI NATJEČAJ

Članak 10.

Javnim natječajem dodjeljuje se javna površina za gospodarske i druge svrhe, te za postavljanje privremenih objekata na rok:

• do 5 godina za kioske i montažne objekte

• do 3 godine za bankomate i druge uslužne naprave,

• do 2 godine, za vrijeme trajanja turističke sezone u periodu od 1. travnja do 15. listopada, za privremene objekte iz članka 2. ove Odluke osim za javne površine i privremene objekte koji se daju na korištenje neposrednom pogodbom, pobliže opisanom u članku 14. ove Odluke.

Članak 11.

Natječaj za zakup javne površine raspisuje Općinski načelnik, a natječajni postupak provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od tri člana koje imenuje Općinski načelnik.

Članak 12.

Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Općine Malinska-Dubašnica i na oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica, a obavijest o objavi javnog natječaja objavljuje se u dnevnom tisku.

Natječaj sadrži osobito:

1. oznaku lokacije i namjenu,

2. odredbu o tome da se na lokaciji nalazi privremeni objekt, ukoliko je primjenjivo

3. odredbu o pravu prvenstva sukladno članku 15. ove Odluke, ukoliko je primjenjivo,

4. početni iznos naknade za korištenje- zakupnine utvrđen u Planu lokacija,

5. vrijeme trajanja zakupa,

6. vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda,

7. iznos jamčevine, koju treba položiti svaki ponuditelj, kao i podatke o računu u korist kojeg se uplaćuje jamčevina,

8. rok za podnošenje ponude u natječaju,

9. rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan sklopiti ugovor o zakupu javne površine,

10. obvezu korisnika da o svom trošku ishodi lokacijsku dozvolu, odnosno akt kojim se odobrava gradnja, ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima,

11. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmiren dug prema Općini po bilo kojem osnovu, osim ako je s Općinom regulirao plaćanje duga

12. obvezu ponuditelja da dostavi dokaz pravne sposobnosti (izvod iz trgovačkog ili obrtnog registra ili drugi odgovarajući dokaz prane sposobnosti) iz kojeg je vidljivo njegovo pravo obavljanja djelatnosti na lokaciji za koju se natječe,

13. odredbu o obvezi dostave potvrde kojom se potvrđuje da nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava

14. odredbu o obvezi dostave potvrda o podmirenim svim obavezama prema Općini i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine (Ponikve voda d.o.o., Ponikve usluga d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o., Komunalno društvo Dubašnica d.o.o.).

Članak 13.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama.

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

1. presliku dokaza pravne sposobnosti (rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, izvadak iz registara ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti)

2. ponuđenu zakupninu javne površine

3. dokaz o uplati jamčevine,

4. ostalu dokumentaciju koju je ponuditelj obvezan podnijeti sukladno uvjetima iz natječaja

5. Izjavu o prihvaćanju najvišeg iznosa zakupnine javne površine, te pravnu osnovu za pravo prvenstva, ako je primjenjivo

VI.II. NEPOSREDNA POGODBA

Članak 14.

Neposrednom pogodbom na rok do 5 godina dodjeljuju se javne površine:

• za postavljanje ugostiteljskih terasa,

• za postavljanje reklamnih tabela,

• za postavljanje montažnog objekta za smještaj tipskih posuda za otpad,

• za postavljanje privremenih naprava ispred trgovina,

• za rezervirana parkirališna mjesta

Neposrednom pogodbom na rok do 1 godine dodjeljuju se javne površine:

• na lokacijama namijenjenim korištenju javne površine za vrijeme blagdana, prigodnih i javnih manifestacija, osim onih lokacija, namjene i djelatnosti koji se utvrđeni u Planu lokacija za postavljanje privremenih objekata

• za prodaju iz vozila/ ambulantna prodaja

• za formiranje poligona Autoškole

• za obavljanje djelatnosti prometovanja turističkim vlakićem

• javna površina /stol za prodaju poljoprivrednih proizvoda

Blagdanom, prigodnom i javnom manifestacijom smatra se svako događanje u kraćem vremenskom razdoblju koje može biti propraćeno ugostiteljskom, trgovačkom ili zabavnom djelatnošću.

Članak 15.

Neposrednom pogodbom, odnosno na zahtjev stranke za korištenje javne površine iz članka

14. ove Odluke, Općinski načelnik izdaje Odobrenje uz uvjete utvrđene ovom Odlukom i ostalim odlukama Općine Malinska-Dubašnica.

Temeljem Odobrenja iz stavka 1. ovog članka, Jedinstveni upravni odjel izdaje rješenje, sukladno Odluci o lokalnim porezima.

Ukoliko općinski načelnik ne izda Odobrenje, o zahtjevu će stranci dostaviti pisano obrazloženje.

Zahtjev za korištenjem javne površine u svrhu postavljanja montažnog objekta za smještaj tipskih posuda za otpad predaje se putem vlasnika nekretnine, upravitelja zgrade ukoliko se radi o više stambenom objektu.

VII. ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I PRAVO PRVENSTVA

Članak 16.

Odluku o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina (u daljnjem tekstu: Odluka o odabiru) donosi Općinski načelnik temeljem kriterija najpovoljnije ponude.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najviši iznos zakupnine.

Ponuditelj koji udovoljava uvjetima natječaja, a unazad 10 godina ima prijavljeno prebivalište ili sjedište na području Općine Malinska-Dubašnica, te prihvati najviši iznos postignute zakupnine na natječaju ostvaruje pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu.

Ponuditelj iz stavka 3. ovog članka ostvaruje pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu, isključivo na jednoj lokaciji za koju se natječe, te za ostale lokacije za koje se isti ponuditelj natječe, navedeno pravo neće se priznati.

Raniji zakupnik javne površine koji sudjeluje i udovoljava svim uvjetima natječaja, koji je ispunio sve obveze iz ugovora o zakupu javne površine i nema duga prema Općini po bilo kojem osnovu, osim ako je s Općinom regulirao plaćanje duga, i koji prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine na natječaju, ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu.

Raniji zakupnik je osoba koja je evidentirana kao posljednji zakupnik iste javne površine za istu namjenu.

U slučaju da ponuditelj iz stavka 3. i ponuditelj iz stavka 5. ovog članka prihvate najviši iznos zakupnine za istu lokaciju, prednost na sklapanje ugovora ostvaruje ponuditelj iz stavka 5. ovog članka.

Članak 17.

Protiv Odluke o odabiru ponuditelj ima pravo prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave rezultata o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.

Općinski načelnik u roku od 8 dana od dana zaprimanja prigovora može prigovor kao takav:

• odbaciti ukoliko je nepravodoban ili nije izjavljen od ovlaštene osobe

• odbiti kao neosnovan,

• prihvatiti, ako utvrdi propuste u natječajnom postupku, te nepravilno utvrđeno činjenično stanje na temelju odredbi ove Odluke.

Predsjednik Povjerenstva obavijestit će pisanim putem izabranog ponuditelja o pristiglom prigovoru za lokaciju za koju je prigovor izjavljen.

Po okončanju postupka po prigovoru, predsjednik Povjerenstva pisanim putem obavijestit će izabranog ponuditelja o ishodu postupka po prigovoru.

Članak 18.

U slučaju prihvaćanja prigovora Općinski načelnik će donijeti Odluku o ponavljanju natječaja za predmetnu lokaciju ili donijeti samostalnu Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmetnu lokaciju.

VIII. PONIŠTENJE I RASPISIVANJE DRUGOG KRUGA NATJEČAJA

Članak 19.

Općinski načelnik može Odlukom poništiti natječaj o zakupu javne površine u cijelosti ili djelomično i bez navođenja razloga.

Općinski načelnik može Odlukom odrediti raspisivanje idućeg kruga natječaja o zakupu javne površine:

' u slučaju da se natječaj ili dio natječaja poništi,

' u slučaju da u prvom krugu natječaja ostaju lokacije za koje nije sklopljen ugovor o zakupu javne površine.

Natječaj se može raspisati samo dva puta.

Ako nakon drugog kruga natječaja o zakupu javne površine, za pojedine lokacije nije sklopljen ugovor o zakupu javne površine, dodijelit će se neposrednom pogodbom po početnoj cijeni iz natječaja sa prvim zainteresiranim ponuditeljem koji zadovoljava sve uvjete iz natječaja.

IX. UGOVOR O ZAKUPU JAVNE POVRŠINE

Članak 20.

Ugovor o zakupu javne površine najpovoljniji ponuditelj mora sklopiti u roku od 8 dana od dana proteka roka za prigovor ako prigovora u postupku dodjele za predmetnu lokaciju nije bilo, a u slučaju da je uložen prigovor u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti o okončanju postupka po prigovoru, ukoliko se prigovor odbaci ili odbija.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu javne površine nema pravo na povrat jamčevine, a ugovor o zakupu javne površine zaključuje se sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem koji ispunjava uvjete iz natječaja, a kojega će predsjednik Povjerenstva pozvati objavom na službenim stranicama Općine.

Ukoliko se sljedeći najpovoljniji ponuditelj u roku od 8 dana od dana objave za sklapanje ugovora, ne odazove, predsjednik Povjerenstva pozvati će sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja koji ispunjava uvjete iz natječaja, ukoliko postoji, a na kojega se primjenjuju isti rokovi.

Jamčevina ponuditelja čija je ponuda bila prihvaćena uračunava se u naknadu za korištenje javne površine, a jamčevina koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se u roku od osam dana od dana zaključenja natječaja.

Članak 21.

Na temelju ugovora o zakupu javne površine zakupnik postavlja privremeni objekt pod uvjetom da posjeduje i ostalu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom.

Zakupnik ne smije javnu površinu dati u podzakup ili na korištenje drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Zakupnik javne površine dužan je pridržavati se odredbi o komunalnom redu, te ostale zakonske regulative koja regulira obavljanje predmetne djelatnosti.

X. OTKAZ UGOVORA O ZAKUPU JAVNE POVRŠINE

Članak 22.

Općina može otkazati ugovor o zakupu javne površine prije isteka ugovornog roka ukoliko se zakupnik ne pridržava ugovorenih obveza, odredbi iz ove Odluke, te odredbi drugih općih akata Općine.

Općina može otkazati ugovor o zakupu javne površine i u slučaju potrebe uređenja javne površine i privođenja određenoj namjeni prema važećem detaljnom planu i dokumentu uređenja.

Otkazni rok za otkaz ugovora o zakupu je 15 dana.

Zakupnik nema pravo na naknadu štete u slučajevima otkaza ugovora o zakupu javne površine iz ovog članka, osim u slučaju otkaza ugovora o zakupu javne površine iz razloga utvrđenih stavkom 2. ovog članka, kada zakupnik ostvaruje pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu javne površine na novoj lokaciji (ukoliko takva postoji za tu djelatnost!) za koju je raspisan natječaj pod uvjetom da je uredno podmirivao obaveze iz prethodnog ugovora o zakupu javne površine i da prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine.

Ukoliko zakupnik ne prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine gubi pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu javne površine.

U slučaju prestanka korištenja javne površine iz razloga utvrđenih stavkom 2. ovog članka, zakupnik ima pravo na povrat razmjernog dijela zakupnine za period u kojem je ugovor otkazan.

Članak 23.

Stečena prava i obveze dosadašnjeg korisnika Općinski načelnik može odobriti ili prenijeti nasljednicima i pravnom slijedniku korisnika u ugovorenom roku, pod uvjetom da su se uredno podmirivale obveze iz ugovora o zakupu javne površine.

XI. ZAKUPNINA I NAKNADA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

Članak 24.

Visinu zakupnine za korištenje javne površine za postavljanje privremenih objekata određuje Općinsko vijeće donošenjem Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata.

Članak 25.

Visina naknade za korištenje javne površine određena je Odlukom o lokalnim porezima.

Članak 26.

Općinski načelnik može posebnim zaključkom odobriti privremenu uporabu javne površine, bez naknade, u svrhu održavanja akcija zaštite okoliša, humanitarnih, kulturnih i sportskih akcija, te za održavanje manifestacija pod pokroviteljstvom Općine.

U slučaju održavanja prigodnih svečanosti ili iz drugih opravdanih razloga, Općina može odrediti privremeno uklanjanje objekta s određene lokacije. Ovakvo uklanjanje ne može trajati dulje od 3 dana.

XII. NADZOR

Članak 27.

Nadzor nad provedbom ove odluke vrši se putem komunalnog redara.

Posebne odredbe koje se odnose na mjere za provođenje nadzora utvrđene su Odlukom o komunalnom redu.

Članak 28.

U provođenju nadzora komunalni redar ovlašten je:

1. narediti fizičkim i pravnim osobama radnje, ako pregledom utvrdi da se one ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove odluke,

2. naložiti uklanjanje privremenog objekta postavljenog bez odobrenja odjela, odnosno suprotno odobrenju i odredbama ugovora o zakupu,

3. predložiti pokretanje prekršajnog postupka,

4. izricati i naplaćivati mandatne novčane kazne,

5. poduzimati i druge radnje i mjere za koje je ovlašten.

Članak 29.

Komunalni redar, rješenjem će naložiti uklanjanje privremenih objekata te zabraniti korištenje javne površine:

1. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbama ove Odluke,

2. ako je privremeni objekt postavljen na lokaciji na kojoj je to zabranjeno odredbom članka 3. ove Odluke,

3. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbi članka 6. ove Odluke,

4. ako je privremeni objekt postavljen bez odobrenja Općine ili zaključenog ugovora o zakupu javne površine (suprotno odredbama članka 15. i 20. ove Odluke),

5. ako se privremeni objekt za koji je izdano odobrenje ne koristi duže od 7 dana i

6. ako je odobrenje ili ugovor o zakupu javne površine prestao istekom roka ili otkazom (članak 22. Odluke),

7. ako se javna površina koristi protivno namjeni ili odredbama općih akata Općine

XIII. NOVČANE KAZNE

Članak 30.

Novčanom kaznom u iznosu od 280,00 € do 660,00 € kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba-obrtnik

1. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbama ove Odluke

2. ako je privremeni objekt postavljen na lokaciji na kojoj je to zabranjeno odredbom članka 3. ove Odluke,

3. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbi članka 6. ove Odluke,

4. ako je privremeni objekt postavljen bez odobrenja odjela ili zaključenog ugovora o zakupu javne površine (suprotno odredbama članka 15. i 20. ove Odluke),

5. ako se privremeni objekt za koji je izdano odobrenje ne koristi duže od 7 dana i ako je odobrenje ili ugovor o zakupu prestao istekom roka ili otkazom (članka 22.Odluke),

6. ako je javnu površinu koristio protivno odredbama ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 140,00 € do 260,00 € kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.¸

Članak 31.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.300,00 € kaznit će pravna osoba ukoliko ne izvrši izvršno rješenje iz članka 29. ove Odluke

Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 € kaznit će se fizička osoba-obrtnik ukoliko ne izvrši izvršno rješenje iz članka 29. ove Odluke

Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 € kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba ukoliko ne izvrši izvršno rješenje iz članka 29. ove Odluke.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Ugovori o zakupu javne površine zaključeni prije stupanja na snagu ove odluke ostaju vrijediti do isteka ugovora.

Odobrenja Općinskog načelnika izdana prije stupanja na snagu ove odluke ostaju vrijediti kako je navedeno u istima.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakup javne površine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/17, 5/19, 16/20, 7/21, 16/21, 3/22, 13/22 i 15/22 ).

Članak 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenim novinama Primorsko- goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2170-26-01-23-46

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivica Perišić v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=51511&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr